Aanvullende Nieuwsbrief Januari 2020

Nieuwsbrief DorpsVISIE
Nummer 1-2020, aanvulling
Son en Breugel, 4 januari 2020.

Aanvulling op nieuwsbrief nr. 1-2020.

Wat komt er op ons bordje !

“Provincie waarschuwt gemeente Son en Breugel wegens wankele begroting”

Jelle, onze fractievoorzitter met financiën in zijn portefeuille, heeft mij gevraagd de nieuwsbrief van eergisteren nog aan te vullen met het volgende.

De provincie heeft de begroting niet afgekeurd.
Wel is er gewaarschuwd dat de provincie de begrote bezuinigingen pas accepteert als het plan om die te halen duidelijk is.
Dus met de kadernota in het voorjaar 2020 zal de gemeente (raad en college) onverbloemd richtlijnen moeten opnemen voor bezuinigingsvoorstellen bij/in de begroting en meerjaren begroting in het najaar.
Het college heeft al aangegeven dat het bezuinigingsplan zal zijn gebaseerd op de uitkomsten van het (externe) onderzoek naar de oorzaak van de tekorten dat nu wordt uitgevoerd en waarvan het resultaat medio maart bekend is.

De tekorten liggen vooral binnen het sociale domein.
Uitgangspunt blijft echter dat iedereen zorg en ondersteuning blijft krijgen die hij/zij nodig heeft.
Feit is echter dat dit een landelijk probleem is dat bij veel gemeenten speelt als gevolg van de met de decentralisatie door het rijk gestelde bezuinigingen.
Wij willen daarom richting het Rijk en Provincie een stevig signaal afgeven.
Immers een deel van de zorg- en ondersteuningskosten komen voort uit wettelijke verplichtingen waar wij als gemeenten nauwelijks op kunnen sturen.
Het Rijk zal een deel van die kosten, die voor gemeenten flink kunnen oplopen, moeten opvangen.

Volledigheidshalve heb ik aan het einde van deze nieuwsbrief het artikel uit het ED opgenomen.

Breugel Bruist.
Met de zinsnede: “Inmiddels is bekend dat de scholen de Krommen Hoek en Regenboog definitief naar de locatie aan Doormanlaan gaan” ben ik volgens Remco Heeren, ons lid van de commissie Grondgebiedzaken iets te enthousiast geweest.

Remco liet me namelijk weten dat is besloten om een voorkeurslocatie aan te wijzen dus er zit nog een voorbehoud in.

Blijft echter dat de meerderheid van de raad evenals het schoolbestuur en de medezeggenschapsraden van beide scholen op dit moment sterk is geporteerd voor de locatie van de Krommen Hoek.

Namens Bestuur en Fractie,

Theo Groenemans,
fractiesecretaris

Bron: ED van 3 januari 2020

“Provincie waarschuwt gemeente Son en Breugel wegens wankele begroting”

De gemeente Son en Breugel heeft een nieuw e tik op de vingers gekregen van de provincie Noord-Brabant.
De provincie oordeelt dat de gemeentebegroting nauwelijks in balans is en verwacht dit jaar maatregelen.
Son en Breugel komt dit jaar 1 miljoen euro tekort. Het gat op de begroting is vooral veroorzaakt door tegenvallers op het terrein van zorg en jeugdhulp (sociaal domein).
De gemeente heeft bezuinigingen aangekondigd om het evenwicht te herstellen in 2023.

Onder druk
In een brief constateert de provincie dat de besparingen nog niet concreet zijn en daarom nog niet meegerekend mogen worden. De provincie concludeert daarom dat het huishoudboekje van de gemeente onder druk staat.
“De begroting is nog nauwelijks structureel sluitend.’’

De provincie eist dat de gemeente in het voorjaar duidelijk maakt hoe de tekorten worden opgelost. Nieuwe uitgaven moeten structureel worden afgedekt, waarschuwt de provincie bovendien. In het najaar moet Son en Breugel een begroting presenteren die in 2023 en 2024 in evenwicht is.

Toezicht
Son en Breugel blijft staan in een rijtje met gemeenten die extra de aandacht hebben. Ondanks de kritiek krijgt de gemeente geen verscherpt toezicht.
De provincie vertrouwt er vooralsnog op dat de gemeente orde op zaken stelt maar laat ook een stevige waarschuwing doorklinken.
”Als de maatregelen onvoldoende onderbouwd zijn of een jaar vooruit worden geschoven, kunnen we vraagtekens plaatsen bij de realiteit van de ramingen. Dit kan gevolgen hebben voor de vorm van toezicht voor 2021.’’

Als de provincie het toezicht verscherpt moet de gemeente voor alle belangrijke uitgaven eerst toestemming vragen.

Tweede keer
De gemeente laat op dit moment onderzoeken waardoor de tekorten op het sociaal domein zijn veroorzaakt. Op basis van de uitkomsten worden maatregelen genomen.

De gemeente Son en Breugel erkent in een reactie dat uitgaven steeds meer toenemen terwijl de inkomsten achterblijven. De gemeente benadrukt dat haar begroting in de rekensom van de provincie uiteindelijk nog steeds sluitend is. ,,Onze reservepositie is nog steeds goed’’, voegt een gemeentewoordvoerder toe.

Het is voor de tweede keer in korte tijd dat de provincie een waarschuwing uitdeelt aan het gemeentebestuur van Son en Breugel. Een paar maanden geleden kreeg de afdeling vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) wegens capaciteitsgebrek een dikke onvoldoende. De provincie heeft gedreigd de taken over te nemen als de situatie niet verbetert.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *