algemene beschouwingen DorpsVISIE

Kadernota 2021-2024
Algemene beschouwingen DorpsVISIE Son en Breugel

De belangrijkste taak voor ons als overheid is zorg, welzijn, veiligheid, geborgenheid en het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling (onderwijs) voor onze inwoners.
En vanuit dat perspectief gekeken staat Son en Breugel er goed voor.
We zijn een gemeente waar we ruime voorzieningen hebben om maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en verenigingen te kunnen steunen in hun activiteiten en een plek om samen te komen en die activiteiten te organiseren.
We zijn een dorp, waarin er aandacht en steun is voor hen die dat nodig hebben. Niet alleen vanuit zorg, maar zeker ook vanuit welzijn als preventie tegen vereenzaming en een grotere vraag naar zorg.
Al die activiteiten hangen met elkaar samen en maken het bouwwerk van onze gemeenschap tot een waardevolle.
Vanuit dat besef, dat wij er als gemeente in de eerste plaats zijn om die taken te vervullen en publieke waarde te creëren, kunnen wij niet anders constateren, dat we een sterk dorp zijn.
Ik hoor u nu denken: ‘Maar we hebben toch een probleem? Volgens de VVD stevenen we financieel toch af op de afgrond?’
Niets is minder waar.
Als we kijken naar onze cijfers, dan staan we er nog steeds goed voor.
We zijn in staat om onverwachte kosten in het sociaal domein op te vangen.
We kunnen ook nu in de coronacrisis onze taken blijven vervullen en onze diensten blijven aanbieden aan onze inwoners en ondernemers.
Daarvoor hebben we gespaard en laten we dat nu dan ook uitgeven en investeren. Bovendien na die investeringen en de opvang van deze onverwachte uitgaven blijft ons weerstandsvermogen goed.
Het in balans brengen van onze structurele inkomsten en uitgaven ieder jaar is wel belangrijk.
Daarvoor zetten we ook vandaag belangrijke stappen.
Daarmee blijven onze financiën robuust voor de komende jaren.
We hebben daarnaast gespaard voor enkele grote investeringen in juist de kracht van ons dorp.
Niet alleen omdat activiteiten niet in een schuur of op een grasveld plaats kunnen vinden, maar het zoveel fijner en beter kan op een daarvoor bedoelde locatie. Om zó juist de kracht van samenhang en een actieve gemeenschap te erkennen en eveneens te versterken.
Daarvoor zijn een goed, duurzaam en toekomstbestendig Dorpshuis, Boerderij, Braecklant en faciliteiten als een sporthal de Bongerd zo nodig.
Daarom investeren we daar nu ook in.
We praten er al jaren over, tijdens goede tijden en tijdens vorige moeilijke tijden.
Nu is het tijd dat we er werk van maken zodat we daar de komende 40-50 jaar mee vooruit kunnen.
Als het college in de afgelopen jaren bedragen al had afgeraamd tot wat we jaarlijks daadwerkelijk uitgeven, dan had dat al een aanzienlijk deel van het ontstane tekort op onze begroting opgevangen.
En natuurlijk moeten we kijken hoe we ook in het sociaal domein efficiënter en effectiever met onze middelen om kunnen gaan.
Niet om te besparen op zorg en welzijn die onze inwoners nodig hebben en krijgen, maar wel op de manier waarop we dat organiseren en met een (nog) betere kwaliteit.
Wij hebben alle vertrouwen dat we daar met de ingeslagen weg samen, raad, college, betrokken organisaties en inwoners, gaan komen.
In de opiniërende vergadering heb ik al een berekening gemaakt, dat met de posten op aframing van overtollige budgetten we al een heel eind op weg zijn.
Er blijft dan wel een grote taakstelling voor het CMD staan.
Te groot volgens ons.
Laten we nu eerst eens zonder al te grote druk daar een efficiëntie- en effectiviteitsslag maken en dus niet de werkzaamheden toerekenen naar een bedrag. Dat gaan we dan misschien wel halen, maar dat zou ten koste kunnen gaan van zorg en welzijn.
We willen dat nu juist behouden en blijven garanderen.
We onderschrijven van harte dat onze burgemeester zich bij het Rijk, samen met vele andere burgemeesters hard maakt voor meer financiële middelen voor gemeenten.
Het Rijk, de centrale overheid, heeft in al haar efficiëntie denken taken naar ons overgebracht maar daarbij direct ook 25% bezuinigd.
We kunnen nu wel stellen, dat het eerste op zich prima is, maar dat die bezuinigingen te hard zijn geweest.
Terecht dat we daar nu bij het Rijk op terugkomen.
Wat ons betreft gaan we dus ook niet besparen op die zorg en ons welzijn.
Bovendien ook niet op de kleine dingen die ons dorp zo aangenaam maken om er te wonen en te werken. Niet op de speeltuinen, of op het Hertenkamp.
Sterker nog wij zullen met het CDA pleiten om dat met vrijwilligers en betrokken organisaties ook te versterken tot een volwaardige kinderboerderij.
Voorzitter,
Wij willen ook niet bezuinigen op het onderhoud van onze stoepen en het groen. Sterker nog, wij pleiten er al jaren voor om eindelijk eens werk te maken van het groen in met name het centrum van Son.
Samen met het CDA zetten we er op in de komende tijd park Vroonhoven een impuls te geven en een prominentere, meer zichtbare plek in ons dorp die het al jaren verdient.
De motie om te komen tot een bezinningsplek in h
et park is een goede eerste stap wat ons betreft.
En daar waar het kan dat inwoners en bedrijven groen adopteren, zoals op onze rotondes, vinden wij dat een prima plan.
Het ingediende amendement daartoe spreekt voor zich.
We zien in de lijst van mogelijke besparingen ook een keuze op het ruimtelijk domein. Wij begrijpen de mogelijkheid om 100k€ op te halen uit de leges en dergelijke. De overige 200k€ vinden wij op dit moment te vaag en dat zou een risico kunnen vormen voor het door ons uitgezette beleid in Kaders op Koers.
Dat beleid willen we vasthouden en wat ons betreft gaan we de discussie voor een ander grondbeleid, onder die conditie, dan ook eerst nog maar een verder bespreken in de commissie GZ. Om deze optie in de keuzelijst aan te passen dienen wij het volgende amendement in: Kadernota – Ruimtelijke Ordening.
Om op deze posten niet te hoeven bezuinigen, en de taakstelling op het CMD verstandig in de begroting te verwerken met een lager bedrag als verwachting, dan kan het alleen maar meevallen.
Tenslotte maar vooral om al die voorzieningen, zoals de sporthallen, dorp- en wijkcentra – activiteiten van verenigingen – steun, zorg en welzijn van en voor jongeren en ouderen – het onderhoud van stoepen en groen – te kunnen blijven financieren stellen wij ook voor om de OZB belasting te verhogen.
De afgelopen jaren, decennia bijna hebben we in dit dorp bespaard. Daardoor zijn onze belastingen laag gebleven. 86% belastingdruk, waar 100% het Nederlandse (en ook regionale) gemiddelde is.
Onze gemeentelijke organisatie heeft inmiddels al het vet op haar botten verloren. Nog verder daarop besparen zou echt de dienstverlening schade toebrengen.
Dat laatste is nu soms al zo. Dat vraagt dus ook een extra investering. Niet voor onszelf, maar uiteindelijk voor onze inwoners, die gewoon op tijd een antwoord willen hebben en aan de balie een paspoort willen kunnen aanvragen.
Daarvoor mag van ons de OZB stijgen. Niet om alle druk om efficiënt te werken weg te halen. En in het ingebrachte amendement OZB is die balans goed terug te zien.
Voorzitter, ik rond af.
kijkend naar de toekomst dan zijn er nu uitdagingen en die zullen er altijd zijn. De wereld verandert iedere dag en dat zal zij blijven doen.
Het is onze taak als overheid om onze samenleving te steunen en soms te leiden om als sterkere samenleving in de toekomst te staan.
Daarvoor investeren we in onze samenleving.

Niet iedereen zal alles kunnen krijgen wat hij of zij wil, maar samen komen we heel ver.
Ik dank tenslotte nog onze ambtenaren en ons college voor de voorbereidingen dit jaar en wens het college veel succes met de verdere uitwerking in de begroting in het najaar.

Son en Breugel, 2 juli 2021
Namens DorpsVISIE
Jelle de Jong, fractievoorzitter.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *