Verkiezingsprogramma

DorpsVISIE 2022 – 2026

Programmapunten van extra Afslag tot passende Zorg.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Wonen

 • Jongeren/starters/één persoons huishoudens verdienen een eerlijke kans op de woningmarkt. Hiervoor is een eerlijke verdeling van de schaarste en bouwen voor de lokale behoefte het uitgangspunt. Wij zien mogelijkheden om onze ‘eigen’ jongeren voorrang te geven op woningbouwprojecten door samen met hen in nieuwe projecten op te trekken.
 • Senioren verdienen de mogelijkheid in hun sociale omgeving te blijven wonen. Hiervoor zijn meer betaalbare locaties voor een eigen woonvorm of wonen met zorg, zoals Berkenstaete nodig.
 • Het Vestzaktheater/Corneliushuis behouden. Van buiten restaureren, van binnen wonen in de vorm van lofts/appartementen met aan de achterzijde wonen in een beschutte hofstructuur voor senioren.
 • Natuurontwikkeling in combinatie met recreatie en woningbouw. Een geschikte locatie hiervoor is in Breugel tussen de Veerstraat en het Wilhelminakanaal en in de Sonniuswijk.
 • Woningbouw realiseren. De Sonniuswijk, de Veerstraat (van Eck terrein), de Vijverberg, de Driehoek en de oude gemeentewerf in de Breeakker zijn onder andere geschikte uitbreidingslocaties.
 • Betaalbare, duurzame en innovatieve bouwvormen zijn nodig om op relatief korte termijn aan de grote vraag van woningen te voldoen.
 • Kleinschalige particuliere initiatieven stimuleren die bijdragen aan het realiseren van extra woningen.
 • Woningbouw realiseren op locatie Regenboogschool

Centrum Son

Het centrum van Son blijft het middelpunt voor evenementen, winkelen, horeca, voor samenkomen, gezelligheid en het dorpsgevoel. Dit betekent ruimte blijven bieden voor de markt, het IJsfeest, de Zittingsavonden, Carnaval, Tower Festival, en de Kermis. Zo ook aan activiteiten als Ars Longa, de Harmonie met haar openluchtconcerten, de bevrijdingsfeesten en andere initiatieven.

Om deze levendigheid te behouden en te verbeteren is het volgende nodig:

 • Het doorgaande verkeer ontmoedigen. In het centrum geldt het ‘Auto is te gast’ principe. Winkels moeten goed en veilig bereikbaar blijven.
 • Het Kerkplein blijft het evenemententerrein.
 • Evenementen beter faciliteren door het plein multifunctioneel in te richten.
 • Te gladde stoepen/trottoirs moeten tot het verleden Daarnaast moeten voetpaden en stoepranden rolstoel en rollator vriendelijk zijn.
 • Geen betaald parkeren en voldoende parkeergelegenheid.
 • Vergroening van ons centrum met daarbij de aanpak van park Vroonhoven met daarin ruimte voor het initiatief van een stilteruimte.
 • Bij de ontwikkeling van het park Vroonhoven ook Jongerencentrum Oase betrekken. Dit om de toegang en bereikbaarheid te verbeteren.

Centrum van Breugel gaat Bruisen!

Het centrum van Breugel gaat zich concentreren rondom de van Gentlaan, de nieuwe Sporthal De Bongerd en de gerenoveerde Boerderij.

 • Breugel krijgt haar verdiende centrum met ruimte voor kleinschalige evenementen, een terrasfunctie en dit alles in een groene omgeving.
 • Uitbreiden en verfraaien winkelcentrum Van Gentlaan.
 • Het “houthakkersbosje” tussen de Bongerd en de pinautomaat wordt weer toegankelijk
 • De Bongerd wordt in 2022/2023 geheel vernieuwd en de sporthal zal voldoen aan de NOC*NSF eisen.

Gezondheid, Welzijn en Welbevinden

Meer en heldere preventieve maatregelen

 • De initiatiefnemers Pumptrack faciliteren bij de realisatie. Het is belangrijk om te investeren in speelvoorzieningen voor jong en oud. Dit is de manier om jong en oud te laten bewegen en ontmoeten.
 • Verenigingen zijn de hoeksteen van onze samenleving. Zeker na de coronacrisis verdienen zij steun van de gemeente. Subsidies zijn hiervoor noodzakelijk. Hier mag niet zomaar op bezuinigd of gekort worden.
 • Verbeteren van de gezondheid en levenskwaliteit van onze inwoners.
  Son en Breugel heeft een overzichtelijk netwerk aan voorzieningen en organisaties. Door het uitbouwen van het Grozzerdam project (programma op het gebied van gezondheid en preventie) werken meer organisaties hieraan beter samen.
 • Bewegen is gezond en noodzakelijk, geld mag geen belemmering zijn dat jongeren niet kunnen sporten.
 • Buurt/wijkvoorzieningen blijven ondersteunen als laagdrempelige ontmoetingsplaats. Braecklant en de Boerderij houden een belangrijke rol m.b.t. de leefbaarheid. Braecklant krijgt nieuwbouw en er wordt gekeken of een combinatie met een gezondheidscentrum en/of woningen mogelijk is.
 • Een platform voor mantelzorgers en zorgvragers welke laagdrempeliger is dan het huidige CMD. Waarop duidelijk en inzichtelijk aangeven staat welke zorg en ondersteuning voor iedereen beschikbaar is. Bovendien moeten alle mantelzorgers beter in beeld zijn, zodat zij met de juiste hulp kunnen zorgen voor naasten.
 • Kijken naar de mogelijkheden voor een zorgboerderij met dagopvang c.q. een 24-uurs zorg locatie.
 • DorpsVisie en onze bestuurders komen weer naar u toe deze periode. Dit gebeurde voor de coronacrisis middels spreekuren in ‘De boerderij’ en inloopavonden op het gemeentehuis. Echt ophalen wat er leeft en speelt kan alleen door het gesprek met elkaar aan te gaan. Periodiek zou de gemeente gesprekken moeten organiseren in de wijken zelf, waar zij of hun vertegenwoordigers uit eerste hand informatie verkrijgen. Zo maken we samen ons dorp.
 • Iedereen moet zich welkom voelen ongeacht gender, leeftijd, religie, seksuele voorkeur, etniciteit, handicap, arm of rijk, opleiding, identiteit of vervreemding. Een gemeenschap waar iedereen mee mag en mee kan doen. Want samen maken en zijn wij Son en Breugel.
 • De jeugd heeft de toekomst, laten wij ze dan ook hier een toekomst geven. In de ontwikkeling van het gemeentelijk beleid dienen de belangen van jongeren te worden geïntegreerd. Door een ruimtelijk uitdagende inrichting nodigen we kinderen, jongeren maar ook ouderen uit tot samen bewegen. Denk bijvoorbeeld aan een klim en voedselbos, pumptrackpark, en speelgelegenheden met toestellen voor jong en oud. Met de inzet van gratis beweegprogramma’s, deelname aan verenigingen en voorlichting op het gebied van onder meer voeding voorkomen we fysieke en sociale problemen als overgewicht en vereenzaming.

Verkeer en Veiligheid

Stevige maatregelen voor veilig verkeer met een goede doorstroming.

 • Een fietspad van Noord naar Zuid en van Oost naar West realiseren om aan te sluiten op de slow-lane en het fietsnetwerk. Hierdoor kunnen kinderen veilig naar school fietsen en wordt woon-/werk verkeer op de fiets veiliger.
 • Gevaarlijke verkeersknelpunten aanpakken. Voorbeelden zijn knelpunten zoals het Raadhuisplein, Boslaan- Europalaan, kruising Wilhelminalaan-Hendrik Veenemanstraat, oversteek Aldi en kruising Jumbo.
 • Te gladde stoepen/trottoirs moeten tot het verleden Daarnaast moeten voetpaden en stoepranden rolstoel en rollator vriendelijk zijn.
 • Extra op- en afrit A50 tussen Sonniuspark en Nijnsel om de toenemende druk op de Gentiaanlaan terug te dringen en de veiligheid op de Bijenlaan te verbeteren.
 • 2e ontsluiting Ekkersrijt met daaraan gekoppeld de aanpak van de Kanaalstraat/Eindhovenseweg.
 • Straatjuwelen moeten plaats maken voor alternatieve snelheidsremmende maatregelen.
 • Handhaving op snelheid in bebouwde kom. Flitsen waar het moet i.p.v. waar dat het meeste oplevert. De opbrengsten gaan immers naar het rijk en niet naar de gemeente.

Leefbaarheid directe omgeving

 • Doelstelling om tot de top 10 groenste gemeenten van Nederland te horen in 2026. (2017 plaats 188, 2021 plaats 144)
 • Algemene plicht tot herplanting, boom eruit boom erin.
 • Door de inzet van subsidie en voorlichting gaan we vergroenen, dus meer groen in de tuinen, denk hierbij aan het stimuleren van planten van bomen, heesters, vlinderstruiken, enz.
 • Wijkinitiatieven krijgen eigen budget bij gebleken draagvlak. Bewoners gaan gezamenlijk over de inrichting van eigen directe leefomgeving, zoals in de eigen straat. Denk hierbij aan de groenvoorziening of de parkeerbehoefte.
 • Uitbreiden van de gemeentelijke bossen in de richting van de Sonniuswijk en het omzetten van landbouwgrond in nieuw natuur en in nieuwe vormen van boswonen.
 • In Sonniuspark, in navolging van de aanpak ‘De Sloot’ in de Gentiaan, samen met de bewoners het groene ontdek- en speelpark realiseren met water en groen.
 • Uitbreiding losloopgebieden voor honden om zo de toegenomen druk op de bossen te spreiden.
 • Door de verwerving van de locatie van de voormalige trappenfabriek van ‘Van Eck’ aan de Veerstraat ontstaat de kans om het wandelpad vanuit het Vroonhovenpark naar het Pieter Bruegelplein door te trekken. Door een combinatie van bewegen, natuurontwikkeling en cultuuruitingen langs het pad, zetten we Son en Breugel als natuur- en cultuurgemeente op de kaart.
 • Eindhoven Airport blijven aanspreken op de gemaakte afspraken over de hoeveelheid vliegbewegingen om zo de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken.

Duurzaamheid

 • Maatregelen gaan inwoners geld opleveren, opbrengsten komen ten goede van de gemeenschap.
 • Isoleren en groene energie stimuleren. Energie die we niet gebruiken hoeven we ook niet op te wekken of te betalen, alles begint bij isoleren. Hiervoor zijn subsidies en voorlichting de taak van de gemeente.
 • Maximaal benutten van daken Ekkersrijt en woningen voor zonne-energie. Pas daarna kan gekeken worden naar zonneweiden en andere energievoorzieningen. Welke optie het beste is voor de inwoners van Son en Breugel zal in samenspraak met de bewoners bepaald moeten worden.
 • Oprichting van en het participeren in een (eigen) energiemaatschappij welke lokaal voorziet in de energiebehoefte van bewoners. Inwoners profiteren op deze manier van de opgewekte energie.

Samen verder

Verstevigen van onze sociaal maatschappelijke basis

 • Voor partijen/ondernemers die buiten alle regelingen vallen is er een coronafonds in Son en Breugel. DorpsVisie blijft binnen de gemeenteraad strijden om dit in de toekomst van voldoende middelen te blijven voorzien. Iedereen moet in principe aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming.
 • Ekkersrijt heeft een zeer belangrijke regionale functie, voor onze gemeenschap biedt zij onder andere werkgelegenheid. Samen met de bedrijven en de ondernemers moet gekeken worden hoe het vestigingsklimaat en de bereikbaarheid op een hoog niveau blijft.
 • Voor een brede welvaart dient de gemeente naast materiele welvaart ook aandacht te hebben voor milieu, leefomgeving, persoonlijke ontwikkeling, sociale cohesie, veiligheid en gezondheid.
 • Stevige aanpak van (verborgen) armoede. Geen kind in Son en Breugel mag opgroeien in armoede. Om dit mogelijk te maken zorgen we voor een goede informatievoorziening over de lokale mogelijkheden van materiële en immateriële ondersteuning en de landelijk voorzieningen. Daarnaast is passende ondersteuning bij het aanvragen en gebruiken nodig.
 • Son en Breugel blijft zelfstandig. Ons dorp is een financieel gezonde gemeente. Dát moet zo blijven. Door samenwerking in de regio blijft dit mogelijk.

DorpsVisie Son en Breugel,
komt met realistische plannen, ideeën en met oplossingen.

DorpsVisie al 56 jaar uw lokale partij,
met een bewezen en betrouwbaar track record.