reactie DorpsVisie bestemmingsplan Houtens

Reactie DorpsVisie oordeelsvormende sessie.

datum:                  8 september 2022.
onderwerp:          Bestemmingsplan SON-ZUID; HOUTENS 11.

Voorzitter,

Wat het bestemmingsplan Son Zuid Houtens 11 betreft volgt de fractie van DorpsVisie de ontwikkelingen al vanaf het begin dat over bouwen op Houtens is gesproken.
Het doet ons deugd dat het college bij de voorbereiding en uitwerking van dit bestemmingsplan de kaders zoals opgenomen in de door de gemeenteraad met algemene stemmen vastgestelde uitgangspunten in Kaders als Koers steeds als leidraad heeft genomen.
Wij zijn blij dat er nu een bestemmingplan voor ligt om aldaar 14 woningen te realiseren.
Dat er behoefte bestaat aan nieuwe woningen in Son en Breugel is een open deur intrappen.
Al ruim 260 personen hebben interesse getoond voor een woning van deze ontwikkeling en velen daarvan komen uit Son en Breugel zelf.
Opvallend is ook dat wij raadsleden vooraf al meerdere mails hebben ontvangen van inwoners om deze projectontwikkeling en het bestemmingsplan toch vooral door te laten met zoveel mogelijk betaalbare woningen.

Naast inwoners die het belangrijk en noodzakelijk vinden en snappen dat op Houtens wordt gebouwd zijn er ook inwoners die zich in zorgen maken over o.a.:
• Geluidstoename
• Verkeer en verkeersveiligheid
• Flora en Fauna
• De nabijheid en milieuzonering van Bedrijventerrein Ekkersrijt
• Strijdigheid met de Omgevingsvisie etc.
De initiatiefnemer heeft de omgeving dan ook via gesprekken betrokken bij de ontwikkeling en het opstellen van het plan.

Tijdens de termijn van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan hebben buurtbewoners 11 zienswijzen ingediend,
Het is nu aan ons de raad om te besluiten over de reactie op de zienswijzen en het bestemmingsplan.
Eén van de belangrijkste bezwaren van de omwonenden tegen het huidige plan is het aantal van 14 woningen. Tijdens 1 van de overleggen hebben zij een plan van 8 tweekappers gepresenteerd.
Dit vinden de omwonenden een betere invulling van het gebied.
Evenals het college vindt de fractie van DorpsVisie echter dat dit niet aansluit bij de Kader als Koers en onze woningbehoefte.
Dus ook voor ons is een dergelijke invulling niet bespreekbaar.
Met de gedane optimalisaties in het ontwerpbestemmingsplan gaan wij wel akkoord.
Volledigheidshalve merk ik op dat wij als raad al meer dan 2 jaar consistent ons beleid binnen Kaders als Koers uitdragen naar inwoners en initiatiefnemers.
Zouden wij nu daarvan ineens afwijken in hoeverre blijven wij dan een betrouwbare overheid waarmee men in de toekomst nog wil samenwerken?

Wat het verkeer en de verkeersveiligheid betreft snappen wij dat omwonenden zich zorgen maken.
Het college heeft echter toegezegd dat er in grotere verband van ontsluiting van fietsverkeer in Son en Breugel naar de situatie gekeken gaat worden.
Over de ontsluiting van de 14 woningen op Houtens wordt nog tijdens een overleg met de direct omwonenden gepraat in het kader van de inrichting van de openbare ruimte, waarbij een voorrangssituatie op Houtens uitgangspunt is.
Wij achten dit zo voldoende gewaarborgd.

Wat de overige zienswijzen betreft aangaande Flora en Fauna, Geluid, Nabijheid en milieuzonering van Bedrijventerrein Ekkersrijt en Strijdigheid met de Omgevingsvisie vindt de fractie van DorpsVisie dat die niet van dien aard zijn dat zij moeten leiden tot aanpassingen van het ontwerpbestemmingsplan.

Conclusie:
Voorzitter,
Onze fractie vindt dat de zienswijzen niet hoeven te leiden tot aanpassingen van het ontwerpbestemmingsplan.
Wij gaan akkoord met het voorstel van het college om het bestemmingsplan Houtens 11 ongewijzigd vast te stellen.

Wij oordelen dat dit voorstel van het college door kan naar de raadsvergadering om dan daarover definitief te besluiten.

Tenslotte nog een opmerking, voorzitter, de fractie van DorpsVisie refereert ook nog naar het onlangs vastgestelde raadsprogramma waarin opgenomen de prioriteit van wonen, wonen, wonen!
Wij hopen en dan vooral om tegemoet te komen aan de grote vraag en behoefte van onze inwoners die nu bij de behandeling van dit bestemmingsplan duidelijk naar voren komt dat het college de grootst mogelijke spoed maakt met de plannen en bestemmingsplannen waar de ambtenaren al mee doende zijn of binnenkort ter tafel komen.

Theo Groenemans,

fractie DorpsVisie

Trots

Trots en blij zijn wij dat we weer de grootste partij zijn geworden. wij willen al onze kiezers bedanken voor hun stem, de waardering van de afgelopen jaren en het gegeven vertrouwen voor de komende periode.

Geen aardverschuiving in Son en Breugel: Dorpsvisie weer de grootste, landelijke partijen winnen stemmen

SON EN BREUGEL – De lokale verkiezingen hebben in Son en Breugel niet tot een aardverschuiving geleid. Dorpsvisie werd weer de grootste, ondanks stemmenverlies. De huidige coalitiepartijen behouden hun meerderheid.

MSBK in gesprek met lijsttrekker Remco Heeren

Verenigingen zijn de hoeksteen van ons dorp

In memoriam Bert van Boxtel

 

In memoriam Bert van Boxtel

 

Met groot verdriet vernamen wij het nieuws dat één van de grondleggers van onze partij, Bert van Boxtel is overleden.

 

In 1966 namen Jules Ruis, Toon van Boxtel en Bert van Boxtel het initiatief om een eigen lijst samen te stellen, te weten de ”Lijst Ruis”. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in dat jaar kwam de nieuwe partij met Mien Ruis en Bert van Boxtel in de gemeenteraad. Via de Vrije Democratische Partij onder leiding van Bert van Boxtel, Lijst Van de Ven met als slogan “Onze gemeente, één gemeente” en PK (Politieke Kombinatie) werd het in 1974: GSSB (Gemeentelijke Samenwerking Son en Breugel). Vanaf 2009 is onze naam veranderd in DorpsVisie. Tot aan de laatste weken is Bert, één van onze oprichters, altijd nauw betrokken gebleven bij zijn partij. Zo leverde hij altijd een grote inbreng op onze achterbanvergaderingen en was hij als adviseur van bestuur en fractie een goede raadgever bij de 4-jaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen. In de Algemene Ledenvergadering van 5 oktober jl. is hij nog benoemd tot voorzitter van de Kiescommissie. Vele kandidaten op onze huidige lijst, waaronder weer een Van Boxtel (Mark), werden door zijn enthousiasme geraakt. Bert heeft heel wat uren besteed aan gesprekken met onze kandidaten, het kritische tegen lezen van ons programma en het aandragen van ideeën voor onze campagne.

 

We zijn Bert erg dankbaar voor al zijn energie, zijn werkzaamheden en zullen hem gedenken als een gedreven oprichter, raadslid en een intelligent en positief kritisch achterbanlid. DorpsVisie en wij allen als collega-lid gaan hem zeker missen.

 

Wij wensen zijn familie, vrienden en bekenden heel veel sterkte bij dit verlies.

 

Namens het bestuur DorpsVisie.

Willie Horden – Voorzitter

DorpsVisie: voor een verkeersveilig dorp

DorpsVisie: voor een verkeersveilig dorp

Soms heb je van die dromen die je wakker houden, totdat je ze uitvoert!

Ook wij van DorpsVisie zijn weer zichtbaar in het dorp in aantocht naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Breugel Bruist ligt op koers

Na 3 jaar wethouderschap, met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht, is het een goed moment om de balans op te maken.

Een van de voornaamste speerpunten was het project Breugel Bruist. Het hart van Breugel moest op de schop, de Boerderij gerenoveerd, sporthal de Bongerd vernieuwd. De basisscholen de Krommen Hoek en de Regenboog zouden samengaan onder een nieuw dak en op de vrijkomende plaats moest woningbouw komen.

Breugel Bruist, het project dat, al vele jaren alle mooie plannen ten spijt, niet tot uitvoering was gekomen vanwege politieke gevoeligheden en de wens tot een integrale aanpak.

Met name de basisscholen wachtten tot grote ergernis van de besturen en ouders al lange tijd op besluitvorming, reden waarom de politiek aan het einde van de vorige raadsperiode besloot om het nieuwbouwvraagstuk uit het project Breugel Bruist te knippen.

En waar staan we nu?

– de grondige renovatie van de Boerderij is onlangs afgerond. De toegankelijkheid is verbeterd en op het gebied van veiligheid en duurzaamheid kan het gebouw weer vele jaren mee.

– de winnaar van de aanbesteding van de Bongerd is afgelopen week bekend geworden. Naast de huidige gebruikers en de horecafunctie zal het gebouw ook onderdak bieden aan de Kinderopvang, het IVN en vluchtelingenwerk.

Het is niet alleen een prachtig ontwerp geworden, de winnaar heeft ruime ervaring op het gebied van bouw en exploitatie van sporthallen. Allereerst zal de Raad worden geïnformeerd en nog voor de raadsverkiezingen zullen de gebruikers en inwoners hiervan kennis kunnen nemen. De oplevering van de nieuwe Bongerd is gepland voor het 3e kwartaal 2023.

– inzake de basisscholen heeft de Raad een keuze gemaakt voor nieuwbouw op de plaats van de Krommen Hoek. Bij de start van het schooljaar zijn beide scholen tijdelijk gehuisvest op de Regenboog locatie en de afgelopen weken is de sloop van de Krommenhoek in gang gezet. Op korte termijn zal het schoolbestuur het ontwerp voor de nieuwe school presenteren evenals de plannen voor de aanpak van de verkeershinder.

– de besprekingen met de woningbouwcorporatie over de bouw van 35-40 huurwoningen op de locatie van de Regenboogschool zijn opgestart.

– De plannen omtrent de herinrichting van het gebied rondom de Boerderij/Bongerd zijn gepresenteerd.

Kortom, achter de schermen is er hard gewerkt, het is niet gebleven bij plannen. De uitvoering is ook gestart, de eerste resultaten hiervan zijn inmiddels zichtbaar.

Jos de Bruin

Wethouder namens DorpsVisie

DorpsVisie centrum

Van behoud van de kerk tot behouden van onze evenementen

Dorpshuis

Een zucht van verlichting ging 4 jaar geleden door ons dorp. De kerk was behouden voor ons dorp en werd niet overgeleverd aan de slopershamer. Een typisch gebouw met haar jaren 60 uitstraling wordt behouden voor ons nageslacht, een voormalig kerkgebouw waar door velen van ons lief en leed gedeeld werd. Zij krijgt door haar nieuwe status als Dorpshuis een waardig nieuwe bestemming. Waren de toekomstige gebruikers in de beginperiode nog terughoudend, nu zijn zij net als DorpsVisie enthousiast en zijn ervan overtuigd dat dit Dorpshuis een succesverhaal zal worden. Hoe het gebouw er van binnen uitkomt te zien kan iedereen bekijken op de open dag die zaterdag 19 februari georganiseerd gaat worden. Door renoveren en niet door afbreken zijn in de afgelopen jaren twee typische gebouwen, de kerk en het gemeentehuis bewaard gebleven.

Pleinen.

Nu het Dorpshuis “Dommelhuis” binnenkort in gebruik genomen wordt gaat de aandacht naar de herinrichting van de twee pleinen, het kerkplein en ons Raadhuisplein. Ons dorp wordt geprezen om haar saamhorigheid, haar sportmogelijkheden en haar gemeenschapszin die tot uiting komt in de vele activiteiten die er in de beide centra van Son en Breugel plaatsvinden. DorpsVisie, de partij die voortgekomen is uit de verenigingen en vanuit het “Samen willen zijn voor elkaar” neemt de komende jaren de herinrichting van de pleinen in uitvoering met het doel om de doorkijk naar het Dommelvallei tot stand te brengen waar ook jongerencentrum Oase met haar ingang aan deze pleinen een prominenter plaats gaat krijgen. De pleinen worden een place to be waar ook de tent voor Carnaval en zittingsavonden, de Ijsbaan, de kermis, het Oktoberfest, de Harmonie met haar klapstoelconcert en alle andere initiatieven plaats kunnen vinden. Vergroenen en verduurzamen is volgens ons mogelijk op deze (evenementen) pleinen door gebruik te maken van mobiel groen en de pleinen zodanig in te richten dat zowel verblijf- als activiteiten functies samen blijven gaan. In het Vroonhovenpark zal een stilteruimte gecreëerd worden. De ondernemers aan deze pleinen gaan hier zeker een stem in krijgen.

Met twee voeten op de grond, samen verder betekent dat je vanuit een visie je doelen dient te realiseren. Stapsgewijs, in het juiste tempo en in de juiste volgorder. Vandaar DorpsVisie

Namens DorpsVisie

Frans Meulenbroeks

Lijst 1, nummer 5

 

 

 

 

 

 

Gezondheid speerpunt bij DorpsVisie