Presentatie DorpsVISIE Meerjarenbegroting 2019-2022

Commissie Burgerzaken

Beslispunten voor de raadsvergadering van 8 november a.s.
Het vast te stellen van de meerjarenbegroting 2019-2022 en het Investeringsprogramma als ook het instemmen met de inhoud van het collegeprogramma en de werkwijze.
In de commissie Burgerzaken van 23 oktober 2018 krijgen de fracties vooruitlopend op de raadsvergadering een eerste gelegenheid voor het geven van een reactie en wel over de onderdelen:
– de thema’s Nulde lijn samenleving, Breugel Bruist
– de programma’s: 5 Onderwijs sport en cultuur, 7 Sociale zaken, 8 Zorg en welzijn
Voorzitter,

Een nieuwe raad, een nieuw college, en nu een nieuwe begroting.
In de begrotingskrant schreef DorpsVISIE vorige week een nieuw college, nieuw elan.
Onze fractie, nu sinds jaren weer als coalitiepartij, heeft de ons voorgelegde begroting en meerjarenbegroting bekeken met het oog op dat nieuwe elan; of dat wel daadwerkelijk aanwezig is.
Wij vinden van wel maar het zal de komende 4 jaren wel waar gemaakt moeten worden bij de uitvoering van de plannen en ideeën die nu voorliggen.
Deze begroting laat zien dat de inwoner meer dan ooit de ruimte krijgt om te kunnen meepraten met de politiek over de plannen van Son en Breugel die hen aangaan.
Vanavond bespreken we die onderwerpen van de begroting die ons als commissie Burgerzaken aangaan.
Het gaat hierbij om:

Nulde lijn samenleving – Wonen, welzijn en zorg
Het college geeft hier onder meer aan:
• Wonen is een primaire levensbehoefte
• Aandacht voor degenen die het niet redden
• Toenemende gezinsverdunning en vergrijzing hebben vaak eenzaamheid tot gevolg
• Voorkomen dat er een tweedeling in de samenleving ontstaat
• Zoveel mogelijk doelgroepen een kans geven

Vervolgens wordt een proces geschetst om te komen tot besluitvorming.
Het college heeft het daarin over verwachtingsmanagement, dat dit belangrijk is.
Is er voor de diverse doelgroepen ruimte beschikbaar en zo ja waar en op welke manier.
Onze fractie wil echter van het college zo spoedig mogelijk horen welke daadwerkelijke aanpak zij voorstaat, welke acties.
Want van deze maatregelen merkt de inwoner nog niet veel.
Wat is het college echt van plan.
Kan de wethouder al een tipje oplichten van de sluier wat er echt gaat gebeuren.
Wanneer komt het college met voorstellen richting onze of andere commissies om de problemen met wonen of eenzaamheid op te lossen.
En, wanneer, op welk moment en hoe, betrekt het college de inwoner hierbij.

Breugel Bruist
Dit plan lag bij het vorige college al bijna op de tekentafel.
Echter spontane acties van betrokken inwoners en de uitslag van de verkiezingen hebben duidelijk aangeven dat er vooral vanuit de directe omgeving veel bedenkingen waren en bovendien heel andere wensen.
Wat vindt ons nieuwe college hiervan en nog belangrijker hoe gaat ons nieuwe college hier mee om?
Uit het programma blijkt dat het college veel goede bedoelingen heeft maar wanneer worden die gerealiseerd.
Wanneer is de betrokken inwoner of ouder effectief aan zet.
Waar blijft de communicatie met betrokkenen burger?
In het coalitieakkoord is immers vastgelegd dat de schoollocaties heroverwogen zouden worden.
In deze begroting op pagina 56 kunnen we lezen dat nieuwbouw van basisschool De Regenboog inclusief kinderopvang zal worden gerealiseerd in het plan Breugel Bruist.
Uit oogpunt van de leerlingenprognoses wellicht een gerechtvaardigd besluit.
In het kader van Breugel Bruist informeert het college alle stakeholders; echter vallen hier ook niet de betrokken ouders onder?
Van die kant en van direct omwonenden horen fractieleden van DorpsVISIE dat zij met smart wachten om hun ideeën omtrent het project Breugel Bruist met de gemeente te delen.
Veel gehoord is de opmerking “We zien maar zeer weinig en horen van de gemeente enkel: We zijn bezig”.
Onze fractie wil graag weten met wie, hoe en wanneer er contact opgenomen zal worden met deze inwoners want belofte maakt schuld.
Bovendien wethouder wanneer komt het college richting de commissies met plannen/voorstellen die zoals het nieuwe beleid aangeeft van tevoren zijn besproken met de betreffende inwoners.

Onderwijs sport en cultuur
Dit programma geeft aan dat het college goed bezig is met de voorschoolse educatie en meteen inspeelt op de vragen van het basisonderwijs in onze gemeente om uitbreiding.

Wat de bibliotheek betreft heeft de fractie veel positieve signalen ontvangen over de huisvesting in het Vestzaktheater.
Met name de faciliteiten van de leeszaal zijn sterk verbeterd.
Wij zijn ook blij dat alle faciliteiten die in het oude gebouw werden aangeboden zijn gecontinueerd in het Vestzakgebouw maar zien tot onze spijt ook dat er nog veel ruimte in het Vestzak niet of nauwelijks gebruikt wordt.

Wij wensen ook het nieuwe bestuur van het Vestzaktheater veel succes bij de exploitatie en hopen dat de huidige bijdrage van de gemeente voldoende zal zijn voor een gezonde exploitatie.

Wel staat nog steeds de vraag open vanuit onze commissie om na te gaan of het financieel gezien niet aantrekkelijker is om de huidige tijdelijke cabines te kopen in plaats van te huren.
Bovendien onze fractie is uiteraard zeer benieuwd naar de realisering en invulling van het dorpshuis en wat er daarna met het Vestzakgebouw gaat gebeuren.

De recente berichtgeving over sporthal De Landing stemt onze fractie zeer treurig. Wat is hier in het verleden fout gegaan met de aanbesteding c.q. het kiezen van het juiste bedrijf om die sporthal te bouwen.
Laat het een signaal zijn bij de keuzes die we de komende jaren moeten maken bij de realisering van de plannen van Breugel Bruist en het centrum in Son dus o.a. de nieuwe sporthal, het dorpshuis, wellicht nieuwbouw of verbouw van scholen etc.

De fractie van DorpsVISIE heeft echter vertrouwen in het nieuwe college waarbij niet alleen de financiën leidend zijn.

Daarnaast wat dit programma betreft een vraag over het zwembad.
Wij begrijpen dat de aanvullende exploitatiebijdrage, die voor 2 jaren was toegekend, niet automatisch in deze begroting is opgenomen.
Wij hebben er echter vertrouwen in dat het college samen met de exploitant de raad zodanige voorstellen doet dat het zwembad voor de inwoners behouden blijft.
Jammer dat op dit moment nog niets bekend is over de exploitatie van het zwembad en of er draagvlak bestaat bij de directies van de basisscholen om weer over te gaan tot het schoolzwemmen.

Tenslotte nog een opmerking over de verenigingen, hun activiteiten en hun accommodaties in ons dorp.
Son en Breugel mag best trots zijn op wat hier allemaal reilt en zeilt ,ongelooflijk wat een activiteiten voor elke leeftijdscategorie.
Zij zorgen voor veel verbinding en samenhang tussen onze inwoners, zinnige activiteiten, voor een gezonde samenleving en voorkomen ongetwijfeld veel eenzaamheid.
Het is dan ook zonder meer uitstekend dat de gemeente veel van deze activiteiten stimuleert en af en toe geheel en meestal gedeeltelijk mede financiert.
Hier gaat echter veel van ons gemeenschapsgeld naar toe.
Het is daarom goed dat de huidige wijze van subsidiëren en financieren van verenigingen etc. onder de loep wordt genomen.
Immers we moeten er steeds alert op zijn en blijven dat de gelden daar terecht komen waar zij het meest nodig zijn.
Bovendien dient er een eensluidend beleid te komen gericht op gelijke behandeling binnen onze gemeente; oftewel gelijke monniken, gelijke kappen.
Wellicht zouden ook de voorwaarden om in aanmerking te komen beter geformuleerd moeten worden, zodat de gemeente een beter inzicht krijgt in het functioneren en de financiën van subsidieontvangers.
Wij wensen de werkgroep subsidiebeleid veel succes toe bij haar werkzaamheden.

Sociale zaken
Terecht maakt het college in dit programma de opmerking dat zorg en werk niet apart worden bezien maar in samenhang.
Het inzetten van mensen in hun eigen kracht geeft de meeste garantie dat men kan terugkeren in het arbeidsproces, of als dat niet mogelijk is zinvol een bijdrage te leveren aan de samenleving.
De begroting van dit onderdeel laat duidelijk zien dat de medewerkers van zowel onze eigen CMD, de Dienst Dommelvallei als de WSD in goede samenwerking al het mogelijke doen voor de inwoners van ons dorp.
Over dit onderdeel heb ik geen vragen.

Zorg en welzijn
Dit programma raakt het onderdeel Onderwijs sport en cultuur.
Immers jeugdigen, vluchtelingen/vergunninghouders, personen met schulden, mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking, verwarde personen, zij die zich eenzaam voelen, zij allen moeten een beroep kunnen doen op de gemeente en/of de gemeenschap.
Gelukkig is dat mogelijk in Son en Breugel.

Deze begroting geeft aan dat in onze gemeente de voorzieningen en instanties aanwezig zijn waar men een beroep op mag en kan doen.
Of dit voldoende is en of deze instanties bij een ieder genoeg bekend en vindbaar zijn, blijft altijd een vraag
In verband daarmee is het goed dat het college in de risicoparagraaf een bedrag heeft opgenomen omdat de eigen bijdrage in het kader van de WMO voor iedereen maximaal € 17,50 per periode gaat bedragen, wat inhoudt dat de kosten op dit onderdeel wel eens aanzienlijk kunnen stijgen.
In tegenstelling tot het vorige college pleit onze fractie er dan ook voor om de rijksgelden, die onze gemeente in het kader van het sociale domein ontvangt, te oormerken zodat eventuele besparingen niet verdwijnen in de algemene reserves maar ten goed blijven komen aan het sociale domein.

Door een administratieve fout zullen een aantal mensen die gebruik moeten maken van voorzieningen geconfronteerd worden met naheffingen.
Niet iedereen zal deze onverwachte kostenpost zondermeer kunnen ophoesten.
Hoe onze gemeente hiermee omgaat zal nog bezien worden, maar het lijkt ons verstandig hier vast gelden voor te reserveren.

De Lev groep neemt steeds meer maatschappelijke taken in ons dorp op zich en heeft onlangs ook meer verantwoordelijkheden van stichting vluchtelingenwerk overgenomen.
De veerkrachtcoördinator blijkt inderdaad steeds meer van waarde bij de gewenste verbinding tussen vrijwilligers onderling en vrijwilligers en professionals.
Wel blijft het zaak hier de vinger aan de pols te houden zodat de hiermee verbonden kosten niet de pan uitrijzen.
De noodzaak van de inzet op welk gebied dan ook dient voortdurend te worden aangetoond

De problematiek van of in verband met de jeugdigen krijgt voldoende aandacht.
Incidenten zullen er altijd zijn of komen en dienen adequaat te worden aangepakt.
Goed dat we momenteel ook werken aan een jeugdbeleidsplan dat voor de gehele jeugd van ons dorp bedoeld is en niet alleen voor jongeren met een bepaalde problematiek.
Wel graag duidelijkheid over de totstandkoming van het beleidsplan en de tijdsspanne.
Wij horen graag van het college of de huidige planning te weten eind dit jaar/begin volgend jaar haalbaar is?

In dit kader plaatsen wij eveneens de opmerking dat we wellicht iets minder gefocust mogen zijn op woonruimte voor jongeren met een beperking en in elk geval evenredig veel aandacht en mogelijkheden om zelfstandig te kunnen wonen, moeten geven aan onze overige jeugd.

Ook de aannames in de tabellen kan de fractie niet altijd plaatsen.
Voorbeeld: slechts 2% van onze jeugd schijnt regelmatig drugs te gebruiken en de prognose voor de komende jaren is dat dat percentage stabiel blijft.
Ons komt met regelmaat de drugsoverlast in ons dorp ter ore.
Waarop is dit percentage gebaseerd?

Het project Automaatje is een voorbeeld van effectieve subsidiëring waardoor de inwoners onderling steeds meer oog voor elkaar krijgen en kunnen helpen.
Het blijkt een effectieve manier van aanpak van het eenzaamheidsprobleem.
Wel bevreemdt ons de opmerking op pagina 84 dat het succes van Automaatje niet leidt tot een afname van beroep op de Deeltaxi van het CVV.

Tot zover mijn reactie in 1e termijn.

Fractie van DorpsVISIE

Helga Helders – de Bruin
Stephen Philippi

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *