Bestuurlijke toekomst

Raadsvoorstel
Bijlage nr.; 06 – 2018.

Onderwerp: Verzoek GS in verband met Arhi-procedure Nuenen
Beslispunten:
Naar aanleiding van de brief van Gedeputeerde Staten d.d. 23 januari 2018 het eerdere raadsbesluit omtrent de Bestuurlijke Toekomst van 2 november 2017 te bevestigen.

Voorzitter,
Bij de voorbereiding van dit onderwerp hebben wij onze motie van 30 maart 2017 nog een keertje erbij genomen.
Wij riepen het college toen op om als vertrekpunt te nemen bij de discussie over het al of niet zelfstandig blijven, dat er geen aanleiding is vanuit Son en Breugel om nu tot een fusie met welke gemeente dan ook te komen.
Helaas kregen onze fractie toen voor dit standpunt geen steun van de meerderheid van de gemeenteraad.
Men wachtte liever het traject af waarmee het college bezig was om de “goei” gemeente te overtuigen dat het beter zou zijn om met Nuenen te fuseren.
Nu de verkiezingen eraan komen is zelf de grootste voorstander van mening veranderd en kunnen wij vanavond als complete raad aangeven aan de provincie dat wij voor zelfstandigheid gaan.
Bij het eerste gesprek over de fusieperikelen heeft DorpsVISIE al aangegeven dat wij bereid zijn om de postzegel te vergoeden waarmee wij klip en klaar op een A4tje zouden zetten dat wij blijven gaan voor zelfstandigheid.
We hebben de postzegel een beetje uitvergroot maar de boodschap mag hierbij helder zijn
Frans Meulenbroeks,

Fractievoorzitter team DorpsVISIE

Reactie op het procesvoorstel dorpshuis

Raadsvoorstel
Bijlage nr.: 04 – 2018

Onderwerp Procesvoorstel dorpshuis
Beslispunten:
1. De raad bespreekt het Kantar rapport.
2. De raad neemt kennis van het procesvoorstel inzake het ontwerp van het dorpshuis en stemt in met de hoofdlijn van de aanpak.
3. De raad stemt in met de concrete invulling van de stappen 1, 2 en 3 van het voorstel procesaanpak zoals beschreven in de aanvullende paragraaf ‘.Behandeling commissie Grondgebiedzaken op 15 januari 2018’. Inleiding;

Reactie fractie DorpsVISIE
Voorzitter,
De onlangs gehouden commissie vergadering is door alle tegenstrijdigheden warrig te noemen.
Dat blijkt ook wel uit het voorliggend stuk “dat men alle moeite doet om maar niet te verdwalen”.
Volgens ons komt dat omdat er geen “VISIE “in dit college zit.
VVD en PVDA/GL willen vooral draagvlak.
Dorpsbelang maakt het niks uit, die zeggen “kom maar met een ontwerp”.
Blijkbaar niets geleerd van de totstandkoming van het vorige ontwerp.
Een ding is wel veranderd.
Het MFA is besmet en dus spreken we voortaan van een Dorpshuis.
Ook goed, het maakt ons niet uit; bij de fabeltjeskrant hebben ze een praathuis.
Wat ons wel uitmaakt is dat we nu eigenlijk gewoon weer zijn, bij waar we waren.
Er staat namelijk nog altijd een -zij het nu voormalig – kerkgebouw.
DorpsVISIE vindt nog altijd dat u dat als optie gewoon weer mee moet wegen. Geen onzin over “sloop is de eis van de parochie of bisdom”.
Sterker nog we beschikken over een brief waarin het bisdom oproept om kerken het liefst her te bestemmen.
Bovendien begin nu ook niet met die onzin over duurzaamheid.
RAU heeft immers nog nul komma nul aangetoond dat zijn ontwerp hergebruikte materialen bevat of wat dan ook.
Nee, voorzitter wat dat betreft, en ook alle andere uitgangspunten en richtlijnen wil DorpsVISIE het voormalig kerkgebouw meegenomen zien in dit proces.
De tekeningen liggen er dus dat kost niets.
Wel kan het de inwoner heel veel opleveren en zeker ook het proces.
Denk hierbij aan parkeerplaatsen behouden, snelheid uitvoering, draagvlak van behoudt bepalend gebouw (het nieuwe kun je ook lelijk vinden)
DorpsVISIE wil de warrige commissie vergadering niet overdoen.
Wij brengen ons standpunt via een amendement in.
Daarmee voldoen we meteen aan hetgeen het college wil bereiken:
Wat willen we bereiken
Een duidelijk en gedragen proces dat met het doorlopen van de verschillende processtappen moet resulteren in de keuze van een dorpshuis passend qua zowel het gewenste gebruik als de gewenste verschijningsvorm.
Onze fractie gaat er vanuit dat u nog voor de verkiezingen een voorstel door de raad wil laten nemen.
Realiseert u zich echter wel dat het wellicht na de verkiezingen weer allemaal kan veranderen.
Zeker gelet op de uitspraak van de rechter dat juist de verkiezingen het ultieme democratisch moment is voor de inwoner om zich uit te spreken over dit onderwerp
DorpsVISIE geeft de inwoner graag een heldere blik in de toekomst maar laat bij het concreet maken van plannen de mening van de inwoner zeer zwaar meewegen.
Er zijn in Son en Breugel nu eenmaal zeer veel mensen die graag het hergebruik van de voormalig kerkgebouw zien mede in de wetenschap dat het nog allerminst duidelijk is wat de toekomstige status van het nu lege gebouw is.
Tenslotte merkt de fractie nog op, dat de vragen, die DorpsVISIE schriftelijk heeft gesteld en waarop in de laatstelijk gehouden commissievergadering is geattendeerd, nog steeds niet zijn beantwoord.

Voorzitter,
de fractie van DorpsVISIE vindt derhalve dat het huidige voorstel van het college zodanig moet worden aangepast dat een van de ontwerpen bestaat uit het hergebruik van het voormalig kerkgebouw.

Bovendien moeten onze inwoners kunnen kiezen uit de diverse ontwerpen, die moeten zijn voorzien van voldoende informatie om een keuze te kunnen make zoals bv. o.a. welke afwegingen, stichtingskosten, vormgeving, exploitatiemogelijkheden en -kosten etc.

Amendement van “verbinding, versnelling en democratie” over het dorpshuis
De gemeenteraad van Son en Breugel, in vergadering bijeen op donderdag 8 februari 2018,

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 januari 2018, bijlage nr.: 04 – 2018, “Procesvoorstel dorpshuis”;
Constaterende dat:
• het (voormalige) kerkgebouw Sint Petrus Banden er nog steeds staat;
• dit een historisch gebouw is voor Son en Breugel;

Overwegende dat:
• het (voormalige) kerkgebouw prima als dorpshuis kan functioneren;
• er al tekeningen liggen;
• het veel geld bespaart;
• de inwoner deze optie niet onthouden mag worden;
• hiermee de verbinding gezocht wordt met het voorliggende voorstel;
• de optie de ontwikkeling aan het kerkplein kan versnellen;
• de inwoner zich op democratische wijze kan uitspreken;

BESLUIT

Het voorstel van burgemeester en wethouders in die zin aan te passen, dat beslispunt 4. wordt toegevoegd, luidende:
4. Met dien verstande dat de bij de punten 2 en 3 genoemde aanpak ook uitdrukkelijk de optie “dorpshuis in het (voormalige) kerkgebouw” wordt meegenomen.

En gaat over tot de orde van de dag

Son en Breugel, 8 februari 2018,

Fractie DorpsVISIE

Inbreng m.b.t. ouders van de Krommenhoek

Ingekomen stukken en mededelingen
Raadsvergadering 8 februari 2018

Agenderen brief ouders Krommenhoek:
• Omgevingsplan basisschool De Krommen Hoek
• Verkeersstromen voetgangers en fietsers

Voorzitter,

Ons verzoek om deze brief te agenderen komt voort uit onze teleurstelling dat een op het oog goed onderbouwd plan in eerste instantie, door de wethouder is genegeerd.
Een aantal zeer betrokken ouders hebben serieus nagedacht over hoe zij de verkeersveiligheid en de verkeersproblematiek rondom hun school sterk kunnen verbeteren.
Zij hebben dit plan al op ………………aan wethouder Vortman gepresenteerd.
Maar, naar ik aanneem in zijn streven om vooral vaart te maken, heeft hij dit plan naast zich neergelegd.
Althans daar heeft het alle schijn van omdat dit voorstel niet besproken werd op de infoavond voor omwonenden op 31 jan jl.

Onze fractie verstaat onder burgerparticipatie dat we inwoners betrekken bij plannen en ze ook de kans geven mee te denken en mee te doen.
En dat als de ideeën, die daaruit voortkomen, nuttig, zinvol en ook binnen de financiële kaders blijven, dan zouden het verloren kansen zijn als we er verder niets mee doen.

U hebt op 31 jan wederom een kans laten liggen wethouder!
Omwonenden voelen zich voor de zoveelste keer weer niet gehoord.

DorpsVISIE heeft begrepen dat er inmiddels een afspraak gemaakt is met de plannenmakers. Dit komt nu echter wel een beetje als mosterd na de maaltijd.

Hopelijk zijn er nog geen onomkeerbare stappen gezet en vindt de meerderheid van de raad dat dit plan het verdient om zo spoedig mogelijk tijdens de eerstvolgende commissie GZ behandeld te worden.
Dan kan zorgvuldig worden afgewogen of het al dan niet mee kan met andere conceptvoorstellen.

Helga Helders,

Fractie DorpsVISIE

Uitvoeringsprogramma Breugel Bruist! 2017

Inbreng fractie DorpsVISIE 1e termijn
Woordvoerders Helga Helders en Remco Heeren

Voorzitter,

Vertegenwoordigers van onze fractie zijn aanwezig geweest op de informatieavonden over het plan in het centrum van Breugel.
Het is ons een genoegen te constateren dat er zoveel draagvlak leek te zijn voor de aanpak en het vlekkenplan zoals het ter tafel kwam.
Leek, voorzitter, u verstaat mij goed.

Wij waren enthousiast over de manier waarop er op die avonden gereageerd werd.
Het samenwerken van en met de doelgroepen heeft geleid tot dit “gedragen” plan.
Er is daadwerkelijk geluisterd en gehandeld naar dat wat wij als een enorm struikelblok ervaren hadden, namelijk het samenvoegen van de horeca van de Bongerd en de Boerderij.
Het blijven in dit plan 2 aparte ondernemingen met een verschillende grondslag.

En last BUT not least: een garantie dat alle functies in dit gebied behouden blijven en niet, zoals wij vreesden, een verplaatstsing naar het centrum van Son om een dorpshuis aldaar rendabel te krijgen.
Nee er kan zelfs een uitbreiding van gebruikers en initiatieven plaatsvinden in dit plan.

Alle handen op elkaar dus en nu snel van start met de realisatie, zou je denken.

Echter, onlangs hebben wij allen een brief ontvangen van een groep zeer verontruste ouders van basisschool De Krommenhoek.
Zij zijn hier vanavond ook in groten getale aanwezig.
Deze ouders voelen zich totaal niet gehoord en hebben hun argumenten om handhaving van de huidige locatie van de school zeer zwaarwegend te vinden.
Een verhuizing naar het plangebied in het centrum van Breugel is voor hen uit den boze.
Alle fracties hebben inmiddels met een delegatie van deze ouders gesproken.
Uit ons gesprek met hen is gebleken dat zij niet tegen het huisvesten van 2 scholen onder 1 dak zijn maar wel tegen de geplande nieuwe locatie van dit gebouw.
Zij zien grote meerwaarde van een school in de natuur, een school die een verbindende factor is tussen de Breeakker en Breugel.
Een school die rust uitstraalt in deze overmatig geprikkelde wereld en een school die buiten spelen als vanzelf stimuleert door haar unieke ligging.
Daarnaast de ouders van school de Regenboog, is hen om hun mening gevraagd?
Wellicht verhuizen zij ook liever naar de omgeving van de Krommenhoek als naar de andere kant van het nieuwe centrum.

Bovendien zijn ons bezwaren van omwonenden van de geplande nieuwe locatie ter ore gekomen.
Deze inwoners krijgen straks een 7 meter hoge muur in hun achtertuin.
Heeft de wethouder al met die groep Breugelnaren gecommuniceerd over mogelijke oplossingen?

Want op blz. 13 van dit rapport noemt u draagvlak voor dit plan cruciaal.
Dat is het ook als u wilt voorkomen om in een valkuil als van het MFA debacle te stappen.
Draagvlak moet vooral liggen bij de inwoners en betrokkenen en niet alleen bij overkoepelende organisaties als bijvoorbeeld het schoolbestuur Platoo.

Op blz. 10 valt te lezen dat er zorgen zijn geuit en vragen zijn gesteld die nog niet allen beantwoord konden worden.
Voorzitter, over welke vragen heeft de wethouder het dan en zijn deze inmiddels al beantwoord ?
Dit vraag ik u vooral ivm het meest cruciale punt te weten het draagvlak.

Verder vraag ik mij af of er duidelijk gecommuniceerd is met het bestuur van de Boerderij.
Op blz. 18 staat: ” behoud van de boerderij op de huidige locatie is vertrekpunt in het vlekkenplan, zonder daar toekomstige veranderingen uit te sluiten”.
Verderop (blz. 21, 27 en 37) valt te concluderen dat er ook rekening gehouden wordt met een eventuele toekomstige verplaatsing van de Boerderij ten gunste van grondgebonden woningen op de huidige plek.
Of, dat renovatie wel eens duurder uit zou kunnen pakken dan nieuwbouw en er dus besloten kan worden tot het laatste.
Is het bestuur van de Boerderij hier duidelijk op gewezen en realiseert zij zich de consequenties hiervan?

Over het punt wonen gesproken.
Graag zien wij specifiekere uitspraken over de bouw van huurwoningen voor jongeren zonder beperking of een rugzakje op deze locatie.
Hoeveel kansen heeft die groep uit Son en Breugel daar?
Ook de wens van de seniorenraad om hier alsnog een WOZOCO en vrije sector huurwoningen te realiseren dragen wij een warm hart toe.

Kortom, in dit plan stelt u versterking, verbinding, samenwerking en verdieping centraal maar in deze samenwerking missen wij essentiële spelers zijnde de omwonende inwoners en de ouders van de schoolgaande jeugd.
Zij voelen zich niet gehoord.

Voor de 2e termijn:

In te brengen punten bij het debat:

– Waarom een fysiotherapiepraktijk inplannen terwijl er al een bestaande praktijk in dit gebied is?

– Waarom de Regenboog niet verhuizen richting de Krommenhoek, immers een bestemmingsplan is altijd aan te passen
Bovendien is het de vraag hoeveel kinderen de school op termijn telt door de krimp van het kindertal in Son en Breugel
-De grond die dan vrijvalt binnen het plangebied kan gebruikt worden voor kleine WOZOCO en grondgebonden huurwoningen.

– De argumentatie van het gebruik van de Bongerd en de Boerderij door de scholen kan toch doorgang vinden indien de schoollocatie krommenhoek blijft want hemelsbreed hebben we het, denk ik, over ongeveer 300 meter die overbrugd moet worden.

Ik heb van de ouders begrepen dat er inmiddels gesprekken met de Medezeggenschapsraad en het schoolbestuur Platoo plaatsgevonden hebben.
Wij willen de uitkomst daarvan afwachten.
Er moet voor gewaakt worden dat we niet in dezelfde discussie terecht komen als bij het centrumplan Son waarbij de gemeente en de kerk elkaar besluiten in de schoenen schuiven.

Eindconclusie:
Zolang er onvoldoende draagvlak voor dit plan is kan de fractie van DorpsVISIE jammer genoeg niet instemmen.