Meubelplein Ekkersrijt krijgt brancheverbreding

Meubelplein Ekkersrijt krijgt brancheverbreding

De door onze raad nog aan te nemen regionale detailhandelsvisie leidt tot nieuwe impulsen op ons industriegebied “Ekkersrijt”. Meubelplein Ekkersrijt is en blijft het concentratiegebied voor detailhandel in volumineuze artikelen binnen het thema in /om huis. Wel is nu vastgelegd dat ons winkelgebied mag uitbreiden met grootschalige winkels in de branches bruin/witgoed, dierbenodigdheden en -voeders en rijwielen.

Ook is in deze regionale visie vastgelegd dat supermarkten in centrumgebieden geconcentreerd blijven. Onze dorps- en wijkcentra kunnen prima functioneren mits het aanbod goed blijft aansluiten op de behoefte van onze eigen inwoners met een aanvullend aanbod dat in het verlengde ligt van dit bezoekmotief. Ook zal ons college niet dagelijkse winkels zoals huishoudelijke artikelwinkels, laagwaardige modewinkels en doelgerichte winkels zoveel mogelijk ruimte bieden om zich hier te vestigen en/ of te moderniseren. Met andere woorden: we gaan zorgen dat deze winkels in ons centra goed bereikbaar blijven en dat het aanbod kwalitatief aantrekkelijk blijft. Ook het verblijfsklimaat gaan we aantrekkelijk maken met veel groen als uitgangspunt.

Kortom, DorpsVisie is blij met de erkenning in onze regio dat Ekkersrijt en met name haar meubelplein een toplocatie is en blijft voor voorgenoemde winkelopgaven.

Met het aannemen van deze regionale detailhandelsvisie wordt ook onze eigen winkelcentra versterkt en zijn wij voorbereid op de toekomst. Wil je zelf deze visie eens doornemen. Laat het ons dan even weten op onze website dorpsvisie.nu en wij zullen de link naar dit document naar u toesturen.

Met goede visies zijn wij voorbereid op de toekomst.

Namens Fractie Dorpsvisie

Frans Meulenbroeks

www.dorpsvisie.nu

 

 

 

 

DorpsVisie en haar visie op Mobiliteit in onze Brainport regio

DorpsVisie en haar visie op Mobiliteit in onze Brainport regio

En waarom we hier geld in de begroting voor reserveren

Son en Breugel is onderdeel van de Brainport en zal samen met 21 gemeenten zorg moeten dragen dat ook de leefbaarheid in een regio die een sterk groeiende economie meemaakt blijvend gegarandeerd wordt. Hiervoor hebben wij, samen met de andere gemeenten een regionale samenwerkingsovereenkomst afgesloten en een samenwerkingsagenda opgesteld. DorpsVisie zal regelmatig met artikeltjes komen om u op de hoogte te houden wat er allemaal aan het gebeuren is.

De regio vraagt nu om een regionale bekostigingssystematiek goed te keuren om te zorgen dat er een duurzaam mobiliteitssysteem in onze regio tot stand komt. DorpsVisie heeft deze bekostiging goedgekeurd en de bedragen hiervoor zijn opgenomen in de komende (meerjaars) begrotingen. Hiervoor wordt 250.000 euro per jaar gereserveerd in een begrotingspost “reserve infrastructurele werken”. Maar wat merken u en wij hiervan?  De fiets voor woon- werkverkeer zal sterk gepromoot worden voor met name de afstanden onder de 15 km. In onze gemeente zullen brede en zoveel mogelijk vrij liggend fietspaden aangelegd worden die onderdeel uit gaan maken van de verbindingen:

  • Oirschot – Best – Son
  • Veghel -Son – Eindhoven
  • Sint-Oedenrode – Ekkersrijt.

Ook zullen wij mee gaan betalen om het multimodale knooppunt station Eindhoven (spoor -, bus, – fietsverbindingen) en het aanleggen van een aantal hubs waar je kunt overstappen vanuit je auto op het openbaar vervoer in onze regio te realiseren. Doen we dit niet dan zullen we in onze regio stil komen te staan. We zien nu al het aantal en de lengten van de files in onze regio toe nemen.

Beter openbaar vervoer, directe verbindingen en promoten van de fiets is het alternatief en zal in de periode 2024 – 2032 gerealiseerd dienen te worden om het stilstaan van onze regio te voorkomen. Hoe precies de fietspaden en het verkeer door onze gemeente gaan lopen komt aan de orde in de mobiliteitsvisie die wij eind dit jaar en/of begin volgend jaar samen met u gaan bespreken. Maar de visie is duidelijk en we weten waar we willen staan in 2032.

Wil je reageren op dit artikel, ga dan naar de website dorpsvisie.nu.

Fractie DorpsVisie

 

 

 

In Memoriam        Nell van Doleweerd

 

Op de valreep van 2022 heeft DorpsVisie na een korte periode van ziek zijn afscheid moeten nemen van mevrouw Nell van Doleweerd – van Vroenhoven, één van onze trouwste leden met veel verdiensten voor fractie en vereniging.
Met Nell verliest DorpsVisie voor de 3e keer dit jaar een zeer prominent lid. Immers net voor de verkiezingen in maart jl. ontviel ons al Bert van Boxtel en daarna in oktober Matty van de Ven.

Nell was een politiek maar veel meer nog een verenigingspersoon.
Voor DorpsVisie en haar rechtsvoorganger het GSSB heeft zij in de tachtiger en negentiger jaren als raadslid, fractievoorzitter en wethouder de idealen van onze partij samen met anderen vorm gegeven en waar gemaakt.
Zij was wethouder in de tijd dat onze gemeente moest kiezen voor hoe het tracé van de A50 eruit zou gaan zien en waar deze uiteindelijk is komen te liggen.
Tot aan de laatste Algemene Ledenvergadering was Nell betrokken met het wel en wee van DorpsVisie. Zij vormde mede het geweten van onze partij.
Vaak hield zij ons de spiegel voor met de leuze: ”Als je weet waar je vandaan komt, weet je ook waar je naar toe wilt”. Zij hield vast aan de uitgangspunten en waarden van onze partij. Bovendien wist zij met haar enthousiasme veel inwoners bij de lokale politiek te betrekken.

De verenigingspersoon Nell is niemand ontgaan. Zij gaf dit onder meer handen en voeten als voorzitter van de harmonie Pro Honore Et Virtute en de lokale Oranje vereniging. De dag vóór Koninginnedag ging zij altijd naar de zusters Clarissen met een worst om te vragen voor droog en zonnig weer op deze dag. Vaak werd haar wens verhoord. Ook herinneren we ons de manier waarop Nell haar mannetje stond tijdens de Maestro die onze harmonie in 2017 organiseerde.
Als het even kon was zij aanwezig bij de repetities van het orkest en bij de concerten.

Daarnaast was Nell geen onbekende in het Carnavalsleven.
Wat ons bij blijft is de buut die zij samen met toenmalig burgermeester Urlings gaf tijdens de zittingsavonden. Samen de politiek op een ludieke manier op de korrel nemen was haar niet vreemd.
De afvalcontainer die Herman Brood de gemeente schonk en die nog steeds te bewonderen is in het gemeentehuis was de leidraad van de buut. Deze was zo goed nagemaakt door wijlen Piet van Rooij dat alleen zij wist dat de burgermeester 3 dagen met een namaak exemplaar rondliep. De burgemeester trok wit weg toen zij samen met Piet de container op de laatste zittingsavond met hun namen gingen beletteren.
Ze was er altijd als carnavalsvereniging de Krutjesrapers een van haar activiteiten vierde; behalve op Carnavalsmaandag dan was zij met haar gezin en familie te vinden in Oeteldonk.

Nell was begaan met de inwoners, verenigingen en mensen om haar heen.
Wij zullen haar niet vergeten en wij weten dat zij “hierboven” veel inwoners zal ontmoeten waar zij vele verhalen met hen zal gaan delen.

Wij gaan Nell en haar betrokkenheid bij ons en de plaatselijke gemeenschap zeker missen.
DorpsVisie heeft met haar wederom een nestor en een markante persoonlijkheid verloren.
Wij wensen haar familie, vrienden en bekenden heel veel sterkte bij dit verlies.

Bestuur en Fractie van DorpsVisie.

Nieuwsbrief Dorpsvisie December 2022

#Samen ons Dorp

Deze nieuwsbrief is bestemd voor de leden en sympathisanten van DorpsVisie.

Wacht niet op mooie momenten, maak ze zelf!


Een goed, gezond en positief 2023

Beste leden en sympathisanten van DorpsVisie
De bomen zijn hun bladeren kwijt.
We hebben sinds lang ook een weekje vorst achter de rug.
De kerstboom is opgetuigd en de kerststal bij de Dommel heeft Jelle, onze
wethouder, na de lampionnenoptocht al geopend.
Kortom het jaar 2022 komt tot zijn einde.
Het is en was een bijzonder jaar dat we niet vlug zullen vergeten.
Wij zijn als vereniging en fractie in 2022 (al 56 jaar) trouw gebleven aan onze
visie, missie en de beginselen c.q. uitgangspunten van ons programma.
Het voorbije verkiezingsjaar heeft aangetoond dat we hiermee wederom het
vertrouwen van heel veel inwoners hebben gekregen.
DorpsVisie heeft immers opnieuw in de gemeenteraad het voortouw.
Ook in 2023 wil DorpsVisie blijven uitstralen dat zij steeds beter en effectiever
waar maakt wat zij heeft beloofd.
Fractie, bestuur en werkgroepen gaan vol aan de bak door met hun
werkzaamheden.

Tot slot wenst het bestuur en de fractie iedereen fijne feestdagen en
een goed, gezond, gelukkig en vooral plezierig 2023.

DorpsVisie Son en Breugel,
Het Bestuur,
Hans v.d. Weideven Theo Groenemans
Voorzitter. Secretaris.

reactie DorpsVisie bestemmingsplan Houtens

Reactie DorpsVisie oordeelsvormende sessie.

datum:                  8 september 2022.
onderwerp:          Bestemmingsplan SON-ZUID; HOUTENS 11.

Voorzitter,

Wat het bestemmingsplan Son Zuid Houtens 11 betreft volgt de fractie van DorpsVisie de ontwikkelingen al vanaf het begin dat over bouwen op Houtens is gesproken.
Het doet ons deugd dat het college bij de voorbereiding en uitwerking van dit bestemmingsplan de kaders zoals opgenomen in de door de gemeenteraad met algemene stemmen vastgestelde uitgangspunten in Kaders als Koers steeds als leidraad heeft genomen.
Wij zijn blij dat er nu een bestemmingplan voor ligt om aldaar 14 woningen te realiseren.
Dat er behoefte bestaat aan nieuwe woningen in Son en Breugel is een open deur intrappen.
Al ruim 260 personen hebben interesse getoond voor een woning van deze ontwikkeling en velen daarvan komen uit Son en Breugel zelf.
Opvallend is ook dat wij raadsleden vooraf al meerdere mails hebben ontvangen van inwoners om deze projectontwikkeling en het bestemmingsplan toch vooral door te laten met zoveel mogelijk betaalbare woningen.

Naast inwoners die het belangrijk en noodzakelijk vinden en snappen dat op Houtens wordt gebouwd zijn er ook inwoners die zich in zorgen maken over o.a.:
• Geluidstoename
• Verkeer en verkeersveiligheid
• Flora en Fauna
• De nabijheid en milieuzonering van Bedrijventerrein Ekkersrijt
• Strijdigheid met de Omgevingsvisie etc.
De initiatiefnemer heeft de omgeving dan ook via gesprekken betrokken bij de ontwikkeling en het opstellen van het plan.

Tijdens de termijn van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan hebben buurtbewoners 11 zienswijzen ingediend,
Het is nu aan ons de raad om te besluiten over de reactie op de zienswijzen en het bestemmingsplan.
Eén van de belangrijkste bezwaren van de omwonenden tegen het huidige plan is het aantal van 14 woningen. Tijdens 1 van de overleggen hebben zij een plan van 8 tweekappers gepresenteerd.
Dit vinden de omwonenden een betere invulling van het gebied.
Evenals het college vindt de fractie van DorpsVisie echter dat dit niet aansluit bij de Kader als Koers en onze woningbehoefte.
Dus ook voor ons is een dergelijke invulling niet bespreekbaar.
Met de gedane optimalisaties in het ontwerpbestemmingsplan gaan wij wel akkoord.
Volledigheidshalve merk ik op dat wij als raad al meer dan 2 jaar consistent ons beleid binnen Kaders als Koers uitdragen naar inwoners en initiatiefnemers.
Zouden wij nu daarvan ineens afwijken in hoeverre blijven wij dan een betrouwbare overheid waarmee men in de toekomst nog wil samenwerken?

Wat het verkeer en de verkeersveiligheid betreft snappen wij dat omwonenden zich zorgen maken.
Het college heeft echter toegezegd dat er in grotere verband van ontsluiting van fietsverkeer in Son en Breugel naar de situatie gekeken gaat worden.
Over de ontsluiting van de 14 woningen op Houtens wordt nog tijdens een overleg met de direct omwonenden gepraat in het kader van de inrichting van de openbare ruimte, waarbij een voorrangssituatie op Houtens uitgangspunt is.
Wij achten dit zo voldoende gewaarborgd.

Wat de overige zienswijzen betreft aangaande Flora en Fauna, Geluid, Nabijheid en milieuzonering van Bedrijventerrein Ekkersrijt en Strijdigheid met de Omgevingsvisie vindt de fractie van DorpsVisie dat die niet van dien aard zijn dat zij moeten leiden tot aanpassingen van het ontwerpbestemmingsplan.

Conclusie:
Voorzitter,
Onze fractie vindt dat de zienswijzen niet hoeven te leiden tot aanpassingen van het ontwerpbestemmingsplan.
Wij gaan akkoord met het voorstel van het college om het bestemmingsplan Houtens 11 ongewijzigd vast te stellen.

Wij oordelen dat dit voorstel van het college door kan naar de raadsvergadering om dan daarover definitief te besluiten.

Tenslotte nog een opmerking, voorzitter, de fractie van DorpsVisie refereert ook nog naar het onlangs vastgestelde raadsprogramma waarin opgenomen de prioriteit van wonen, wonen, wonen!
Wij hopen en dan vooral om tegemoet te komen aan de grote vraag en behoefte van onze inwoners die nu bij de behandeling van dit bestemmingsplan duidelijk naar voren komt dat het college de grootst mogelijke spoed maakt met de plannen en bestemmingsplannen waar de ambtenaren al mee doende zijn of binnenkort ter tafel komen.

Theo Groenemans,

fractie DorpsVisie

Trots

Trots en blij zijn wij dat we weer de grootste partij zijn geworden. wij willen al onze kiezers bedanken voor hun stem, de waardering van de afgelopen jaren en het gegeven vertrouwen voor de komende periode.

Geen aardverschuiving in Son en Breugel: Dorpsvisie weer de grootste, landelijke partijen winnen stemmen

SON EN BREUGEL – De lokale verkiezingen hebben in Son en Breugel niet tot een aardverschuiving geleid. Dorpsvisie werd weer de grootste, ondanks stemmenverlies. De huidige coalitiepartijen behouden hun meerderheid.

MSBK in gesprek met lijsttrekker Remco Heeren

Verenigingen zijn de hoeksteen van ons dorp

In memoriam Bert van Boxtel

 

In memoriam Bert van Boxtel

 

Met groot verdriet vernamen wij het nieuws dat één van de grondleggers van onze partij, Bert van Boxtel is overleden.

 

In 1966 namen Jules Ruis, Toon van Boxtel en Bert van Boxtel het initiatief om een eigen lijst samen te stellen, te weten de ”Lijst Ruis”. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in dat jaar kwam de nieuwe partij met Mien Ruis en Bert van Boxtel in de gemeenteraad. Via de Vrije Democratische Partij onder leiding van Bert van Boxtel, Lijst Van de Ven met als slogan “Onze gemeente, één gemeente” en PK (Politieke Kombinatie) werd het in 1974: GSSB (Gemeentelijke Samenwerking Son en Breugel). Vanaf 2009 is onze naam veranderd in DorpsVisie. Tot aan de laatste weken is Bert, één van onze oprichters, altijd nauw betrokken gebleven bij zijn partij. Zo leverde hij altijd een grote inbreng op onze achterbanvergaderingen en was hij als adviseur van bestuur en fractie een goede raadgever bij de 4-jaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen. In de Algemene Ledenvergadering van 5 oktober jl. is hij nog benoemd tot voorzitter van de Kiescommissie. Vele kandidaten op onze huidige lijst, waaronder weer een Van Boxtel (Mark), werden door zijn enthousiasme geraakt. Bert heeft heel wat uren besteed aan gesprekken met onze kandidaten, het kritische tegen lezen van ons programma en het aandragen van ideeën voor onze campagne.

 

We zijn Bert erg dankbaar voor al zijn energie, zijn werkzaamheden en zullen hem gedenken als een gedreven oprichter, raadslid en een intelligent en positief kritisch achterbanlid. DorpsVisie en wij allen als collega-lid gaan hem zeker missen.

 

Wij wensen zijn familie, vrienden en bekenden heel veel sterkte bij dit verlies.

 

Namens het bestuur DorpsVisie.

Willie Horden – Voorzitter

DorpsVisie: voor een verkeersveilig dorp

DorpsVisie: voor een verkeersveilig dorp