DorpsVISIE heeft in nieuwe vorm veel vertrouwen in de toekomst

Afgelopen week heeft DorpsVISIE een duidelijke visie op Son en Breugel uitgesproken tijdens de algemene beschouwingen. We wonen in een mooi, groen dorp, met steun voor wie dat nodig heeft en een rijk verenigingsleven, dat het verdient om goede huisvesting te hebben voor haar activiteiten.

Daarmee blijft DorpsVISIE zich inzetten om de speerpunten uit haar verkiezingsprogramma en, met haar partners CDA en PvdA/GroenLinks, het coalitieakkoord te realiseren. Onder meer het dorpshuis, de sporthal in Breugel, renovatie van de Boerderij, kwaliteit van zorg en welzijn, versterking van ons belangrijke verenigingsleven en vergroening van het centrum van Son. Al deze punten gaan in de komende maanden terugkomen in de besluitvorming in de gemeenteraad en zullen worden aangepakt.

DorpsVISIE blijft de grootste fractie in de raad, maar Helga Helders en Marianne van der Putte hebben besloten uit de fractie te stappen en daarbij hun zetels in de gemeenteraad mee te nemen. Zij kunnen zich onder meer niet langer vinden in het realiseren van een Dorpshuis in het voormalige kerkgebouw. DorpsVISIE vindt het jammer dat beiden deze beslissing hebben genomen maar wenst hen al het goede voor de toekomst.

Als vereniging en als fractie hebben wij het volste vertrouwen, dat wij met het door de kiezers in ons gestelde vertrouwen, om samen verder te bouwen aan een mooi en sociaal dorp.

Namens DorpsVISIE:
Willie Horden -voorzitter
Jelle de Jong – fractievoorzitter
#SamenOnsDorp

algemene beschouwingen DorpsVISIE

Kadernota 2021-2024
Algemene beschouwingen DorpsVISIE Son en Breugel

De belangrijkste taak voor ons als overheid is zorg, welzijn, veiligheid, geborgenheid en het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling (onderwijs) voor onze inwoners.
En vanuit dat perspectief gekeken staat Son en Breugel er goed voor.
We zijn een gemeente waar we ruime voorzieningen hebben om maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en verenigingen te kunnen steunen in hun activiteiten en een plek om samen te komen en die activiteiten te organiseren.
We zijn een dorp, waarin er aandacht en steun is voor hen die dat nodig hebben. Niet alleen vanuit zorg, maar zeker ook vanuit welzijn als preventie tegen vereenzaming en een grotere vraag naar zorg.
Al die activiteiten hangen met elkaar samen en maken het bouwwerk van onze gemeenschap tot een waardevolle.
Vanuit dat besef, dat wij er als gemeente in de eerste plaats zijn om die taken te vervullen en publieke waarde te creëren, kunnen wij niet anders constateren, dat we een sterk dorp zijn.
Ik hoor u nu denken: ‘Maar we hebben toch een probleem? Volgens de VVD stevenen we financieel toch af op de afgrond?’
Niets is minder waar.
Als we kijken naar onze cijfers, dan staan we er nog steeds goed voor.
We zijn in staat om onverwachte kosten in het sociaal domein op te vangen.
We kunnen ook nu in de coronacrisis onze taken blijven vervullen en onze diensten blijven aanbieden aan onze inwoners en ondernemers.
Daarvoor hebben we gespaard en laten we dat nu dan ook uitgeven en investeren. Bovendien na die investeringen en de opvang van deze onverwachte uitgaven blijft ons weerstandsvermogen goed.
Het in balans brengen van onze structurele inkomsten en uitgaven ieder jaar is wel belangrijk.
Daarvoor zetten we ook vandaag belangrijke stappen.
Daarmee blijven onze financiën robuust voor de komende jaren.
We hebben daarnaast gespaard voor enkele grote investeringen in juist de kracht van ons dorp.
Niet alleen omdat activiteiten niet in een schuur of op een grasveld plaats kunnen vinden, maar het zoveel fijner en beter kan op een daarvoor bedoelde locatie. Om zó juist de kracht van samenhang en een actieve gemeenschap te erkennen en eveneens te versterken.
Daarvoor zijn een goed, duurzaam en toekomstbestendig Dorpshuis, Boerderij, Braecklant en faciliteiten als een sporthal de Bongerd zo nodig.
Daarom investeren we daar nu ook in.
We praten er al jaren over, tijdens goede tijden en tijdens vorige moeilijke tijden.
Nu is het tijd dat we er werk van maken zodat we daar de komende 40-50 jaar mee vooruit kunnen.
Als het college in de afgelopen jaren bedragen al had afgeraamd tot wat we jaarlijks daadwerkelijk uitgeven, dan had dat al een aanzienlijk deel van het ontstane tekort op onze begroting opgevangen.
En natuurlijk moeten we kijken hoe we ook in het sociaal domein efficiënter en effectiever met onze middelen om kunnen gaan.
Niet om te besparen op zorg en welzijn die onze inwoners nodig hebben en krijgen, maar wel op de manier waarop we dat organiseren en met een (nog) betere kwaliteit.
Wij hebben alle vertrouwen dat we daar met de ingeslagen weg samen, raad, college, betrokken organisaties en inwoners, gaan komen.
In de opiniërende vergadering heb ik al een berekening gemaakt, dat met de posten op aframing van overtollige budgetten we al een heel eind op weg zijn.
Er blijft dan wel een grote taakstelling voor het CMD staan.
Te groot volgens ons.
Laten we nu eerst eens zonder al te grote druk daar een efficiëntie- en effectiviteitsslag maken en dus niet de werkzaamheden toerekenen naar een bedrag. Dat gaan we dan misschien wel halen, maar dat zou ten koste kunnen gaan van zorg en welzijn.
We willen dat nu juist behouden en blijven garanderen.
We onderschrijven van harte dat onze burgemeester zich bij het Rijk, samen met vele andere burgemeesters hard maakt voor meer financiële middelen voor gemeenten.
Het Rijk, de centrale overheid, heeft in al haar efficiëntie denken taken naar ons overgebracht maar daarbij direct ook 25% bezuinigd.
We kunnen nu wel stellen, dat het eerste op zich prima is, maar dat die bezuinigingen te hard zijn geweest.
Terecht dat we daar nu bij het Rijk op terugkomen.
Wat ons betreft gaan we dus ook niet besparen op die zorg en ons welzijn.
Bovendien ook niet op de kleine dingen die ons dorp zo aangenaam maken om er te wonen en te werken. Niet op de speeltuinen, of op het Hertenkamp.
Sterker nog wij zullen met het CDA pleiten om dat met vrijwilligers en betrokken organisaties ook te versterken tot een volwaardige kinderboerderij.
Voorzitter,
Wij willen ook niet bezuinigen op het onderhoud van onze stoepen en het groen. Sterker nog, wij pleiten er al jaren voor om eindelijk eens werk te maken van het groen in met name het centrum van Son.
Samen met het CDA zetten we er op in de komende tijd park Vroonhoven een impuls te geven en een prominentere, meer zichtbare plek in ons dorp die het al jaren verdient.
De motie om te komen tot een bezinningsplek in h
et park is een goede eerste stap wat ons betreft.
En daar waar het kan dat inwoners en bedrijven groen adopteren, zoals op onze rotondes, vinden wij dat een prima plan.
Het ingediende amendement daartoe spreekt voor zich.
We zien in de lijst van mogelijke besparingen ook een keuze op het ruimtelijk domein. Wij begrijpen de mogelijkheid om 100k€ op te halen uit de leges en dergelijke. De overige 200k€ vinden wij op dit moment te vaag en dat zou een risico kunnen vormen voor het door ons uitgezette beleid in Kaders op Koers.
Dat beleid willen we vasthouden en wat ons betreft gaan we de discussie voor een ander grondbeleid, onder die conditie, dan ook eerst nog maar een verder bespreken in de commissie GZ. Om deze optie in de keuzelijst aan te passen dienen wij het volgende amendement in: Kadernota – Ruimtelijke Ordening.
Om op deze posten niet te hoeven bezuinigen, en de taakstelling op het CMD verstandig in de begroting te verwerken met een lager bedrag als verwachting, dan kan het alleen maar meevallen.
Tenslotte maar vooral om al die voorzieningen, zoals de sporthallen, dorp- en wijkcentra – activiteiten van verenigingen – steun, zorg en welzijn van en voor jongeren en ouderen – het onderhoud van stoepen en groen – te kunnen blijven financieren stellen wij ook voor om de OZB belasting te verhogen.
De afgelopen jaren, decennia bijna hebben we in dit dorp bespaard. Daardoor zijn onze belastingen laag gebleven. 86% belastingdruk, waar 100% het Nederlandse (en ook regionale) gemiddelde is.
Onze gemeentelijke organisatie heeft inmiddels al het vet op haar botten verloren. Nog verder daarop besparen zou echt de dienstverlening schade toebrengen.
Dat laatste is nu soms al zo. Dat vraagt dus ook een extra investering. Niet voor onszelf, maar uiteindelijk voor onze inwoners, die gewoon op tijd een antwoord willen hebben en aan de balie een paspoort willen kunnen aanvragen.
Daarvoor mag van ons de OZB stijgen. Niet om alle druk om efficiënt te werken weg te halen. En in het ingebrachte amendement OZB is die balans goed terug te zien.
Voorzitter, ik rond af.
kijkend naar de toekomst dan zijn er nu uitdagingen en die zullen er altijd zijn. De wereld verandert iedere dag en dat zal zij blijven doen.
Het is onze taak als overheid om onze samenleving te steunen en soms te leiden om als sterkere samenleving in de toekomst te staan.
Daarvoor investeren we in onze samenleving.

Niet iedereen zal alles kunnen krijgen wat hij of zij wil, maar samen komen we heel ver.
Ik dank tenslotte nog onze ambtenaren en ons college voor de voorbereidingen dit jaar en wens het college veel succes met de verdere uitwerking in de begroting in het najaar.

Son en Breugel, 2 juli 2021
Namens DorpsVISIE
Jelle de Jong, fractievoorzitter.

Kunnen we a.u.b. stoppen met de scHERTsvertoning?

Son en Breugel – Wat zou het een opluchting zijn als we in de gemeenteraad eindelijk eens op inhoud met elkaar in discussie zouden gaan. De huidige coalitie doet al twee jaar haar best om samen met de oppositie op te trekken als het over belangrijke besluiten gaat. Maar het lijkt wel of Dorpsbelang en de VVD er alles aan gelegen is om besluitvorming op alle onderwerpen tegen te werken.

Een voorbeeld: we vragen, de hele gemeenteraad, de wethouder om een keuzelijst met bezuinigen te maken omdat we geld tekortkomen. Zo mag iedereen er iets van vinden en vooral zelf keuzes maken. Op het moment dat die keuzelijst er ligt schrijft de heer Van Turnhout dat er op al die keuzes bezuinigd gaat worden. Uiteraard is dat ook niet onze wens en dus ook niet nodig. Een totaal onjuiste voorstelling van zaken! Het betekent dat u mag kiezen meneer Van Turnhout. Maar blijkbaar hebt u er plezier in de inwoners op het verkeerde been te zetten.

Zo gaat de oppositie ook om met de tekorten op het CMD. In plaats van te concluderen dat er blijkbaar veel behoefte is aan ondersteuning onder onze inwoners discussiëren uw partij, Dorpsbelang, en de VVD voortdurend over een tekort.

Wat wilt u dan? Dat we mensen met hulpvragen in de kou laten staan? Wij zouden het zeer op prijs stellen als de oppositie constructief mee gaat werken aan het bijstellen van een prioriteitenlijst in plaats van de constante negativiteit.

De huidige crisis had tot bezinning kunnen leiden, het tegendeel lijkt het geval. Daarom via dit bericht een oproep aan de oppositie: zet uw frustraties eindelijk aan de kant en werk mee aan een constructief beleid en oplossingen voor de uitdagingen waar we voor staan. Dat is pas in het belang van onze inwoners.

DorpsVISIE – #SamenOnsDorp

Amendement Onderzoek evaluatie en doorontwikkeling CMD

 

 

De Raad van de gemeente Son en Breugel, in vergadering bijeen op 11 juni 2020.

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2020 inzake Onderzoek evaluatie en doorontwikkeling CMD, bijklage nr.: 18 – 2020;

 

Overwegende en constaterende dat:

 • De raad heeft gesproken over de conclusies en aanbevelingen opgenomen in het onderzoeksrapport ‘Op weg naar een duurzaam en toekomst bestendig CMD’;
 • In dat rapport de aanbeveling wordt gedaan om een heldere visie en beleidskader voor het CMD op te stellen en daarbij kennis en expertise in de gemeente en het CMD over het Sociaal Domein te benutten;
 • Een inhoudelijke visie en doelstellingen noodzakelijk zijn om de effectiviteit en efficiëntie van het CMD te verbeteren;
 • De raad verantwoordelijk is voor het vaststellen van een nieuwe visie en beleidskader voor het CMD;
 • Een aantal aanbevelingen, zoals het aanstellen van een beleidsadviseur naast de coördinator CMD en aanpassing van systemen, aanvullende financiering vraagt;
 • Het college voorstelt deze financiering te betrekken bij de Kadernota 2020 en de eerste bestuursrapportage 2020;
 • De Raad meent dat de op te stellen visie, beleidskader en uitwerking daarvan in de organisatie en werkzaamheden van het CMD, voorwaardelijk zijn aan het doen van extra investeringen

 

Besluit:

 

Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders in die zin aan te passen, dat:

 1. punt 2 wordt vervangen door: de bevindingen in het rapport te onderschrijven en een raadswerkgroep in te stellen voor het opstellen van een nieuwe visie en beleidskader, waarbij betrokken worden de verantwoordelijke portefeuillehouder, de Adviesraad Sociaal Domein, en nader aan te wijzen ter zake kundige interne en externe medewerkers en experts. Een en ander met dien verstande dat:
 • het college wordt verzocht ondersteuning voor dit proces beschikbaar te stellen vanuit het ambtelijke beleidsteam sociaal domein;
 • externe expertise ingehuurd wordt voor het opstellen en schrijven van de nieuwe visie, waarbij de kosten hiervan meegenomen worden in de tweede bestuursrapportage.
 1. een nieuw punt 3 wordt toegevoegd, luidende: het college opdracht te verstrekken om op basis van de door de raad opgestelde visie de overige aanbevelingen verder uit te werken en op te volgen. Dit met uitzondering van aanbeveling 8, aangezien dat onderdeel al in gang is gezet.
 2. het bestaande punt 3 wordt vernummerd tot punt 4;
 3. het bestaande punt 4 wordt vervangen door een nieuw punt 5, luidende: de niet-structurele financiële consequenties binnen het programma op te vangen en eventueel bij de tweede bestuursrapportage te verwerken. Eventuele structurele aanpassingen mogen pas worden doorgevoerd als visie, beleidskader, en aanpassing van werkzaamheden en organisatie, achtereenvolgens zijn vastgesteld.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Son en Breugel, 11 juni 2020

 

Fracties DorpsVISIE, D66,                CDA,               PvdA/GroenLinks

Nieuwsbrief ,  Nummer 5-2020, dd. 18 mei 2020

Informatie van het Bestuur

Beste leden .

Ten eerste hopen we natuurlijk dat het goed gaat met een ieder en dat we binnen niet al te lange tijd weer op een goede verantwoorde manier samen mogen komen.
Zoals jullie afgelopen week hebben kunnen lezen heeft Paul Osinga zijn taken neergelegd als bestuurslid.
Wij bedanken hem voor zijn inzet en werkzaamheden binnen het bestuur van DorpsVISIE.

Paul was zowel penningmeester alsmede secretaris en dit hebben we binnen het bestuur nu opgelost door de penningmeester taken onder te brengen bij Stephen en de secretaris taken bij Bjorn.
Beiden krijgen hierbij, en daar zijn we erg blij mee, ondersteuning van onze alleskunner Theo Groenemans.

We willen echter ook niet te lang gebruik maken van deze geweldige ondersteuning, dus mocht iemand zich geroepen voelen, of je kent iemand die hier wel interesse in heeft, laat het ons weten.


Een ander puntje is de ALV, volgens de statuten zijn we verplicht om tweemaal per jaar een Algemene Leden Vergadering bijeen te roepen.
Gezien de huidige situatie willen we graag toestemming om de verantwoording dit eerste half jaar schriftelijk te doen.
We gaan er van uit dat we aan het einde van het jaar weer wat meer bewegingsruimte hebben en dat we dan met in achtneming van de anderhalve meter de tweede ALV van 2020 houden.

Zonder tegenbericht nemen wij aan dat iedereen hier mee instemt.
Mochten er leden zijn met vragen en of andere zaken die ze graag willen delen, schroom niet en neem contact op.

Met vriendelijke groet,


Bestuur DorpsVISIE

Bjorn van Eembergen – Stephen Philippi – Willie Horden

06 50 95 65 03               06 41 95 62 02      06 20 36 28 22

Informatie van de Fractie

Wat de politiek betreft is zoals jullie weten in verband met de Coronamaatregelen een voorlopig halt toegeroepen aan alle fysieke bijeenkomsten van zowel raad als commissie en wat daar mee samenhangt.
Echter digitaal vindt wel overleg plaats en inmiddels zijn de eerste vergaderingen zo al opgestart.
De vergaderingen van de raad en commissie zijn voor het publiek live te volgen via https://sonenbreugel.notubiz.nl

Je dient dan vervolgens in de vergaderkalender op de betreffende vergadering te klikken om beeld te krijgen.

De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur

De fractie houdt contact met elkaar dankzij onze tablets, laptops, telefoons etc. Wij maken gebruik van MS Teams van Microsoft om te vergaderen.
Sedert medio maart heeft de fractie dan ook regelmatig digitaal overleg.

Komende week maandag 18, dinsdag 19 en woensdag 20 mei zijn weer de commissievergaderingen.
Wat de onderwerpen betreft verwijs ik naar de website van de gemeente.
Vooral dinsdag lijkt een interessante te worden als het onderzoek en de evaluatie van het CMD (Centrum voor Maatschappelijk Deelname) aan de orde is.
Als je wilt kun je vanuit huis digitaal mee luisteren; hoe e.e.a. te volgen zie de aanwijzingen hierboven.

Tenslotte de gemeente zelf kampt zoals jullie al weten met tekorten op het Sociaal Domein van 1 miljoen.
Hiermee is het college druk doende om oplossingen te bedenken.
Op 17 juni a.s. behandelt de gemeenteraad de kadernota en dan gaat het met name over de kaders c.q. uitgangspunten die de raad in verband daarmee gaat stellen voor de begroting van het jaar 2021 en de meerjarenbegroting 2021/2023.

Wij hopen jullie hiermee voor dit moment een beetje te hebben bijgepraat.

Mocht iemand echter waar dan ook vragen over hebben dan kunnen jullie altijd contact opnemen met het bestuur of de fractie.

Met vriendelijke groet,


Namens de Fractie van DorpsVISIE


Theo Groenemans,
secretaris
theo@dorpsvsie.nu        06 2308 4148

nieuwsbrief 4

Nieuwsbrief DorpsVISIE
Nummer 4-2020

Son en Breugel, 9 april 2020.

Corona  in ons dorp  

Beste leden,

Door de coronacrisis is in Nederland en in feite ook daarbuiten weinig meer zoals het was.
Dat is ingrijpend; wie had ooit gedacht dat wij met Pasen wel eens opgehokt zouden kunnen zitten!
We mogen dan wel mondjesmaat naar buiten als we ons houden aan de voorwaarden maar toch dit is iets wat niemand voor mogelijk had gehouden.

Zou het kunnen dat de coronacrisis onze beleving van geluk verandert?
Dat we het kleiner leren maken? Dat we sneller tevreden zijn? Dat we minder individualistisch worden in onze jacht naar een grootser en spectaculairder leven, omdat we juist nu leren dat niemand uitsluitend voor zichzelf leeft?

Voorlopig waarschijnlijk nog niet. Het zit nog te diep in ons, ons leventje van meer, meer, meer. Van hup, snel door naar de volgende prikkel, het volgende reisje, het volgende feestje, de volgende afspraak, de volgende wedstrijd, de volgende uitdaging op het werk etc.

Je zou voor de gein eens op een rijtje moeten zetten wat we allemaal al hebben doorgestreept in onze agenda verdeeld over de hele lente.

Is dat zo erg allemaal? Nee, in relatieve zin niet natuurlijk. Totaal niet zelfs. Het bedwingen van de coronacrisis is een hoger doel, het gaat om mensenlevens, om medemenselijkheid, om een collectieve verantwoordelijkheid.

Volgend jaar lonkt er vanzelf weer een nieuwe zomer.
Er zijn veel ergere dingen.

Denk eens aan al die oudere of zieke mensen die nu eenzaam thuis zitten.
Aan het bijstandsgezin met kleine kinderen, al weken op elkaar gepropt in een flat. Aan iedereen die zijn inkomen opeens kwijt is.
Aan al die mensen die zich compleet uit de naad werken in de zorg, dagen achter elkaar, strijdend voor de levens van anderen.

Wat de politiek betreft is er voorlopig een halt toegeroepen aan alle bijeenkomsten van zowel raad als commissie en wat daar mee samenhangt.
Binnen het gemeentehuis wordt echter wel, zij het aangepast en uiteraard op afstand, doorgewerkt.
Wij als fractie hebben ook zo goed en kwaad als het ging contact gehouden met elkaar mede dankzij onze tablets, laptops, telefoons etc.; dus lang leve het digitale tijdperk.
In de voorbije drie weken heeft de fractie dan ook 2 keer digitaal werkoverleg gehad en vanuit de gemeente is er 1 keer een digitale sessie over de tekorten en de organisatie van het Sociaal Domein in onze gemeente.

Van John en Jos onze wethouders hebben wij begrepen dat er zo goed als het kan rekening houdend met de beperkingen vanuit het corona virus wordt doorgewerkt aan de projecten van het Dorpshuis en Breugel Bruist.
Bovendien is nog een nieuw probleem opgedoken: “Door de grote en waarschijnlijk blijvende aanwas van nieuwe leerlingen tot 2040 moeten er in de toekomst extra klaslokalen bij komen in de Gentiaan en wellicht ook nog bij andere scholen.”
Bovendien verwachten de wethouders grote druk op de gemeentelijke organisatie omdat grote en kleine bedrijven alsook zelfstandigen en ZZP’ers zich zullen melden voor tegemoetkomingen van het rijk die via de gemeenten moeten worden aangevraagd en zullen worden verstrekt.
En los daarvan zullen ook instellingen als sportverenigingen, wijkvoorzieningen en sociaal/culturele instellingen zeer waarschijnlijk een beroep doen op de gemeente voor bijdrager, uitstel betaling, of minstens coulante behandeling bij financiële verplichtingen etc.
Tenslotte de gemeente zelf kampt zoals jullie al weten met tekorten op het Sociaal Domein van 1 miljoen.
De provincie met name heeft er al op geattendeerd om de (meerjaren)begroting op termijn in orde te krijgen wat betreft de structurele uitgaven en inkomsten.
Hiermee is het college in samenspel met de raad al bezig om oplossingen te bedenken, zie onze opmerking hierover aan het einde van de vorige alinea.

Wij hopen jullie hiermee voor dit moment een beetje te hebben bijgepraat.
Er is nog geen zinnig woord te zeggen wanneer we als fractie, achterban of vereniging weer bijeen komen.
Daar voor zijn we afhankelijk van het beleid van onze minister president en zijn deskundigen.
Zij komen als eerste met wijzigingen in de landelijk af te kondigen maatregelen.

Mocht iemand echter waar dan ook vragen over hebben dan kunnen jullie altijd contact opnemen met het bestuur of de fractie.

Namens Bestuur en Fractie,


Willie Horden,      voorzitter DorpsVISIE,
Jelle de  Jong,      fractievoorzitter DorpsVISIE

nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief DorpsVISIE
Nummer 3-2020

Son en Breugel, 13 maart 2020.

Corona  in ons dorp  

Beste leden,

In de bijlage treffen jullie aan de van morgen ontvangen informatie over Corona in ons dorp van het Team Communicatie van de gemeenten Son en Breugel.
De inhoud spreekt voor zich maar ik wil toch enkele punten aan stippen.
Tot 1 april a.s. vinden er geen bijeenkomsten meer plaats in het gemeentehuis.

De raadscyclus (raads- en commissievergaderingen) van april komt te vervallen,

tenzij er de noodzaak is om wél bijeen te komen.

Als gevolg hiervan komen onze fractievergadering van maandag 23 maart a.s. en de daaropvolgende achterbanvergadering van donderdag 26 maart 2020 eveneens te vervallen.

Aan de hand van hoe de situatie zich ontwikkelt nemen fractie en bestuur in april pas besluiten over of en wanneer fractie en achterban weer bij elkaar komen.

Mocht iemand vragen hebben dan kunnen jullie altijd contact opnemen met Theo, onze fractiesecretaris.

Vervolgens deel ik jullie nog mede dat vorige week is overleden ons lid Johan Oldenbroek. Johan is in het verleden namens het CDA raadslid en wethouder geweest. In maart 2018 heeft hij zich bij ons als lid van DorpsVISIE aangemeld.
Johan was al geruime tijd ziek maar hij was nog steeds geïnteresseerd in de politiek van ons dorp. Hij vond dat wij goed bezig waren met de behartiging van de belangen van de inwoners.
Namens DorpsVISIE hebben wij ons medeleven betuigd aan zijn vrouw Coby en zijn verdere familie.

Namens Bestuur en Fractie,

Theo  Groenemans,
fractiesecretaris

nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief DorpsVISIE
Nummer 2-2020

Son en Breugel, 8 februari 2020.

Wat komt er op ons bordje !

 

De commissies- en raadsvergaderingen.
Afgelopen donderdag 6 februari jl. is de gemeenteraad bijeen geweest.
Aan de orde was het goedkeuren van het ophogen van het voorbereidingskrediet van Breugel Bruist met een bedrag van € 50.000,-.
Onze fractie ging hiermee akkoord maar gaf wethouder Jos de Bruin mee:
“Wanneer komt er een einde aan de voorbereidingen?”.

Wij willen een gerenoveerde Boerderij en een nieuwe Bongerd.

Wanneer krijgen wij inzicht in de werkelijke ramingen en het uitvoeringsprogramma zodat wij een besluit kunnen nemen over het benodigde krediet. DorpsVISIE wil dat men nog dit jaar daadwerkelijk gaat beginnen met de renovatie van de Boerderij en liefst ook nog met de bouw van een nieuwe Bongerd”.

Ook werd er gesproken over het verlengen van de toestemming en de bijdrage aan Radio Son en Breugel voor een periode van 5 jaar.
De fractie ging hiermee slechts schoorvoetend akkoord en met een duidelijk verzoek aan het college om periodiek goed te volgen of Radio Son en Breugel zich houdt aan de voorwaarden die hierbij gelden.

In de rondvraag bracht de fractie naar voren:
“Naar aanleiding van opmerkingen van inwoners in de lokale media enige tijd geleden over de stoepen in ons dorp en dan met name in de Van Gentlaan ter hoogte van de supermarkt aldaar. Waarom ligt daar zo’n breed trottoir wat in het geheel niet oogt. Kan dat gebied niet anders ingericht worden?”
Wethouder Boersma zegde toe in de commissie Grondgebiedzaken dit punt te zullen bespreken.

Op 17, 18 en 19 februari a.s. vinden de eerstvolgende vergaderingen plaats van respectievelijk de commissies Grondgebiedzaken, Burgerzaken en Algemene Zaken.
Aan de orde komt:

 • In de commissie Grondgebiedzaken enkel de vaststelling van het bestemmingplan Ekkersrijt; Janssen Kanaaldijk Zuid 24 i.v.m. een opgelegde verplichting door de Raad van State;
 • In de commissie Burgerzaken bespreekt men de Beleidsregels subsidiebeleid 2020.
 • De commissie Algemene zaken heeft het over de voortgangsrapportage van het Informatiebeleidsplan Dommelvallei 2016-2020.

De agenda en de desbetreffende stukken van de raadsvergadering en de commissievergaderingen vind je via het Raadsinformatiesysteem op de website van de gemeente www.sonenbreugel.nl onder Bestuur & organisatie,  gemeenteraad, vergaderkalender en dan naar de juiste datum.
Mocht iemand hierover vragen hebben dan kunnen jullie contact opnemen met Theo, onze fractiesecretaris.

Achterbanvergadering.

De achterbanvergadering die is gepland komende donderdag 13 februari a.s. gaat helaas niet door.
Een meerderheid van onze fractieleden is door andere bijeenkomsten verhinderd.
In verband daarmee heb ik hiervoor in deze nieuwsbrief al aangegeven wat er aan de orde is geweest en komt in raad en commissies.

De volgende achterbanvergadering is dus pas op donderdag 26 maart a.s. om 20.00 uur op de Vijverberglocatie waar thans de gemeentelijke balies zijn gevestigd.
In deze vergadering komt ongetwijfeld aan de orde hoe de fractie aankijkt tegen de bezuinigingen die op de gemeente afkomen waarover jullie in de lokale media al hebben kunnen lezen.
Bekend is in elk geval al dat niet enkel naar het sociale domein wordt gekeken waarnaar thans een extern onderzoek loopt.
Alles wordt onder loep genomen maar samen met onze coalitiepartners zal de fractie er echter voor waken en blijven streven dat onze grote ambities van de laatste verkiezingen “het Dorpshuis in het kerkgebouw” en binnen Breugel Bruist “Renovatie van de Boerderij en een nieuwe Bongerd” overeind blijven.

Namens Bestuur en Fractie,

 

Theo  Groenemans,
fractiesecretaris

DorpsVISIE was erbij in de tent!!

DorpsVISIE mengt zich graag onder de mensen in ons dorp en was er daarom ook bij tijdens de zittingsmiddag in de carnavalstent. Het waren bruisende en lachwekkende uren, alhoewel het karakter van carnaval steeds meer is gaan verdwijnen en het meer een algemene, maar wel leuke show is geworden.
Deze uitspraak werd verschillende malen gehoord op deze middag.
Een beetje jammer, want voor de bezoekers (senioren) op deze zittingsmiddag is dit, en het kijken naar de optocht, toch het enige uitje met carnaval.
Misschien tijd voor een kleine aanpassing?
De nieuwe generatie jong-senioren zijn tenslotte al volop aanwezig.
Wat DorpsVISIE opvalt is het grote aantal vrijwilligers die eraan meewerken om carnaval in ons dorp tot een mooie, prettige en vooral sociale gebeurtenis te maken. Niet alleen wordt er gewerkt met de carnavalsdagen zelf, maar vooral ook de maanden en laatste weken vooraf.
DorpsVISIE beseft terdege dat zonder al die vrijwilligers de carnaval in ons dorp en vooral in de tent er heel anders uit zou zien!
Neem het decor op het podium, helemaal in stijl van de prins, wat men kan zien als een kunstwerk met een kleine k. De vele vrijwilligers die op, vóór en achter het podium werkzaam zijn. De vele artiesten die zich vrijwillig inzetten om te zorgen dat de bezoekers leuke avonden en ‘n middag hebben, vol vermaak en hilariteit met een kwinkslag naar het herkenbare onder ons.
Deze voorstellingen in de tent zijn, mede door al deze hulp van vrijwilligers, een treffen geworden van vele bekenden.
Een soort reünie zou men het kunnen noemen, gezien de vele spontane begroetingen!
DorpsVISIE dankt daarom ALLE vrijwilligers die zich inzetten om het carnaval in ons mooi Son en Breugel tot een geweldige tijd te maken.
Eén kleine kanttekening: zo jammer dat er (nog steeds) geen dames een zetel hebben in de Raad van Elf!
De fractie van DorpsVISIE wenst alle carnavalsvierders grandioze dagen toe!
Alaaf!

DorpsVISIE Son en Breugel.

Marianne van der Putte-Verhoeven.