Uitvoeringsprogramma Breugel Bruist! 2017

Inbreng fractie DorpsVISIE 1e termijn
Woordvoerders Helga Helders en Remco Heeren

Voorzitter,

Vertegenwoordigers van onze fractie zijn aanwezig geweest op de informatieavonden over het plan in het centrum van Breugel.
Het is ons een genoegen te constateren dat er zoveel draagvlak leek te zijn voor de aanpak en het vlekkenplan zoals het ter tafel kwam.
Leek, voorzitter, u verstaat mij goed.

Wij waren enthousiast over de manier waarop er op die avonden gereageerd werd.
Het samenwerken van en met de doelgroepen heeft geleid tot dit “gedragen” plan.
Er is daadwerkelijk geluisterd en gehandeld naar dat wat wij als een enorm struikelblok ervaren hadden, namelijk het samenvoegen van de horeca van de Bongerd en de Boerderij.
Het blijven in dit plan 2 aparte ondernemingen met een verschillende grondslag.

En last BUT not least: een garantie dat alle functies in dit gebied behouden blijven en niet, zoals wij vreesden, een verplaatstsing naar het centrum van Son om een dorpshuis aldaar rendabel te krijgen.
Nee er kan zelfs een uitbreiding van gebruikers en initiatieven plaatsvinden in dit plan.

Alle handen op elkaar dus en nu snel van start met de realisatie, zou je denken.

Echter, onlangs hebben wij allen een brief ontvangen van een groep zeer verontruste ouders van basisschool De Krommenhoek.
Zij zijn hier vanavond ook in groten getale aanwezig.
Deze ouders voelen zich totaal niet gehoord en hebben hun argumenten om handhaving van de huidige locatie van de school zeer zwaarwegend te vinden.
Een verhuizing naar het plangebied in het centrum van Breugel is voor hen uit den boze.
Alle fracties hebben inmiddels met een delegatie van deze ouders gesproken.
Uit ons gesprek met hen is gebleken dat zij niet tegen het huisvesten van 2 scholen onder 1 dak zijn maar wel tegen de geplande nieuwe locatie van dit gebouw.
Zij zien grote meerwaarde van een school in de natuur, een school die een verbindende factor is tussen de Breeakker en Breugel.
Een school die rust uitstraalt in deze overmatig geprikkelde wereld en een school die buiten spelen als vanzelf stimuleert door haar unieke ligging.
Daarnaast de ouders van school de Regenboog, is hen om hun mening gevraagd?
Wellicht verhuizen zij ook liever naar de omgeving van de Krommenhoek als naar de andere kant van het nieuwe centrum.

Bovendien zijn ons bezwaren van omwonenden van de geplande nieuwe locatie ter ore gekomen.
Deze inwoners krijgen straks een 7 meter hoge muur in hun achtertuin.
Heeft de wethouder al met die groep Breugelnaren gecommuniceerd over mogelijke oplossingen?

Want op blz. 13 van dit rapport noemt u draagvlak voor dit plan cruciaal.
Dat is het ook als u wilt voorkomen om in een valkuil als van het MFA debacle te stappen.
Draagvlak moet vooral liggen bij de inwoners en betrokkenen en niet alleen bij overkoepelende organisaties als bijvoorbeeld het schoolbestuur Platoo.

Op blz. 10 valt te lezen dat er zorgen zijn geuit en vragen zijn gesteld die nog niet allen beantwoord konden worden.
Voorzitter, over welke vragen heeft de wethouder het dan en zijn deze inmiddels al beantwoord ?
Dit vraag ik u vooral ivm het meest cruciale punt te weten het draagvlak.

Verder vraag ik mij af of er duidelijk gecommuniceerd is met het bestuur van de Boerderij.
Op blz. 18 staat: ” behoud van de boerderij op de huidige locatie is vertrekpunt in het vlekkenplan, zonder daar toekomstige veranderingen uit te sluiten”.
Verderop (blz. 21, 27 en 37) valt te concluderen dat er ook rekening gehouden wordt met een eventuele toekomstige verplaatsing van de Boerderij ten gunste van grondgebonden woningen op de huidige plek.
Of, dat renovatie wel eens duurder uit zou kunnen pakken dan nieuwbouw en er dus besloten kan worden tot het laatste.
Is het bestuur van de Boerderij hier duidelijk op gewezen en realiseert zij zich de consequenties hiervan?

Over het punt wonen gesproken.
Graag zien wij specifiekere uitspraken over de bouw van huurwoningen voor jongeren zonder beperking of een rugzakje op deze locatie.
Hoeveel kansen heeft die groep uit Son en Breugel daar?
Ook de wens van de seniorenraad om hier alsnog een WOZOCO en vrije sector huurwoningen te realiseren dragen wij een warm hart toe.

Kortom, in dit plan stelt u versterking, verbinding, samenwerking en verdieping centraal maar in deze samenwerking missen wij essentiële spelers zijnde de omwonende inwoners en de ouders van de schoolgaande jeugd.
Zij voelen zich niet gehoord.

 

Voor de 2e termijn:

In te brengen punten bij het debat:

– Waarom een fysiotherapiepraktijk inplannen terwijl er al een bestaande praktijk in dit gebied is?

– Waarom de Regenboog niet verhuizen richting de Krommenhoek, immers een bestemmingsplan is altijd aan te passen
Bovendien is het de vraag hoeveel kinderen de school op termijn telt door de krimp van het kindertal in Son en Breugel
-De grond die dan vrijvalt binnen het plangebied kan gebruikt worden voor kleine WOZOCO en grondgebonden huurwoningen.

– De argumentatie van het gebruik van de Bongerd en de Boerderij door de scholen kan toch doorgang vinden indien de schoollocatie krommenhoek blijft want hemelsbreed hebben we het, denk ik, over ongeveer 300 meter die overbrugd moet worden.

 

Ik heb van de ouders begrepen dat er inmiddels gesprekken met de Medezeggenschapsraad en het schoolbestuur Platoo plaatsgevonden hebben.
Wij willen de uitkomst daarvan afwachten.
Er moet voor gewaakt worden dat we niet in dezelfde discussie terecht komen als bij het centrumplan Son waarbij de gemeente en de kerk elkaar besluiten in de schoenen schuiven.

 

Eindconclusie:
Zolang er onvoldoende draagvlak voor dit plan is kan de fractie van DorpsVISIE jammer genoeg niet instemmen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *