Begroting 2020 van de gemeente Son en Breugel

Algemene Beschouwingen DorpsVISIE
Voorzitter,
Bij de kadernota spraken wij uit dat het goed gaat in onze gemeente Son en Breugel.
Dat vinden wij als DorpsVISIE en veel van onze inwoners nog steeds.
Van afstand bekeken zijn er enkele uitdagingen maar zeker geen grote zorgen.
In tegenstelling tot bij de kadernota zeg ik nu dat niet alles in financiële zin op orde is maar veel wel.
We hebben geen financiële storm maar we moeten wel aan de slag met elkaar.
Ook onze fractie is geschrokken van de boodschap dat we dit jaar een substantieel tekort hebben op ons sociale domein zorg en welzijn.
Aan de andere kant waren we gezien en gehoord de landelijke en regionale geluiden over de WMO, Jeugdwet etc. hier al lang bang voor.
Op z’n minst voor een deel van deze kosten.

Niet voor niets geven we als DorpsVISIE bij de begrotingsdebatten en binnen de raad en de commissie Burgerzaken al jaren aan om het financiële risico van achteraf komende rekeningen (waar met name toenmalig wethouder Frenken en zijn ambtenaren al op attendeerden) dat te ondervangen met een geoormerkte reserve gevormd vanuit toen nog de overschotten op het sociale domein.
De meerderheid van onze collega’s in de raad en commissie oordeelden met de toenmalige colleges van B&W echter dat dat niet nodig was.
Dus dat is niet gebeurd en de overschotten zijn naar de algemene reserves gegaan.
Daarom is het nu geheel vanzelfsprekend dat we dat deel van het tekort dit jaar ook daar weer uit halen.
We kijken uit naar de resultaten van het onderzoek van het college naar de oorzaken van het andere deel.
Een bedrag van € 700.000,00 kan en mag niet als onverklaard blijven.
Verstandig om het bedrag in de begroting wel mee te rekenen en daar ook al een financiële outline voor te creëren om dat de komende jaren op te lossen.
Wat onze fractie betreft mag dat in de begroting gezocht worden.
Scherp en kritisch kijken naar mogelijke besparingen is prima, maar deze mogen wat DorpsVISIE betreft niet ten koste gaan van zorg en welzijn.
Bovenaan staat dat we iedereen mee willen laten blijven doen en dat iedereen de zorg krijgt die nodig is.
Net als in juni jl. blijven wij er ook bij dat de inkomsten op riool en afval in balans moeten worden gebracht met de uitgaven.
Het bijpassen uit een reserve, zoals de afgelopen jaren is gebeurd, is niet houdbaar. Reserves raken ook op.
Daarmee zijn er nog geen inkomsten om het in stand houden van uitgaven op welzijn, zorg, onze verenigingen en voorzieningen te financieren.
We zijn het dan ook met het college eens, dat de huidige OZB meer in lijn met het regionale gemiddelde percentage gebracht mag worden.
Om deze lasten in drie categorieën anders te verdelen en daarbij woningeigenaren nog het meest te ontzien is in onze ogen een goede en juiste manier.
Voorzitter, dan de verenigingen.
Als we de financiële vragen tackelen, nog de opmerking dat onze reserves stevig zijn.
We zullen ze voor de komende jaren nodig hebben om o.a. de uitgaven op het sociaal domein aan te vullen maar nog belangrijker is dat we de daarvoor bestemde doelreserves aanspreken om echt aan de slag te gaan met de centra van Breugel en Son.
Breugel Bruist en het Dorpshuis staan daarbij centraal.
Wij zijn blij dat we voor beide projecten in de komende maanden naar het begin van komend jaar toe besluiten nemen en aan de slag gaan.
Die processen lopen nu en daar ga ik dan ook niet veel over zeggen nu.
Wel vragen we met een motie aandacht voor het groen in onze beide centra.
Niet alleen het onderhoud, daar willen we sowieso het resultaat van onze motie van afgelopen jaar zien, maar vooral de hoeveelheid groen moet omhoog.
Het centrum van Son is behoorlijk versteend
Er is veel ruimte voor auto’s.
Wat DorpsVISIE betreft mag er meer aandacht en ruimte voor groen.
Niet alleen om naar te kijken, maar ook als plek om te recreëren.
Een mooie groene plek met een speeltuin bijvoorbeeld.
Verwijzen naar “Motie Vergroening Centrum Son en Breugel”
Voorzitter.

Tenslotte zijn wij blij met de behandeling van de begroting dit jaar.
DorpsVISIE kijkt uit naar een vruchtbare discussie en vooral naar het overbruggen van verschillen.
Wij willen gezamenlijk optrekken om Son en Breugel een fijn dorp te houden voor te wonen naar school te gaan te werken en te recreëren.
Daar zet iedereen van DorpsVISIE zich graag voor in.

fractie DorpsVISIE Son en Breugel.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *