Algemene beschouwingen DorpsVISIE 2021


Algemene beschouwingen DorpsVISIE 2021

De afgelopen maanden beginnen we vaak onze inbreng op hetzelfde punt.
Dat is vandaag niet anders: “Corona, COVID19; het afgelopen hectische jaar online vergaderen en afstand houden.
Vooral dat laatste voelde voor veel mensen heel onnatuurlijk, verdrietig zelfs.
We hebben van velen afscheid moeten nemen op een manier die eigenlijk niet past bij het gevoel elkaar juist dan te willen vasthouden.

In het afgelopen jaar hebben we allemaal de druk ervaren om met al deze maatregelen om te gaan.
Echter tegelijk ook nog ons werk doen zowel voor ouderen als jongeren.

De druk op velen van ons was hoog.
De zorg hebben we al vaker genoemd.
Twee groepen willen wij er vandaag in het bijzonder uitlichten:
“Onze ambtenaren, waaronder nadrukkelijk onze Boa’s”.
Zij hebben veel moeten bijschakelen, terwijl de ‘dagelijkse business’ door moest blijven draaien.

En zeker de GGD.
Daar hebben we veel van gevraagd en verwacht.
Ook zij hadden te maken met telkens weer veranderende maatregelen.
We hebben het bij de behandeling van de GGD begroting al gezegd: “Een heel knappe prestatie”.
Zeker omdat de integratie van de Jeugdzorg ‘gewoon’ doorgang moest vinden.

In de GGD visie op de website lezen we onder meer:
“De GGD Brabant-Zuidoost streeft – onder regie van de gemeenten – door middel van preventie naar gezondheidswinst van alle inwoners, om zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun leven en zelfredzaamheid te vergroten.”

Dat past in de lopende ontwikkelingen in ons dorp.
De omgevingswet, de versterking van het CMD, meer aandacht voor een gezonde levensstijl.
Een goede basis voor publieke gezondheid wordt steeds belangrijker.
Corona is niet de eerste, maar ook zeker niet de laatste gezondheidscrisis.
In onze huidige wereld gaan die waarschijnlijk steeds vaker voorkomen.
Laten we de GGD daar in de komende jaren goed op voorbereiden.
De nu geleerde lessen bovendien écht in de GGD organisatie verankeren.
In Duitsland hebben ze dat besluit inmiddels al genomen.

Voorzitter, afgelopen jaar hebben we in deze raad veel gedaan om de sociale kracht van onze samenleving te versterken.
Dat hebben we nu nog meer nodig dan ooit.
Onder meer hebben we eindelijk het besluit genomen om een toekomstbestendig dorpshuis te realiseren en is de uitvoering al aardig op gang.
Ook is in Breugel gestart met de renovatie van de Boerderij en hebben we een uitspraak gedaan over de bouw van een nieuwe sporthal voor de Bongerd.
Stuk voor stuk plekken, waar naast kunst, cultuur, sport en spel, vooral het samenkomen en samenzijn centraal staat.

We hebben, zoals al gezegd een nieuwe start gemaakt met de ondersteuning in zorg en welzijn met een nieuwe aanpak voor het CMD met onze partners in zorg en welzijn.
We hopen daar spoedig de resultaten van te merken.
We hebben een sociaal bemiddelaar om in sommige lastige zaken met overleg toch tot oplossingen te komen voor inwoners die het nodig hebben.
We vragen het college wel wat de status daar van is.
Daarnaast willen in deze raad van het college weten wanneer we bijvoorbeeld inzicht krijgen in het nieuwe bedrijfsplan en de afspraken met partners.

Een paar weken geleden is een eerste uitkering toegekend uit het ingestelde coronafonds, voor inwoners en ondernemers die tussen wal en schip vallen en buiten alle andere steunmaatregelen.
We hebben besloten om het geld voor activiteiten en evenement vrij te geven, zodat we goede initiatieven om met elkaar in contact te blijven en elkaar te blijven steunen kunnen ondersteunen.
Daar zijn enkele mooie voorbeelden van geweest.
Nu de directe crisis voorbij lijkt te gaan deze zomer, roepen we iedereen op, juist nu, een beroep op deze middelen te doen.
Hiermee immers bouwen we onze samenleving niet alleen economisch, maar zeker ook sociaal maatschappelijk weer op.

Voor iedereen maar zeker voor ouderen en voor jongeren.
De middelen zijn er, dus schroom niet om een bijdrage te vragen!
Kortom, vele zaken, die juist hen, die het nodig hebben, niet alleen horen of lezen maar als het goed is ook direct merken.
Daar doen wij het voor.

De komende tijd staan er ook nog een paar belangrijke onderwerpen op de agenda. We spreken nog voor de zomer over versterking van ons armoedebeleid. Dat leidt voor de 700 mensen in Son en Breugel die dat direct betreft hopelijk tot een daadwerkelijke verbetering van en meer rust in hun leven.

Daarnaast bespreken we binnenkort met inwoners het nieuwe groenbeleid.
Iets waar we allemaal direct bij betrokken zijn in onze eigen straat en wijk.

Ook kijken we uit naar de eerste versie van de invoering van de omgevingswet. Daarin moet, zeker in de toekomst, veel samenkomen: zoals gezondheid, nieuwe energiebronnen, invulling van onze kostbare ruimte etc..
Dat vraagt veel van ons en van onze organisatie in de komende jaren.

In de laatste fase van deze periode zijn wij als raad op een nieuwe manier gaan vergaderen. Dat gaat soms nog met vallen en opstaan en we hebben nog een hoop te leren, maar over het algemeen zijn wij niet ontevreden.
Eén punt lichten we er uit: Participatie.
Dat woord wordt door iedereen gebruikt en het heeft inmiddels vele betekenissen.
Wat is participatie, wie participeert dan en wanneer?
Wat is beeldvorming door de raad?
Hoe bereiden we betrokken inwoners en ondernemers daar op voor?
Hoe geven we uitleg aan nieuw beleid en nieuwe maatregelen zodra we daartoe besloten hebben en inwoners daar vragen over hebben?

Daarvoor dient DorpsVISIE vanavond met het CDA een motie in die zij verder toelichten.
Het gaat er om ook de Rekenkamercommissie te vragen hun korte analyse in het rapport “Meldingen Openbare Ruimte” over participatie in beleidsvorming en -uitvoering verder uit te diepen.
Dit is een vraag die inmiddels ook bij andere gemeenten wordt opgepakt en samenwerken geeft ons daarbij wellicht nog meer nieuwe ideeën.

Kortom voorzitter,

Er is een hoop gebeurd en in gang gezet.
Wat ons betreft gaan we nu geen grote nieuwe initiatieven nemen en eerst deze klussen afmaken.
Gelukkig gaat het in onze regio economisch nog steeds voor de wind.
Dat toont de kracht van onze regio en de samenwerking.
Laten we daar aan verder bouwen.
We onderschrijven dan ook de prioritering van het college in deze kadernota.

Bovendien dienen we nog een motie in te weten:
“Motie          Overzicht stand van zaken van de moties”.
Deze ook samen met het CDA en zij zullen ook de inhoud van die motie nader toelichten.

Voorzitter, ter afronding.

Onze gemeente heeft een hectisch, druk en ook een heel bijzonder jaar achter de rug met verdrietige en mooie momenten.
DorpsVISIE zet zich er voor in om samen weer nieuwe mooie momenten op te bouwen en te beleven in ons dorp.
Want alleen samen kunnen we het fijnste dorp zijn.

Fractie DorpsVISIE Son en Breugel.

Breugel gaat Bruisen!

Breugel krijgt een enorme kwaliteitsimpuls met het besluit voor de grondige renovatie van de Boerderij.
Daar bovenop krijgt Breugel nu bovendien een spiksplinternieuwe sporthal.
Eén die voldoet aan de eisen van het NOC-NSF en daarmee geschikt om competitie wedstrijden in te spelen.
Hiermee gaat een grote wens van sporters en exploitant in vervulling.

Zo krijgt Breugel evenals Son centrum met het Dorpshuis haar verdiende kwaliteitsimpuls.
Daar bedoelen wij niet enkel een nieuwe Bongerd mee. Nee, het gehele gebied en omgeving van de Boerderij, de Bongerd en COOP wordt aangepakt.
DorpsVISIE ziet dat hiermee de verbinding tussen Bongerd en Boerderij explicieter wordt als ook mogelijkheden voor een gedeeld openbaar evenementen terrein met terrasfunctie voor verblijf en speelruimte voor de kinderen.

De Bongerd komt zoveel mogelijk naar het noorden waardoor meteen een bredere groene corridor ontstaat.
Lopen we straks van de parkeerplaats bij de COOP richting de Boerderij dan is er meer ruimte tussen de Bongerd en de huizen aan de Weegschaallaan.
Zodoende kan men de parkeerproblematiek effectiever en beter oplossen.

 

Met de keuze voor een nieuwe Bongerd geeft de gemeente voor de komende 40 jaar Breugel de ruimte voor meer sport, feest etc. en kan het nog beter gaan fungeren als de huiskamer van Breugel.
Daarnaast zal een kinderdagverblijf een welkome toevoeging zijn.
Met dit alles maken we het centrum van Breugel een fijn en gezellige plek om te zijn, lekker op het terras te zitten, de kinderen te zien spelen.
En dit alles heerlijk in het groen, veilig zonder verkeer en zonder overlast voor de buurt.

 

Remco Heeren

DorpsVISIE

 

Reactie DorpsVISIE, scenariokeuze De Bongerd

Gemeenteraad Son en Breugel

Gehouden op donderdag 4 februari 2021

Agendapunt 8:

 

Onderwerp:         Breugel Bruist,                                                                                                      Scenariokeuze sporthal De Bongerd – Breugel

 

Beslispunten

 1. Een keuze te maken tussen de scenario’s 2 of 3 waarbij het College scenario 3 als voorkeursscenario adviseert;
  2. Dat Vluchtelingenwerk en IVN een plaats krijgen in het niet- sportgedeelte van De Bongerd;
  3. Dat overleg met Korein wordt gevoerd over het realiseren van kinderopvang in de Bongerd op basis van de in het voorstel genoemde uitgangspunten;
  4. Akkoord te gaan met de voorgestelde planning.

 

Voorzitter,

In de gezamenlijke vergadering van de Commissie Grondgebiedzaken/Burgerzaken van 19 januari jl. is uitgebreid gesproken over dit onderwerp.
Unaniem is toen geconcludeerd dat het voorstel vanavond aan de raad zou kunnen worden voorgelegd om een keuze te maken ten aanzien van het scenario voor sporthal de Bongerd.

Duidelijk en gelijkgestemd was de commissie eveneens over het punt dat er in Breugel een volwaardige sporthal moet komen.

Wat DorpsVISIE betreft één die voldoet aan de eisen die het NOC-NSF stelt aan een sporthal; dit wil zeggen: dus geschikt is om wedstrijden in te kunnen spelen.

Ik hoor graag van de wethouder of hij dit kan bevestigen.

Tegelijk komen wij dan tegemoet aan de wens van sporters en exploitant
te weten: een beter te exploiteren sporthal.

Ons rest enkel nog een keuze te maken voor de bijgebouwen.

Ongeacht de keuze voor renoveren of nieuwbouw; beide scenario’s voldoen aan onze duurzaamheidseisen.
Daarnaast kan men zowel de huidige gebruikers als eventueel in de toekomst nieuwe gebruikers huisvesten.

 

Kiezen voor renovatie betekent nu 1,7 miljoen euro minder uitgeven en bovendien een lagere jaarlast op de begroting en exploitatie van de gemeente.
Echter bij nieuwbouw besparen we wel rond de 1.000 m² aan grondoppervlak.
Bij nieuwbouw kunnen we immers de hoogte in en dus ook efficiënter bouwen.
De parkeeropgave gaat door deze ruimtewinst bij nieuwbouw ook een minder grote impact op het openbare gebied hebben.

 

Voorzitter,

 

Voor DorpsVISIE zijn de volgende punten doorslaggevend vanavond bij het aangeven van onze voorkeur en het kenbaar maken welk scenario onze steun heeft.

 

 1. Wij willen de inwoners van Breugel en Son, de sporters, de verenigingen en gebruikers en niet te vergeten de exploitant vanavond duidelijkheid geven wat en wanneer het met de Bongerd gaat gebeuren.
 2. Breugel verdient het nu deze kwaliteitsimpuls te krijgen en daar bedoelen wij niet enkel een nieuwe Bongerd mee.
 3. De realisering van de plannen mag geen parkeerprobleem veroorzaken.
 4. Het gehele openbare gebied binnen de locaties van de Boerderij, de Bongerd en de COOP zoals in de gebiedvisie is beschreven behoort hierbij.
  Waarbij wij de synergie tussen de Bongerd en de Boerderij explicieter willen benadrukken met een gedeeld openbaar terrein met terrasfunctie voor verblijf en speelruimte voor de kinderen.
  Hierdoor gaat het centrum van Breugel namelijk bruisen.
 5. De fractie ziet graag een breed draagvlak voor de keuze voor de Bongerd.

 

Voorzitter,

Ik ga afronden.

DorpsVISIE pleitte eerder in de commissie om 1,7 miljoen minder of anders uit te geven ten behoeve van het openbare gebied in en rond het centrum van Breugel.
Onze fractie gaf aanvankelijk de voorkeur aan renovatie.
Bij nader inzien opteren wij echter voor totale nieuwbouw, dus scenario 2.
Hiermee namelijk wordt eveneens onze eerder voorgestane kwaliteitsimpuls bereikt en bovendien bieden we hiermee mogelijkheden om de parkeerdruk in de omgeving aanzienlijk te verminderen.
In verband daarmee adviseert onze fractie om de Bongerd zoveel mogelijk noordelijk te situeren. Daarmee ontstaat een bredere groene corridor tussen de parkeerplaats bij de COOP en de Bongerd. Dit is een echte opwaardering met meer ruimte tussen de Bongerd en de Weegschaallaan.

 

Als laatste voorzitter,

 

De nadruk ligt voor DorpsVISIE bij een sport accommodatie.
Aanverwante functies als een kinderdagverblijf begrijpen wij wel.
Wij vragen ons wel af of een functie als het IVN hier goed tot zijn recht komt.
Is daar geen betere oplossing voor als bijvoorbeeld in het Dorpshuis waar het ons inziens meer zou passen.

Wij hopen met deze bijdrage voldoende aan het college te hebben meegegeven om spoedig een voorstel te mogen ontvangen met een concrete uitwerking zoals het PVE en een kredietvoorstel.

 

DorpsVISIE kiest dus voor scenario 2 om door de wethouder te laten uitwerken.

 

Tot zover onze 1e termijn voorzitter.

Nieuwsbrief 11

 

                                                                                                                                               

Nieuwsbrief, Nummer 11-2020, dd.21 december 2020       

Proost op een gezond en positief 2021

Beste leden en sympathisanten van DorpsVISIE

De bomen zijn hun bladeren kwijt.
De kerstboom is opgetuigd en de kerststal tevoorschijn gehaald.
Kortom het jaar 2020 komt tot zijn einde.
Het is en was een bijzonder jaar dat we niet vlug zullen vergeten.

Van onze fractievoorzitter Jelle las ik onlangs:
Wat hoopten we allemaal dat we Kerst en de jaarwisseling weer met familie en
vrienden zouden kunnen vieren! De realiteit is helaas anders.
We zijn vooral thuis en vieren de feestdagen dit jaar gedwongen in kleine kring.
Voor sommigen is die kring wel heel klein, zij zijn alleen, voelen zich misschien
wel eenzaam of hebben het gevoel dat ze er niet bij horen.
Zij kunnen juist tijdens deze ”lockdown” wat extra aandacht gebruiken.
Een klein gebaar naar elkaar kan al zo waardevol zijn.
Mooie woorden en gedachten en laten we daar vooral naar luisteren en gevolg
aan geven.

Ondanks de tegenslagen van afgelopen jaar hebben we als DorpsVISIE niet
stilgezeten. We zijn als vereniging en fractie in 2020 trouw gebleven aan onze
visie, missie en de beginselen c.q. uitgangspunten van ons programma.
Vooral daardoor wordt in januari a.s. daadwerkelijk gestart met de om-/verbouw
van het kerkgebouw naar een gloednieuw dorpshuis.
Bovendien is men met de aanpak van de Boerderij al echt gestart en besluit de
gemeenteraad deze winter nog of de Bongerd via renovatie of nieuwbouw een
echte sporthal wordt.
Voor een groot aantal inbreidingslocaties zijn plannen in de maak voor nieuwe
woningen. De Regenboog en de Krommen Hoek komen als de plannen zijn
uitgewerkt samen in een nieuw schoolgebouw in het groen aan de Dommel.
Het CMD geven we met een nieuwe visie meer en betere mogelijkheden om
degenen van het dorp die hulp nodig hebben in de toekomst nog beter en
effectiever te kunnen bedienen.

Samen met onze coalitiepartners heeft de fractie binnen de gemeenteraad
hiervoor af en toe “op vechten af” moeten strijden zodat het college met daarin
onze John en Jos al aan de slag kon of binnenkort kan met de uitvoering.
Wij zijn dan ook bijzonder trots en fier op de inbreng van DorpsVISIE bij al die
plannen en besluitvorming.
Via nieuwsbrieven (het kan helaas niet anders in deze tijden want fysiek
vergaderen zit er voorlopig nog niet in) houd ik ook in 2021 jullie als leden op de
hoogte voor zover het kan en mag over de voortgang van wat er allemaal plaats
vindt en staat te gebeuren binnen het gemeentehuis over ons dorp.

Tot slot wens ik jullie namens bestuur en fractie fijne feestdagen en
een goed, gezond , gelukkig en vooral plezierig 2021 in familiekring.

DorpsVISIE Son en Breugel
#SamenOnsDorp

nog steeds met anderhalve meter afstand
(Fractie)Secretaris.
Theo Groenemans
theo@dorpsvisie.nu

algemene beschouwingen DorpsVISIE

Algemene beschouwingen fractie DorpsVISIE

Voorzitter,
We leven op dit moment in ongewone tijden. Alles is anders en vooral anders dan we graag zouden willen. Velen van ons maken zich zorgen over hun gezondheid en die van hun dierbaren. Of maken zich zorgen over hun baan, bedrijf of inkomen.
Bovenal grijpen de huidige maatregelen stevig in op ons sociale leven.
Niet alleen is ‘even de deur uit’ er niet bij, maar vooral missen we het contact met onze familieleden, vrienden, sportmaatjes en collega’s.
Terwijl we dat zo hard nodig hebben met alle onzekerheid en maatregelen.
Wat normaal kan, is nu niet meer normaal en kan niet.
We voelen allemaal het bedrukkende en beklemmende van deze situatie.
Met een invallende winter en onze gedachten over hoe we dit jaar zo anders de decembermaand zullen beleven.
Een decembermaand waarin het normaal juist om samen zijn met familie en vrienden draait.
Dat dit niet zal kunnen stemt ons soms somber.
Tegelijkertijd, voorzitter, zien we juist in deze tijd ook heel veel mooi, creatieve, bijzondere en vooral hartverwarmende initiatieven om elkaar te helpen.
Om elkaar een hart onder de riem te steken.
Met een klein gebaar of praktische hulp.
Om dat te versterken willen wij eigenlijk de hele raad uitnodigen om volgende week mee te gaan in een motie.
Daarbij kijken we om buurtbudgetten en budgetten voor ondersteuning van andere wijkinitiatieven, evenementen etc. die dit jaar onder besteed zijn, open te stellen voor andere initiatieven.
Initiatieven die erop gericht zijn om naar elkaar te blijven omkijken en de sociale samenhang in ons dorp te laten blijven voelen.
Wij willen iedereen die daar een goed voorstel voor heeft uitnodigen om plannen, gedachten etc. in te sturen.
Wij vragen het college om op basis van bereik, spreiding over het dorp en beschikbare budget er daar zoveel mogelijk van te ondersteunen.
Van elkaar, met elkaar, voor elkaar.
We hebben daarvoor de motie/amendement ‘Van elkaar, met elkaar, voor elkaar’ ingediend.

Afgelopen jaren, en ook met de kadernota hebben we met elkaar gesproken over onze begroting en een ontstaan tekort op met name het sociaal domein.
Ik ben blij, dat we de afgelopen maanden met de raadswerkgroep goede stappen hebben gezet om met een verbeterde visie en aanpak voor het CMD af te trappen.
Hopelijk krijgt dat ook komend jaar een mooie uitrol in de organisatie met alle partners in het CMD zodat uiteindelijk onze inwoners, die steun of zorg nodig hebben en de mensen om hen heen, betere ondersteuning krijgen, zowel bij preventie, eenvoudige vragen, als ook in complexe situaties.
Om als overheid nog beter onze verantwoordelijkheid te nemen om goede ondersteuning te bieden en echt dat vangnet te zijn, dienen we vandaag met collega’s nog enkele moties in.
Het gaat hierbij onder meer om de stapeling van boetes te voorkomen, schuldhulpverlening voor ondernemers mogelijk te maken, meer aandacht voor steun bij armoede of een verruiming van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.
Alle moties helpen om als overheid te zorgen, dat iedereen een arm om de schouder kan krijgen en hulp om de eigen situatie te verbeteren.
Van elkaar, met elkaar, voor elkaar.
Onze begroting staat er goed voor de komende jaren.
Daar complimenteren wij het college mee.
Het biedt ons een solide basis voor de komende jaren.
Bovendien de geruststelling, dat we die investeringen kunnen doen in de samenleving van ons dorp, die inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, scholen en verenigingen de ruimte geven om bij te dragen aan een sociaal sterk dorp.
Denk komend jaar aan de realisatie van het Dorpshuis in Son, de verbouwing van de Boerderij en de vernieuwing van de Bongerd in Breugel.
Zo kunnen we hier samen blijven komen.
Nu en in de komende 40 jaar.
Precies zoals we dat nu in deze tijd zo moeten missen.
Van elkaar, met elkaar, voor elkaar.
Dat laatste komt ook terug in de motie ‘Inclusiviteit’ die wij samen met collega’s indienen.
In brede zin willen wij dat Son en Breugel een dorp is, waarin iedereen zich welkom en veilig voelt, geaccepteerd en gewaardeerd.
Tegelijkertijd ook een dorp waarin iedereen voelt, dat we daar samen voor verantwoordelijk zijn.

Naast de sociale kant van ons dorp lichten we toch nog een paar andere punten voor het komend jaar.
Het afgelopen jaar is al 8 km aan stoepen en fietspaden opgeknapt. We dienen wel een motie in om stoepranden van de harde natuursteen op te ruwen. Met name bij regen, bladeren en vorst blijven deze erg glad.

Wij realiseren ons, dat dat een continue proces is.

In economische zin kijken we naar mogelijkheden voor extra ondersteuning van ondernemers in ons dorp.
Wellicht kunnen we nu al besluiten, dat ook komend jaar de precariobelasting niet geheven zal worden.
Zoals al gezegd, stellen we met onze collega’s ook graag de motie aan de orde om de schuldhulpverlening open te stellen voor ondernemers.
Maar ook Ekkersrijt verdient aandacht.
Hoog tijd, dat we komend jaar werk maken van de revitalisering van ons industrieterrein en zorgen dat de landelijke A status behouden blijft en verder wordt versterkt.
Bijvoorbeeld door te zien hoe we ook voor die ontwikkeling meer gebruik kunnen maken van extern beschikbare fondsen en subsidies.
De motie ligt er al.
Ook economisch geldt: van elkaar, met elkaar voor elkaar.
Tussen groen en grijs liggen de ingediende moties om aansluiting te zoeken bij het Vennekespad en die van Dorpsbelang voor het verbeteren van voorzieningen in het buitengebied.
Wat ons betreft prima initiatieven om naast wonen en werken ook recreatie te stimuleren, en daarbij ook direct uitvoering te geven aan een sterkere inclusiviteitsgedachte.
Tenslotte voorzitter, vragen wij het college om komend jaar ook nadrukkelijk te kijken naar mogelijkheden voor jongeren huisvesting in ons dorp.
De vraag ligt er nu al vele jaren, maar daadwerkelijke initiatieven blijken lastiger te zijn.
We vragen het college dit komend jaar ter hand te nemen en met mogelijkheden en ideeën terug te komen in een commissievergadering GZ.
Tenslotte onze eigen organisatie.
De ontwikkelingen van het CMD hebben we al genoemd.
Over de organisatieverandering worden we graag een keer in een commissievergadering AZ bijgepraat.
Zijn we van Kwiek inmiddels al Kwieker en merken we het ook al in de effectiviteit?
Komend jaar gaan we ook aan de slag met een nieuwe werkwijze voor deze raad.
Allereerst in een pilotvorm om dan na de volgende verkiezingen voluit te kunnen gaan.
Hoewel daar nog zeker vragen bij zijn, vandaar de pilot, hebben wij er vertrouwen in, dat we zelfs al in de huidige werkwijze al een aantal verbetering, zouden kunnen opnemen.
Dat kost wat. Niet alleen geld, maar ook dat iedereen zich er voor inzet en daar dus energie in wil steken.
Uiteindelijk gaat het niet om onszelf, maar ook hoe onze inwoners zo meer betrokken te zijn bij het politieke proces en meer inzicht te krijgen in wat we met elkaar besluiten.

Voorzitter, ik rond af.

Van elkaar, met elkaar, voor elkaar.
Samen ons dorp zijn.

Dat vraagt inlevingsvermogen, elkaar wat gunnen, soms ook de koers vasthouden, maar nog het meest het vertrouwen in elkaar, dat we allemaal uiteindelijk het beste voorhebben met elkaar en ons mooie dorp.
Met dat vertrouwen kijken wij naar 2021.

De fractie van DorpsVISIE
Jelle de Jong
voorzitter.

ONS DORPSHUIS de feiten

                    

 

ONS DORPSHUIS

Het is verantwoord en we kunnen er trots op zijn.

De gemeenteraad van Son en Breugel heeft op 27 augustus 2020 een besluit over het realiseren van een Dorpshuis in het voormalige kerkgebouw genomen. Inwoners hebben daarover kritische vragen over gesteld.  CDA, D66, DorpsVISIE en PvdA/GL willen u graag antwoord geven op de vragen die zij de afgelopen periode ontvangen hebben.

 

1. Wie zijn er bij betrokken geweest?
Het plan is tot stand gekomen in overleg met raads- en commissieleden, het college, de monumentencommissie en alle beoogde gebruikers. Daarnaast zijn ook de inwoners betrokken bij de presentatiemarkt van alle ontwerpen die verzorgd is door de architecten.

2. Waarvoor wordt het Dorpshuis ook alweer gebouwd?
Het Dorpshuis is een ontmoetingsplek voor kunst, cultuur, muziek, zorg en welzijn. Bestaande hulpverleners, harmonie en verenigingen geven al jaren aan dat ze behoefte hebben aan een geschikte ruimte met passende voorzieningen.

3. Waarom komt het Dorpshuis in het oude kerkgebouw?
Bij de laatste verkiezingen hebben alle partijen die voor het behoud van het kerkgebouw waren gewonnen. Die winnende partijen vormen nu de coalitie en leveren de wethouders in het college. De opdracht van de kiezers, twee jaar geleden was duidelijk: “Maak een eind aan deze slepende discussie, behoud het kerkgebouw en bouw een Dorpshuis”.

4. Welke eisen heeft de gemeenteraad gesteld aan het Dorpshuis?
De gemeenteraad heeft in 2016 kaders opgesteld voor het Dorpshuis en die kaders zijn in 2018 opnieuw goedgekeurd. Ook door vrijwel de gehele huidige oppositie. Het nieuwe Dorpshuis voldoet aan al deze kaders. (financieel, gebruikers, energie, duurzaamheid, toegankelijkheid, openheid).
Het Kantar onderzoek (2018) maakt duidelijk dat we een dorpshuis willen dat ‘kleinschalig, dorps en gezellig is”. Het moet bovenal functioneel zijn.

5. Wie worden de huurders van het Dorpshuis?
Vestzaktheater, Harmonie, Bibliotheek, Radio Son en Breugel en het CMD worden de vaste huurders. Hiernaast wordt ruimte geboden aan lokale initiatieven om optimaal gebruik te maken van het Dorpshuis. Denk aan yoga, toneel, muziek, filmclub, ouderenbond. U bent van harte welkom als u plannen heeft.

6. Wat hebben eerdere plannen voor het Dorpshuis al gekost?
Totaal is er meer dan anderhalf miljoen euro uitgegeven aan plannenmakerij zonder dat er ook maar één steen gelegd is! In 2010 is een plan verworpen en dat heeft ca 150,000 euro aan advieskosten gekost. In 2014 is onderzoek verricht naar het Vestzaktheater dat ca 350,000 euro aan advieskosten heeft gekost. In 2018 is een plan verworpen dat ca 650.000 euro aan advieskosten heeft gekost.

7. Wat gaat de bouw van dit Dorpshuis kosten?
De bouw gaat ca 4,5 miljoen euro kosten. Daar komt anderhalf miljoen bij voor de inrichting van het gebouw en de sloopkosten. We moeten niet vergeten dat de afgelopen jaren de bouwkosten zijn gestegen. Langer wachten betekent opnieuw hogere kosten voor hetzelfde gebouw. Je betaalt meer en krijgt hetzelfde. Totaal dus 6,5 miljoen, ex BTW.

8. Hoe zit het dan met dat bedrag van 9 miljoen?
Een meerderheid in de gemeenteraad is van mening dat dit dé kans is om een passend en goed gebouw neer te zetten. Er worden aanvullende kosten gemaakt om het gebouw energieneutraal te maken. Hiermee besparen we op termijn ook op de gebruikskosten van het gebouw. Denk aan de dakversteviging voor zonnepanelen, extra isolatievoorziening, geluidsisolatie voor ongestoord gelijktijdig ruimtegebruik. Denk ook aan een extra tweede verdieping. Niemand wil een herhaling van de ellende zoals bij sporthal De Landing. Toentertijd is er bezuinigd op de bouw en dat moeten we nu al jarenlang repareren met hoge extra kosten. Goedkoop is duurkoop. Dit gebouw zorgt ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst van onze verenigingen en zorgverleners. In dit bedrag zit ook anderhalf miljoen euro aan BTW. De wethouder verwacht een deel van de BTW terug te krijgen en gaat hierover in gesprek met de belastingdienst. Het kan dus ook goedkoper worden.

9. Van wie is het voormalige kerkgebouw?
De gemeente is eigenaar van het voormalige kerkgebouw. Het gebouw is in 2018 voor ruim 1 miljoen euro aangekocht van het Bisdom.

10. Kunnen we de bouw van het Dorpshuis betalen?
Jazeker. Er is al jarenlang gespaard voor het Dorpshuis. Er staat op dit moment voldoende geld op de spaarrekening, ook bestemd voor het nieuwe Dorpshuis, om de bouw te kunnen bekostigen.

11. Kunnen we de exploitatie van het Dorpshuis betalen?
Jazeker. Alle gebruikers die in het Dorpshuis komen bestaan nu ook al en zijn gezonde stichtingen en organisaties. Zij krijgen subsidie van de gemeente om hun maatschappelijk werk te kunnen doen. Zij gaan niet meer betalen dan ze nu doen. Daarnaast leveren horeca en het theater straks ook inkomsten op.

12. Worden er ook kosten bespaard door het nieuwe Dorpshuis?
Jazeker. De dure tijdelijke huisvesting van de bibliotheek wordt gestopt. En het dure onderhoud met de hoge energiekosten van het oude Vestzaktheater komen te vervallen. Bovendien hoeft de huur voor het CMD gebouw niet meer betaald te worden aan Zuidzorg.

13. Het Klooster in Nuenen en de Enck in Oirschot zijn failliet gegaan. Hoe zit dat?
Die gemeenschapshuizen werden gebouwd rondom een verlieslijdend regionaal theater. In ons Dorpshuis blijven we doen waar we goed in zijn: een theater voor lokaal talent en lokale evenementen. Eventueel aangevuld met bijzondere evenementen van elders. De belangrijkste functie is het bij elkaar brengen van zorg- en welzijn en het bieden van ontmoetingsruimten voor verenigingen, hobbyclubs, stichtingen en zorg. Een bestaande en beproefde formule dus. Dit is geen experiment. Er zijn genoeg voorbeelden van Dorpshuizen die prima functioneren. Kijk maar in Lieshout, Zijtaart en Duizel.

14. Waarom wordt het Vestzaktheater niet verbouwd tot Dorpshuis?
In de vorige coalitie is onderzoek gedaan om het Vestzakgebouw te verbouwen. Daarbij was toen nog geen sprake van deelname door het CMD, nauwelijks energie- en duurzaamheidseisen, geen BTW-afdracht en nog meer posten die toen niet zijn meegerekend. Voor een kleiner gebouw met minder gebruikers en minder kwaliteit moest al snel gerekend worden op minimaal 6 miljoen euro. Een verbouwing van het Vestzaktheater is dus helemaal niet goedkoper. Bovendien, in de jaren dat het Vestzaktheater verbouwd wordt, moeten de huidige gebruikers ergens anders huren. Ook dat kost weer extra geld.

15. Wat is er gedaan met de wensen van het bestuur van het Vestzaktheater?
Heel veel wensen zijn ingewilligd en worden gerealiseerd. Maar niet alles kan. Er komt een geïsoleerde theaterzaal en een kleinere zaal die gelijktijdig gebruikt kunnen worden. Dat kan in het huidige Vestzaktheater niet. De akoestiek wordt bij de bouw bepaald. Het Vestzak heeft zelf al licht- en geluidsapparatuur aangeschaft die mee kan verhuizen naar het Dorpshuis. En er komt een inschuifbare tribune op een vlakke theatervloer. Een grote wens van het bestuur. Er komt een grotere keuken. Een aantal kleinere wensen zoals daglichtverduistering in de grote zaal worden in overleg met het bestuur van het Vestzaktheater meegenomen bij de afbouw.

16. Wordt het Vestzaktheater gesloopt als het Dorpshuis is gebouwd?
Nee. Het front van het Corneliusgebouw is beschermd dorpsgezicht en blijft behouden. In en achter het gebouw kunnen woningen/appartementen worden gebouwd.

17. Moet de OZB-belasting omhoog vanwege het Dorpshuis?
Nee. Zowel de bouwkosten als de jaarlijkse kosten worden betaald uit daarvoor gereserveerd geld. De gemeenteraad wil de OZB-belasting verhogen om het risico van de stijgende kosten voor zorg en welzijn op te vangen.

18. Gaan de contributies voor leden straks omhoog bij de huurders?
Nee. Met alle huurders is afgesproken dat er in principe niets veranderd aan de huur of aan de subsidies.

19. Moet het hertenkamp sluiten vanwege het Dorpshuis?
Nee. De gemeenteraad heeft in juli unaniem besloten dat het hertenkamp (en de vijverfontein) gewoon blijven bestaan.

20. Gaat Braecklant dicht vanwege het Dorpshuis?
Nee. Braecklant wordt in de toekomst verbouwd en de komende periode wordt onderzocht hoe het nieuwe Braecklant eruit gaat zien en wie gebruik gaan maken van dat vernieuwde gebouw. Ook dit heeft de gemeenteraad in juli unaniem besloten.

21. Is de ruimte voor de bibliotheek niet te groot?
Bibliotheek Dommeldal is niet langer alleen een uitleendienst van boeken en dvd’s. De hoofdtaak bestaat tegenwoordig uit het aanbieden van kennis en literatuur, kunst en cultuur, lezen en luisteren voor alle leeftijden en cursussen. Denk daarbij aan ondersteuning ouderen in een digitale wereld of asielzoekers met taalcursussen. Veel inwoners zullen blij zijn als de leeszaal eindelijk weer opengaat.

22. Worden er straks ook kerkdiensten gehouden in het Dorpshuis?
Er wordt samen met het bisdom en de parochie Sint Petrus Banden onderzocht op welke manier kerkdiensten gehouden zouden kunnen worden.

23. Wordt bij de bouw rekening gehouden met energiegebruik en duurzaamheid?
Jazeker. Het Dorpshuis gaat straks voldoen aan alle eisen die gesteld worden aan klimaatbeheersing, licht, energie en duurzaamheid. Dit vraagt een extra investering van ca 400.000 euro.

24. Wordt de omgeving van het Dorpshuis ook nog aangepast?
Jazeker. Tegelijk met de bouw wordt een omgevingsvisie opgesteld voor het kerkplein, de Parkeerplaats aan de Nieuwstraat en natuurlijk Park Vroonhoven. Hierbij wordt gedacht aan een buitenruimte die uitnodigend is voor kinderen, volwassenen en ouderen. Een deel van deze kosten is ook al opgenomen in het huidige budget.

25. Wordt er rekening gehouden met archeologie?
Jazeker. In het Dorpshuis komt een zwevende vloer te liggen zodat nauwelijks sprake is van bodemverstoring en onze bodemschatten netjes geconserveerd blijven.

26. Is het politieke proces correct en transparant verlopen?
Jazeker. De gemeenteraad heeft altijd zeggenschap gehouden over de plannen en is vanaf dag één keurig op tijd geïnformeerd over de voortgang. Alle partijen hebben de plannen kunnen bijsturen met eigen voorstellen. Het proces is voorbeeldig verlopen.

 

Tenslotte nog een overzicht van de kosten.

 

Wij zijn van mening dat dit Dorpshuis een centrale ontmoetingsplek voor alle inwoners wordt. Een gebouw dat mee-ontwikkelt met de wensen van ons dorp, nu en straks. Een gebouw waar we als dorp de komende 50 jaar veel plezier aan zullen beleven.

 

Heeft u vragen of wilt u over het Dorpshuis of andere plannen in gesprek? Neem dan contact op met onderstaande partijen die de voorliggende plannen van harte steunen:

 

CDA:                     Camille Limpens

D66:                     Monique van Zwieten

DorpsVISIE:        Jelle de Jong

PvdA/GL:             Joris van Dam

 

Het gaat nu echt gebeuren: na jarenlang discussiëren krijgt Son en Breugel een nieuw dorpshuis

Ontwerp dorpshuis Son en Breugel
Ontwerp dorpshuis Son en Breugel © Inbo

Het gaat nu echt gebeuren: na jarenlang discussiëren krijgt Son en Breugel een nieuw dorpshuis

Eindelijk is het zo ver. Na jarenlang debatteren heeft de gemeenteraad van Son en Breugel een beslissing genomen over een nieuw dorpshuis. Het gaat er nu toch écht komen: een meerderheid van de raadsleden is voorstander om de Sint-Petrus’-Bandenkerk om te bouwen tot dorpshuis.

DorpsVISIE gelooft nog steeds in het nieuwe dorpshuis

 

Afbeelding

Jelle (l), Willie (r) (Foto: Wil Feijen)

POLITIEK

DorpsVISIE gelooft nog steeds in het nieuwe Dorpshuis

Son en Breugel – Ondanks alle commoties rondom de plannen voor een nieuw Dorpshuis in de voormalige Sint Petrus’ Bandenkerk blijft DorpsVISIE vasthouden aan de beloftes die ze bij de verkiezingen in 2018 gedaan hebben. Op 27 augustus wordt het plan namens de coalitie in stemming gebracht. Fractievoorzitter Jelle de Jong (42) en partijvoorzitter Willie Horden (50) lichten hun plannen graag nog een keer toe omdat er inmiddels veel misverstanden zijn over dit onderwerp.

Redacteur: Jürgen Feuerriegel
Fotograaf: Wil Feijen

Alvorens Jelle en Willie de actuele vragen over het Dorpshuis, vertellen zij eerst waarom zij in de politiek zijn gegaan. Hun gezamenlijke wens is de politiek dichter bij de burger te brengen. “En we willen ons mooie kleine groene en zelfstandige dorp behouden, waar men elkaar kent en waar we trots kunnen zijn op een bijzonder rijk verenigingsleven”, aldus beide heren. Gezien de vergrijzing vinden zij het vooral belangrijk om Son en Breugel ook in de toekomst aantrekkelijk te maken voor de jeugd.

Niet getoetst
In de discussie over brandende kwesties missen Jelle en Willie de nuance en er worden al gauw geruchten verspreid die niet getoetst zijn. Jelle: “Enkele voorbeelden hiervan zijn onder andere dat DorpsVISIE voor het behoud van het hertenkamp was én nog steeds is, de hele gemeenteraad overigens. Verder zijn wij voor de renovatie van De Boerderij en voor het vernieuwen van de sporthal De Bongerd. Verder willen we het Vestzakgebouw niet laten verdwijnen. Last but not least: het is jammer dat veel burgers door enkele artikelen in de krant de indruk hebben gekregen dat onze gemeente er financieel gezien slecht voor zou staan. Maar het tegendeel is waar, Son en Breugel is financieel gezond en beschikt over voldoende reserves.”

Lezerspodium
De afgelopen periode zijn er veel lezerspodia, zowel van voor- als tegenstanders, in DeMooiSonenBreugelKrant gepubliceerd over het nieuwe Dorpshuis. Voor de redactie aanleiding om een aantal vragen voor te leggen aan de fractievoorzitter en partijvoorzitter van DorpsVISIE.

Waarom zo’n grote investering van negen miljoen voor een Dorpshuis waarbij nog niet eens rekening is gehouden met alle wensen van de toekomstige gebruikers?
“Om te beginnen hebben wij als gemeente dit bedrag beschikbaar en gereserveerd en het gaat hier om een gebouw dat veertig of vijftig jaar lang mee kan gaan. Er is ondertussen overleg geweest met de toekomstige gebruikers en hun wensen kunnen binnen het budget gerealiseerd worden.”

Is het wel verstandig om in crisistijden als gemeente zo veel geld te investeren?
“Ja, wij vinden dat je verder moet kijken en moet blijven geloven in de toekomst van ons dorp en daar hoort ook bij dat je gaat investeren in sociale en culturele voorzieningen. Wij hebben een bijzonder rijk verenigingsleven en dat moet je koesteren en ook in de toekomst goed faciliteren.”

Gaat het Vestzaktheater dan verdwijnen?
“Dit is een groot misverstand. Het Corneliushuis, waar nu het Vestzaktheater in gehuisvest is, willen wij juist behouden en laten ombouwen ten behoeve van jongerenhuisvesting. Als je dit gebouw zou willen upgraden als theater dan kost dat ook enkele miljoenen en dan heb je nog steeds geen gebouw dat aan de moderne eisen voldoet. Vandaar dat wij dat gebouw liever willen gebruiken voor de huisvesting van jongeren, waar enorm veel behoefte aan is. En vervolgens beschikken we dan in het nieuwe Dorpshuis over een modern theater met de nodige faciliteiten van deze tijd.”

Als het gebouw er eenmaal is, zijn dan de jaarlijkse exploitatiekosten gedekt? Hoe kijken jullie daartegenaan?
“Er is een groot misverstand. De exploitatie voor het nieuwe gebouw is dekkend op basis van de huidige subsidies die de gemeente al geeft aan de diverse stichtingen en verenigingen die van het nieuwe gebouw gebruik zullen gaan maken. Ook de kosten voor een beheerder zijn daarin meegenomen. Deze beheerskosten worden nu ook al gemaakt en betaald door de gemeente voor de beheerder van het Vestzaktheater.”

Waaruit bestaan de toekomstige inkomsten van het nieuwe Dorpshuis?
“Wat de inkomsten betreft hebben we ons niet rijk gerekend. Het grootste deel zijn de huurinkomsten van de gebruikers, die gelijk zullen blijven aan wat zij nu moeten betalen. Daarnaast zullen er inkomsten zijn van theaterbezoekers en verkoop van consumpties. Dus er komt straks geen jaarlijks terugkerende discussie in de gemeenteraad over een niet sluitende begroting van het Dorpshuis zoals dat in verschillende gemeenten gebeurt. En daarbij is ook al rekening gehouden met de inkomsten van de beoogde zonnepanelen op het dak.”

Zou het niet voordeliger zijn om de huidige kerk plat te gooien en er een nieuw gebouw neer te zetten?
“Dat lijkt misschien wel zo, maar de werkelijkheid is complexer. Enerzijds zijn er toch veel mensen gehecht aan het kerkgebouw omdat het een stuk geschiedenis van hun leven en van ons dorp symboliseert hetgeen wij graag willen behouden. Anderzijds is het ook makkelijker om op de bestaande fundering te verbouwen omdat je anders met extra kosten voor archeologisch onderzoek te maken krijgt wat ook nog voor vertraging van de realisatie zou zorgen.”

Bij veel burgers is het een doorn in het oog dat de gemeente geïnvesteerd heeft in het nieuwe gemeentehuis waar de kantoren of winkels op de begane grond leeg staan. Zou daar de bibliotheek, één van de toekomstige gebruikers van het Dorpshuis, gehuisvest kunnen worden?
“Deze irritaties zijn heel begrijpelijk en wij kunnen jullie verzekeren dat de gemeente druk bezig is in de onderhandeling met eventuele huurders van die ruimtes, dus dat probleem zal echt wel opgelost worden.”

Er zijn recent twee leden van jullie fractie uit de partij gestapt, omdat zij het niet eens zijn met jullie plan. Is dat geen reden om jullie visie te herzien?

“Wij vinden het heel jammer dat dit gebeurd is, maar wij hebben ook respect voor hun beslissing. Als gevolg hiervan hebben we helaas nu twee zetels minder, maar is er nog steeds een meerderheid als coalitie van DorpsVISIE, CDA en PvdA/GroenLinks. Ondanks hun vertrek is onze visie hetzelfde gebleven en wij verwachten dat we vaak hetzelfde zullen denken over vele onderwerpen omdat ze niet voor niets ons partijprogramma zo lang gesteund hebben.”

Hoe ziet de planning van het verdere proces er volgens jullie uit?
“Als de gemeenteraad donderdag het ingediende plan goedkeurt zou de opening van het nieuwe Dorpshuis in principe in 2022 plaats kunnen vinden. Dan hebben we een prachtig gebouw voor het Vestzaktheater, de bibliotheek, de harmonie, Radio S&B en het CMD en zal er tevens nog ruimte voor nieuwe activiteiten en initiatieven beschikbaar zijn.”

DorpsVISIE heeft in nieuwe vorm veel vertrouwen in de toekomst

Afgelopen week heeft DorpsVISIE een duidelijke visie op Son en Breugel uitgesproken tijdens de algemene beschouwingen. We wonen in een mooi, groen dorp, met steun voor wie dat nodig heeft en een rijk verenigingsleven, dat het verdient om goede huisvesting te hebben voor haar activiteiten.

Daarmee blijft DorpsVISIE zich inzetten om de speerpunten uit haar verkiezingsprogramma en, met haar partners CDA en PvdA/GroenLinks, het coalitieakkoord te realiseren. Onder meer het dorpshuis, de sporthal in Breugel, renovatie van de Boerderij, kwaliteit van zorg en welzijn, versterking van ons belangrijke verenigingsleven en vergroening van het centrum van Son. Al deze punten gaan in de komende maanden terugkomen in de besluitvorming in de gemeenteraad en zullen worden aangepakt.

DorpsVISIE blijft de grootste fractie in de raad, maar Helga Helders en Marianne van der Putte hebben besloten uit de fractie te stappen en daarbij hun zetels in de gemeenteraad mee te nemen. Zij kunnen zich onder meer niet langer vinden in het realiseren van een Dorpshuis in het voormalige kerkgebouw. DorpsVISIE vindt het jammer dat beiden deze beslissing hebben genomen maar wenst hen al het goede voor de toekomst.

Als vereniging en als fractie hebben wij het volste vertrouwen, dat wij met het door de kiezers in ons gestelde vertrouwen, om samen verder te bouwen aan een mooi en sociaal dorp.

Namens DorpsVISIE:
Willie Horden -voorzitter
Jelle de Jong – fractievoorzitter
#SamenOnsDorp

algemene beschouwingen DorpsVISIE

Kadernota 2021-2024
Algemene beschouwingen DorpsVISIE Son en Breugel

De belangrijkste taak voor ons als overheid is zorg, welzijn, veiligheid, geborgenheid en het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling (onderwijs) voor onze inwoners.
En vanuit dat perspectief gekeken staat Son en Breugel er goed voor.
We zijn een gemeente waar we ruime voorzieningen hebben om maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en verenigingen te kunnen steunen in hun activiteiten en een plek om samen te komen en die activiteiten te organiseren.
We zijn een dorp, waarin er aandacht en steun is voor hen die dat nodig hebben. Niet alleen vanuit zorg, maar zeker ook vanuit welzijn als preventie tegen vereenzaming en een grotere vraag naar zorg.
Al die activiteiten hangen met elkaar samen en maken het bouwwerk van onze gemeenschap tot een waardevolle.
Vanuit dat besef, dat wij er als gemeente in de eerste plaats zijn om die taken te vervullen en publieke waarde te creëren, kunnen wij niet anders constateren, dat we een sterk dorp zijn.
Ik hoor u nu denken: ‘Maar we hebben toch een probleem? Volgens de VVD stevenen we financieel toch af op de afgrond?’
Niets is minder waar.
Als we kijken naar onze cijfers, dan staan we er nog steeds goed voor.
We zijn in staat om onverwachte kosten in het sociaal domein op te vangen.
We kunnen ook nu in de coronacrisis onze taken blijven vervullen en onze diensten blijven aanbieden aan onze inwoners en ondernemers.
Daarvoor hebben we gespaard en laten we dat nu dan ook uitgeven en investeren. Bovendien na die investeringen en de opvang van deze onverwachte uitgaven blijft ons weerstandsvermogen goed.
Het in balans brengen van onze structurele inkomsten en uitgaven ieder jaar is wel belangrijk.
Daarvoor zetten we ook vandaag belangrijke stappen.
Daarmee blijven onze financiën robuust voor de komende jaren.
We hebben daarnaast gespaard voor enkele grote investeringen in juist de kracht van ons dorp.
Niet alleen omdat activiteiten niet in een schuur of op een grasveld plaats kunnen vinden, maar het zoveel fijner en beter kan op een daarvoor bedoelde locatie. Om zó juist de kracht van samenhang en een actieve gemeenschap te erkennen en eveneens te versterken.
Daarvoor zijn een goed, duurzaam en toekomstbestendig Dorpshuis, Boerderij, Braecklant en faciliteiten als een sporthal de Bongerd zo nodig.
Daarom investeren we daar nu ook in.
We praten er al jaren over, tijdens goede tijden en tijdens vorige moeilijke tijden.
Nu is het tijd dat we er werk van maken zodat we daar de komende 40-50 jaar mee vooruit kunnen.
Als het college in de afgelopen jaren bedragen al had afgeraamd tot wat we jaarlijks daadwerkelijk uitgeven, dan had dat al een aanzienlijk deel van het ontstane tekort op onze begroting opgevangen.
En natuurlijk moeten we kijken hoe we ook in het sociaal domein efficiënter en effectiever met onze middelen om kunnen gaan.
Niet om te besparen op zorg en welzijn die onze inwoners nodig hebben en krijgen, maar wel op de manier waarop we dat organiseren en met een (nog) betere kwaliteit.
Wij hebben alle vertrouwen dat we daar met de ingeslagen weg samen, raad, college, betrokken organisaties en inwoners, gaan komen.
In de opiniërende vergadering heb ik al een berekening gemaakt, dat met de posten op aframing van overtollige budgetten we al een heel eind op weg zijn.
Er blijft dan wel een grote taakstelling voor het CMD staan.
Te groot volgens ons.
Laten we nu eerst eens zonder al te grote druk daar een efficiëntie- en effectiviteitsslag maken en dus niet de werkzaamheden toerekenen naar een bedrag. Dat gaan we dan misschien wel halen, maar dat zou ten koste kunnen gaan van zorg en welzijn.
We willen dat nu juist behouden en blijven garanderen.
We onderschrijven van harte dat onze burgemeester zich bij het Rijk, samen met vele andere burgemeesters hard maakt voor meer financiële middelen voor gemeenten.
Het Rijk, de centrale overheid, heeft in al haar efficiëntie denken taken naar ons overgebracht maar daarbij direct ook 25% bezuinigd.
We kunnen nu wel stellen, dat het eerste op zich prima is, maar dat die bezuinigingen te hard zijn geweest.
Terecht dat we daar nu bij het Rijk op terugkomen.
Wat ons betreft gaan we dus ook niet besparen op die zorg en ons welzijn.
Bovendien ook niet op de kleine dingen die ons dorp zo aangenaam maken om er te wonen en te werken. Niet op de speeltuinen, of op het Hertenkamp.
Sterker nog wij zullen met het CDA pleiten om dat met vrijwilligers en betrokken organisaties ook te versterken tot een volwaardige kinderboerderij.
Voorzitter,
Wij willen ook niet bezuinigen op het onderhoud van onze stoepen en het groen. Sterker nog, wij pleiten er al jaren voor om eindelijk eens werk te maken van het groen in met name het centrum van Son.
Samen met het CDA zetten we er op in de komende tijd park Vroonhoven een impuls te geven en een prominentere, meer zichtbare plek in ons dorp die het al jaren verdient.
De motie om te komen tot een bezinningsplek in h
et park is een goede eerste stap wat ons betreft.
En daar waar het kan dat inwoners en bedrijven groen adopteren, zoals op onze rotondes, vinden wij dat een prima plan.
Het ingediende amendement daartoe spreekt voor zich.
We zien in de lijst van mogelijke besparingen ook een keuze op het ruimtelijk domein. Wij begrijpen de mogelijkheid om 100k€ op te halen uit de leges en dergelijke. De overige 200k€ vinden wij op dit moment te vaag en dat zou een risico kunnen vormen voor het door ons uitgezette beleid in Kaders op Koers.
Dat beleid willen we vasthouden en wat ons betreft gaan we de discussie voor een ander grondbeleid, onder die conditie, dan ook eerst nog maar een verder bespreken in de commissie GZ. Om deze optie in de keuzelijst aan te passen dienen wij het volgende amendement in: Kadernota – Ruimtelijke Ordening.
Om op deze posten niet te hoeven bezuinigen, en de taakstelling op het CMD verstandig in de begroting te verwerken met een lager bedrag als verwachting, dan kan het alleen maar meevallen.
Tenslotte maar vooral om al die voorzieningen, zoals de sporthallen, dorp- en wijkcentra – activiteiten van verenigingen – steun, zorg en welzijn van en voor jongeren en ouderen – het onderhoud van stoepen en groen – te kunnen blijven financieren stellen wij ook voor om de OZB belasting te verhogen.
De afgelopen jaren, decennia bijna hebben we in dit dorp bespaard. Daardoor zijn onze belastingen laag gebleven. 86% belastingdruk, waar 100% het Nederlandse (en ook regionale) gemiddelde is.
Onze gemeentelijke organisatie heeft inmiddels al het vet op haar botten verloren. Nog verder daarop besparen zou echt de dienstverlening schade toebrengen.
Dat laatste is nu soms al zo. Dat vraagt dus ook een extra investering. Niet voor onszelf, maar uiteindelijk voor onze inwoners, die gewoon op tijd een antwoord willen hebben en aan de balie een paspoort willen kunnen aanvragen.
Daarvoor mag van ons de OZB stijgen. Niet om alle druk om efficiënt te werken weg te halen. En in het ingebrachte amendement OZB is die balans goed terug te zien.
Voorzitter, ik rond af.
kijkend naar de toekomst dan zijn er nu uitdagingen en die zullen er altijd zijn. De wereld verandert iedere dag en dat zal zij blijven doen.
Het is onze taak als overheid om onze samenleving te steunen en soms te leiden om als sterkere samenleving in de toekomst te staan.
Daarvoor investeren we in onze samenleving.

Niet iedereen zal alles kunnen krijgen wat hij of zij wil, maar samen komen we heel ver.
Ik dank tenslotte nog onze ambtenaren en ons college voor de voorbereidingen dit jaar en wens het college veel succes met de verdere uitwerking in de begroting in het najaar.

Son en Breugel, 2 juli 2021
Namens DorpsVISIE
Jelle de Jong, fractievoorzitter.