reactie DorpsVisie bestemmingsplan Houtens

Reactie DorpsVisie oordeelsvormende sessie.

datum:                  8 september 2022.
onderwerp:          Bestemmingsplan SON-ZUID; HOUTENS 11.

Voorzitter,

Wat het bestemmingsplan Son Zuid Houtens 11 betreft volgt de fractie van DorpsVisie de ontwikkelingen al vanaf het begin dat over bouwen op Houtens is gesproken.
Het doet ons deugd dat het college bij de voorbereiding en uitwerking van dit bestemmingsplan de kaders zoals opgenomen in de door de gemeenteraad met algemene stemmen vastgestelde uitgangspunten in Kaders als Koers steeds als leidraad heeft genomen.
Wij zijn blij dat er nu een bestemmingplan voor ligt om aldaar 14 woningen te realiseren.
Dat er behoefte bestaat aan nieuwe woningen in Son en Breugel is een open deur intrappen.
Al ruim 260 personen hebben interesse getoond voor een woning van deze ontwikkeling en velen daarvan komen uit Son en Breugel zelf.
Opvallend is ook dat wij raadsleden vooraf al meerdere mails hebben ontvangen van inwoners om deze projectontwikkeling en het bestemmingsplan toch vooral door te laten met zoveel mogelijk betaalbare woningen.

Naast inwoners die het belangrijk en noodzakelijk vinden en snappen dat op Houtens wordt gebouwd zijn er ook inwoners die zich in zorgen maken over o.a.:
• Geluidstoename
• Verkeer en verkeersveiligheid
• Flora en Fauna
• De nabijheid en milieuzonering van Bedrijventerrein Ekkersrijt
• Strijdigheid met de Omgevingsvisie etc.
De initiatiefnemer heeft de omgeving dan ook via gesprekken betrokken bij de ontwikkeling en het opstellen van het plan.

Tijdens de termijn van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan hebben buurtbewoners 11 zienswijzen ingediend,
Het is nu aan ons de raad om te besluiten over de reactie op de zienswijzen en het bestemmingsplan.
Eén van de belangrijkste bezwaren van de omwonenden tegen het huidige plan is het aantal van 14 woningen. Tijdens 1 van de overleggen hebben zij een plan van 8 tweekappers gepresenteerd.
Dit vinden de omwonenden een betere invulling van het gebied.
Evenals het college vindt de fractie van DorpsVisie echter dat dit niet aansluit bij de Kader als Koers en onze woningbehoefte.
Dus ook voor ons is een dergelijke invulling niet bespreekbaar.
Met de gedane optimalisaties in het ontwerpbestemmingsplan gaan wij wel akkoord.
Volledigheidshalve merk ik op dat wij als raad al meer dan 2 jaar consistent ons beleid binnen Kaders als Koers uitdragen naar inwoners en initiatiefnemers.
Zouden wij nu daarvan ineens afwijken in hoeverre blijven wij dan een betrouwbare overheid waarmee men in de toekomst nog wil samenwerken?

Wat het verkeer en de verkeersveiligheid betreft snappen wij dat omwonenden zich zorgen maken.
Het college heeft echter toegezegd dat er in grotere verband van ontsluiting van fietsverkeer in Son en Breugel naar de situatie gekeken gaat worden.
Over de ontsluiting van de 14 woningen op Houtens wordt nog tijdens een overleg met de direct omwonenden gepraat in het kader van de inrichting van de openbare ruimte, waarbij een voorrangssituatie op Houtens uitgangspunt is.
Wij achten dit zo voldoende gewaarborgd.

Wat de overige zienswijzen betreft aangaande Flora en Fauna, Geluid, Nabijheid en milieuzonering van Bedrijventerrein Ekkersrijt en Strijdigheid met de Omgevingsvisie vindt de fractie van DorpsVisie dat die niet van dien aard zijn dat zij moeten leiden tot aanpassingen van het ontwerpbestemmingsplan.

Conclusie:
Voorzitter,
Onze fractie vindt dat de zienswijzen niet hoeven te leiden tot aanpassingen van het ontwerpbestemmingsplan.
Wij gaan akkoord met het voorstel van het college om het bestemmingsplan Houtens 11 ongewijzigd vast te stellen.

Wij oordelen dat dit voorstel van het college door kan naar de raadsvergadering om dan daarover definitief te besluiten.

Tenslotte nog een opmerking, voorzitter, de fractie van DorpsVisie refereert ook nog naar het onlangs vastgestelde raadsprogramma waarin opgenomen de prioriteit van wonen, wonen, wonen!
Wij hopen en dan vooral om tegemoet te komen aan de grote vraag en behoefte van onze inwoners die nu bij de behandeling van dit bestemmingsplan duidelijk naar voren komt dat het college de grootst mogelijke spoed maakt met de plannen en bestemmingsplannen waar de ambtenaren al mee doende zijn of binnenkort ter tafel komen.

Theo Groenemans,

fractie DorpsVisie

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *