nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief DorpsVISIE
Nummer 2-2020

Son en Breugel, 8 februari 2020.

Wat komt er op ons bordje !

 

De commissies- en raadsvergaderingen.
Afgelopen donderdag 6 februari jl. is de gemeenteraad bijeen geweest.
Aan de orde was het goedkeuren van het ophogen van het voorbereidingskrediet van Breugel Bruist met een bedrag van € 50.000,-.
Onze fractie ging hiermee akkoord maar gaf wethouder Jos de Bruin mee:
“Wanneer komt er een einde aan de voorbereidingen?”.

Wij willen een gerenoveerde Boerderij en een nieuwe Bongerd.

Wanneer krijgen wij inzicht in de werkelijke ramingen en het uitvoeringsprogramma zodat wij een besluit kunnen nemen over het benodigde krediet. DorpsVISIE wil dat men nog dit jaar daadwerkelijk gaat beginnen met de renovatie van de Boerderij en liefst ook nog met de bouw van een nieuwe Bongerd”.

Ook werd er gesproken over het verlengen van de toestemming en de bijdrage aan Radio Son en Breugel voor een periode van 5 jaar.
De fractie ging hiermee slechts schoorvoetend akkoord en met een duidelijk verzoek aan het college om periodiek goed te volgen of Radio Son en Breugel zich houdt aan de voorwaarden die hierbij gelden.

In de rondvraag bracht de fractie naar voren:
“Naar aanleiding van opmerkingen van inwoners in de lokale media enige tijd geleden over de stoepen in ons dorp en dan met name in de Van Gentlaan ter hoogte van de supermarkt aldaar. Waarom ligt daar zo’n breed trottoir wat in het geheel niet oogt. Kan dat gebied niet anders ingericht worden?”
Wethouder Boersma zegde toe in de commissie Grondgebiedzaken dit punt te zullen bespreken.

Op 17, 18 en 19 februari a.s. vinden de eerstvolgende vergaderingen plaats van respectievelijk de commissies Grondgebiedzaken, Burgerzaken en Algemene Zaken.
Aan de orde komt:

  • In de commissie Grondgebiedzaken enkel de vaststelling van het bestemmingplan Ekkersrijt; Janssen Kanaaldijk Zuid 24 i.v.m. een opgelegde verplichting door de Raad van State;
  • In de commissie Burgerzaken bespreekt men de Beleidsregels subsidiebeleid 2020.
  • De commissie Algemene zaken heeft het over de voortgangsrapportage van het Informatiebeleidsplan Dommelvallei 2016-2020.

De agenda en de desbetreffende stukken van de raadsvergadering en de commissievergaderingen vind je via het Raadsinformatiesysteem op de website van de gemeente www.sonenbreugel.nl onder Bestuur & organisatie,  gemeenteraad, vergaderkalender en dan naar de juiste datum.
Mocht iemand hierover vragen hebben dan kunnen jullie contact opnemen met Theo, onze fractiesecretaris.

Achterbanvergadering.

De achterbanvergadering die is gepland komende donderdag 13 februari a.s. gaat helaas niet door.
Een meerderheid van onze fractieleden is door andere bijeenkomsten verhinderd.
In verband daarmee heb ik hiervoor in deze nieuwsbrief al aangegeven wat er aan de orde is geweest en komt in raad en commissies.

De volgende achterbanvergadering is dus pas op donderdag 26 maart a.s. om 20.00 uur op de Vijverberglocatie waar thans de gemeentelijke balies zijn gevestigd.
In deze vergadering komt ongetwijfeld aan de orde hoe de fractie aankijkt tegen de bezuinigingen die op de gemeente afkomen waarover jullie in de lokale media al hebben kunnen lezen.
Bekend is in elk geval al dat niet enkel naar het sociale domein wordt gekeken waarnaar thans een extern onderzoek loopt.
Alles wordt onder loep genomen maar samen met onze coalitiepartners zal de fractie er echter voor waken en blijven streven dat onze grote ambities van de laatste verkiezingen “het Dorpshuis in het kerkgebouw” en binnen Breugel Bruist “Renovatie van de Boerderij en een nieuwe Bongerd” overeind blijven.

Namens Bestuur en Fractie,

 

Theo  Groenemans,
fractiesecretaris

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *