Algemene beschouwingen DorpsVISIE 2021


Algemene beschouwingen DorpsVISIE 2021

De afgelopen maanden beginnen we vaak onze inbreng op hetzelfde punt.
Dat is vandaag niet anders: “Corona, COVID19; het afgelopen hectische jaar online vergaderen en afstand houden.
Vooral dat laatste voelde voor veel mensen heel onnatuurlijk, verdrietig zelfs.
We hebben van velen afscheid moeten nemen op een manier die eigenlijk niet past bij het gevoel elkaar juist dan te willen vasthouden.

In het afgelopen jaar hebben we allemaal de druk ervaren om met al deze maatregelen om te gaan.
Echter tegelijk ook nog ons werk doen zowel voor ouderen als jongeren.

De druk op velen van ons was hoog.
De zorg hebben we al vaker genoemd.
Twee groepen willen wij er vandaag in het bijzonder uitlichten:
“Onze ambtenaren, waaronder nadrukkelijk onze Boa’s”.
Zij hebben veel moeten bijschakelen, terwijl de ‘dagelijkse business’ door moest blijven draaien.

En zeker de GGD.
Daar hebben we veel van gevraagd en verwacht.
Ook zij hadden te maken met telkens weer veranderende maatregelen.
We hebben het bij de behandeling van de GGD begroting al gezegd: “Een heel knappe prestatie”.
Zeker omdat de integratie van de Jeugdzorg ‘gewoon’ doorgang moest vinden.

In de GGD visie op de website lezen we onder meer:
“De GGD Brabant-Zuidoost streeft – onder regie van de gemeenten – door middel van preventie naar gezondheidswinst van alle inwoners, om zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun leven en zelfredzaamheid te vergroten.”

Dat past in de lopende ontwikkelingen in ons dorp.
De omgevingswet, de versterking van het CMD, meer aandacht voor een gezonde levensstijl.
Een goede basis voor publieke gezondheid wordt steeds belangrijker.
Corona is niet de eerste, maar ook zeker niet de laatste gezondheidscrisis.
In onze huidige wereld gaan die waarschijnlijk steeds vaker voorkomen.
Laten we de GGD daar in de komende jaren goed op voorbereiden.
De nu geleerde lessen bovendien écht in de GGD organisatie verankeren.
In Duitsland hebben ze dat besluit inmiddels al genomen.

Voorzitter, afgelopen jaar hebben we in deze raad veel gedaan om de sociale kracht van onze samenleving te versterken.
Dat hebben we nu nog meer nodig dan ooit.
Onder meer hebben we eindelijk het besluit genomen om een toekomstbestendig dorpshuis te realiseren en is de uitvoering al aardig op gang.
Ook is in Breugel gestart met de renovatie van de Boerderij en hebben we een uitspraak gedaan over de bouw van een nieuwe sporthal voor de Bongerd.
Stuk voor stuk plekken, waar naast kunst, cultuur, sport en spel, vooral het samenkomen en samenzijn centraal staat.

We hebben, zoals al gezegd een nieuwe start gemaakt met de ondersteuning in zorg en welzijn met een nieuwe aanpak voor het CMD met onze partners in zorg en welzijn.
We hopen daar spoedig de resultaten van te merken.
We hebben een sociaal bemiddelaar om in sommige lastige zaken met overleg toch tot oplossingen te komen voor inwoners die het nodig hebben.
We vragen het college wel wat de status daar van is.
Daarnaast willen in deze raad van het college weten wanneer we bijvoorbeeld inzicht krijgen in het nieuwe bedrijfsplan en de afspraken met partners.

Een paar weken geleden is een eerste uitkering toegekend uit het ingestelde coronafonds, voor inwoners en ondernemers die tussen wal en schip vallen en buiten alle andere steunmaatregelen.
We hebben besloten om het geld voor activiteiten en evenement vrij te geven, zodat we goede initiatieven om met elkaar in contact te blijven en elkaar te blijven steunen kunnen ondersteunen.
Daar zijn enkele mooie voorbeelden van geweest.
Nu de directe crisis voorbij lijkt te gaan deze zomer, roepen we iedereen op, juist nu, een beroep op deze middelen te doen.
Hiermee immers bouwen we onze samenleving niet alleen economisch, maar zeker ook sociaal maatschappelijk weer op.

Voor iedereen maar zeker voor ouderen en voor jongeren.
De middelen zijn er, dus schroom niet om een bijdrage te vragen!
Kortom, vele zaken, die juist hen, die het nodig hebben, niet alleen horen of lezen maar als het goed is ook direct merken.
Daar doen wij het voor.

De komende tijd staan er ook nog een paar belangrijke onderwerpen op de agenda. We spreken nog voor de zomer over versterking van ons armoedebeleid. Dat leidt voor de 700 mensen in Son en Breugel die dat direct betreft hopelijk tot een daadwerkelijke verbetering van en meer rust in hun leven.

Daarnaast bespreken we binnenkort met inwoners het nieuwe groenbeleid.
Iets waar we allemaal direct bij betrokken zijn in onze eigen straat en wijk.

Ook kijken we uit naar de eerste versie van de invoering van de omgevingswet. Daarin moet, zeker in de toekomst, veel samenkomen: zoals gezondheid, nieuwe energiebronnen, invulling van onze kostbare ruimte etc..
Dat vraagt veel van ons en van onze organisatie in de komende jaren.

In de laatste fase van deze periode zijn wij als raad op een nieuwe manier gaan vergaderen. Dat gaat soms nog met vallen en opstaan en we hebben nog een hoop te leren, maar over het algemeen zijn wij niet ontevreden.
Eén punt lichten we er uit: Participatie.
Dat woord wordt door iedereen gebruikt en het heeft inmiddels vele betekenissen.
Wat is participatie, wie participeert dan en wanneer?
Wat is beeldvorming door de raad?
Hoe bereiden we betrokken inwoners en ondernemers daar op voor?
Hoe geven we uitleg aan nieuw beleid en nieuwe maatregelen zodra we daartoe besloten hebben en inwoners daar vragen over hebben?

Daarvoor dient DorpsVISIE vanavond met het CDA een motie in die zij verder toelichten.
Het gaat er om ook de Rekenkamercommissie te vragen hun korte analyse in het rapport “Meldingen Openbare Ruimte” over participatie in beleidsvorming en -uitvoering verder uit te diepen.
Dit is een vraag die inmiddels ook bij andere gemeenten wordt opgepakt en samenwerken geeft ons daarbij wellicht nog meer nieuwe ideeën.

Kortom voorzitter,

Er is een hoop gebeurd en in gang gezet.
Wat ons betreft gaan we nu geen grote nieuwe initiatieven nemen en eerst deze klussen afmaken.
Gelukkig gaat het in onze regio economisch nog steeds voor de wind.
Dat toont de kracht van onze regio en de samenwerking.
Laten we daar aan verder bouwen.
We onderschrijven dan ook de prioritering van het college in deze kadernota.

Bovendien dienen we nog een motie in te weten:
“Motie          Overzicht stand van zaken van de moties”.
Deze ook samen met het CDA en zij zullen ook de inhoud van die motie nader toelichten.

Voorzitter, ter afronding.

Onze gemeente heeft een hectisch, druk en ook een heel bijzonder jaar achter de rug met verdrietige en mooie momenten.
DorpsVISIE zet zich er voor in om samen weer nieuwe mooie momenten op te bouwen en te beleven in ons dorp.
Want alleen samen kunnen we het fijnste dorp zijn.

Fractie DorpsVISIE Son en Breugel.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *