Portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel is weer compleet. Donderdagavond 9 mei 2019 heeft de gemeenteraad Paul van Liempd (fractie PvdA/GroenLinks) en Jos de Bruin (fractie DorpsVISIE) benoemd tot wethouders in het college van burgemeester en wethouders. Beide heren volgen Tom van den Nieuwenhuijzen op, die op 18 januari jl. zijn functie als wethouder neerlegde.

Het nieuwe college heeft naar aanleiding van het coalitieakkoord en de benoeming van de twee nieuwe wethouders besloten om de portefeuilles als volgt te verdelen:

 • Burgemeester Hans Gaillard
 • Algemene beleidscoördinatie
 • Bestuurlijke aangelegenheden
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Openbare orde en veiligheid
 • Dienstverlening
 • Handhaving
 • Ondersteuning en faciliteiten
 • Juridische zaken
 • Informatie en automatisering

Wethouder John Frenken (DorpsVISIE)

 • Omgevingswet (w.o. pilot Ekkersrijt)
 • Ruimtelijke ordening
 • Gebiedsontwikkeling
 • Sonniuspark
 • Volkshuisvesting
 • Bouw en woningtoezicht
 • 1e loco burgemeester

Wethouder Jan Boersma (CDA)

 • Financiën
 • Belastingen
 • Wijkbeheer (openbare werken)
 • Water
 • Mobiliteit en infrastructuur
 • Centrumvisie en dorpshuis
 • Economische zaken en Ekkersrijt
 • Toerisme en recreatie
 • Centrale inkoop
 • Grondzaken en grondbeleid
 • Monumentenbeleid
 • Archeologie
 • 2e loco burgemeester

Wethouder Paul van Liempd (PvdA/GroenLinks)

 • Duurzaamheid
 • Sociaal domein, (w.o) WMO, jeugdzorg en sociale zaken
 • Nieuwe bestuursstijl en burgerparticipatie
 • Personeel en organisatie
 • Communicatie
 • Bossen, landbouw en natuur
 • Dierenwelzijn
 • 3e loco burgemeester

Wethouder Jos de Bruin (DorpsVISIE)

 • Breugel Bruist
 • Kunst en cultuur
 • Zorg en welzijn
 • gezondheidsbeleid
 • Sport
 • Onderwijs
 • Accommodatiebeleid
 • Subsidiebeleid
 • 4e loco burgemeester

nieuwe tweede wethouder, raadslid en burger raadslid voor DorpsVISIE

In een volle raadzaal zijn tijdens de raadsvergadering van donderdag 09 Mei namens DorpsVISIE benoemt:

Jos de Bruin als wethouder,

Jos zal samen  met de tevens nieuw benoemde wethouder Paul van Liempd(PvdA/groenlinks)

het college gaan versterken.

 

Marianne van der Putte als raadslid,

Marianne neemt de raadszetel van Jos de Bruin over.

 

Maurice van Doleweerd als plaatsvervangend burgerlid voor de commissie grondgebiedzaken,

 

 

Frits Helders stopt als voorzitter van Dorpsvisie

Frits Helders stopt als voorzitter van Dorpsvisie

Son en Breugel – Vanaf 2010 is Frits Helders voorzitter van Dorpsvisie, in zijn periode als voorzitter ging zijn partij van twee naar zes zetels. Volgens Frits is dit de verdienste van een groep enthousiaste mensen in combinatie met een ‘goed gevoel’ binnen de partij.

Redacteur: Adrie Neervoort

Positieve energie
De laatste jaren is volgens Frits dit gevoel afgenomen. “Ik doe dingen als vrijwilliger. Als je die dingen doet dan wil je dat doen voor het dorp en de gemeenschap en dan krijg je daar positieve energie van. Dat is de reden waarom ik bepaalde dingen doe en waarom ik het leuk vind om vrijwilligerswerk te doen. Maar het gaat fout als het leidt tot negatieve energie en dat heeft niet alleen met mensen te maken, maar ook met wat je ziet wat er in het dorp gebeurt. Daarbij hou ik niet van spelletjes en achterkamer politiek.”

Polarisatie
Volgens Frits is de manier waarop nu gecommuniceerd wordt iets dat hem stoort. Het gaat niet meer over de inhoud. Het gaat meer over politieke correctheid en de schuld bij een ander neerleggen. “Dit leidt niet tot zaken die voor het dorp en zijn inwoners belangrijk zijn, het leidt alleen maar tot polarisatie.” Kijk nou eens waar wij al jaren met elkaar over discussiëren, je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn. Communiceren heeft alleen maar zin als dat leidt tot een bepaald compromis met een oplossing.

Quote: Een stapje terug is misschien wel een stap vooruit

Compromis
Het is jammer dat er nu ook weer mensen op een partij hebben gestemd en teleurgesteld zijn daarover. Om het feit dat van het verkiezingsprogramma simpelweg niets terecht komt. Programma’s liggen vaak niet zover van elkaar af. Maar de uitvoering van de programma’s heeft met mensen te maken. Bij deze mensen zit zoveel frustratie, teleurstelling dat zij weigeren om tot een compromis te komen.”

Veranderen
Frits heeft als voorzitter geprobeerd binnen zijn partij en de lokale politiek deze onderwerpen te veranderen en een halt toe te roepen. Dit is hem niet gelukt, mede doordat er geen bereidheid was daarvoor. Hij geeft aan dat het misschien voor de hand ligt dat hij het alleen over Dorpsvisie heeft, maar dat is niet zo. Mensen praten in het geheel veel, maar luisteren niet meer naar elkaar. De maatschappij is veranderd, hierdoor zouden wat hem betreft organisaties anders georganiseerd moeten worden. “We zien nu dat er op papier veel democratische besluiten worden genomen, maar in de praktijk gebeurt dat gewoon niet.” Veel mensen binnen een orgaan gebruiken volgens Frits hun positie te veel als machtspositie.

Respect
Bij Dorpsvisie waren er na de grote verkiezingswinst tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 interne problemen ontstaan. Problemen die voor onrust zorgden binnen Dorpsvisie. Ondanks de signalen en de geruchten bleek Dorpsvisie in staat om de onvrede binnenkamers te houden. Er werd veel gevraagd van het bestuur en de leden. Duidelijk was dat er binnen de partij anders werd gedacht over verschillende belangrijke zaken. Ook Frits had zo zijn ideeën over de politieke koers en toekomst van zijn partij. Hij was ook voorzitter en respecteerde de afspraken die binnen zijn partij waren gemaakt.

Stoppen
Toch heeft hij nu besloten om te stoppen als voorzitter van Dorpsvisie. Niet zoals hijzelf zegt uit onvrede of frustratie, maar om plaats te maken voor nieuwe ideeën en natuurlijk een andere voorzitter. “Dorpsvisie heeft een aantal nieuwe enthousiaste bestuursleden, zij kunnen aan de slag met de veranderingen binnen de partij.” Frits heeft er vertrouwen in dat deze mensen ervoor gaan zorgen dat er veranderingen gaan plaatsvinden binnen Dorpsvisie. Misschien ook daardoor binnen de politiek in Son en Breugel en daar maakt hij graag plaats voor.

Stapje terug
Dat Frits stopt als voorzitter moet dus wat hem betreft gezien worden als dat hij gelooft in alles waar Dorpsvisie voor staat. “Een stapje terug van mij is misschien wel een stap vooruit voor Dorpsvisie”, aldus Frits.

Oppositie en coalitie lijnrecht tegenover elkaar???

Kunnen we een heel mooi welles nietes spelletje maken naar aanleiding van alle commotie en berichten in de afgelopen week? zeker, maar dat gaan we niet doen. Want wij geloven dat op inhoud de verschillen helemaal niet zo groot zijn en met goede te wil te overbruggen. Persoonlijke discussies en persoonlijke pijlen richten op het college of één wethouder is zonde van één ieders tijd

 

Hebben we ook fouten gemaakt de afgelopen periode? zeker! En die gaan we waarschijnlijk nog wel eens maken. Leren we van onze fouten? Absoluut. Dat betekent dat we ook binnen DorpsVISIE kijken naar hoe we ons verbeteren. Tegelijkertijd blijven we vol vertrouwen en inzet werken aan een verbeterde werkwijze van de gemeenteraad die inwoners de mogelijkheid geeft mee te praten op onderwerpen die voor hen van direct belang zijn. Daarmee maken we samen werk van een goed en betrokken bestuur in ons dorp. Wij willen onze aandacht daar op (blijven) richten.

 

DorpsVISIE heeft veel vertrouwen in de toekomst met vier wethouders, want de meerdere stevige dossiers verdienen alle aandacht. Zo komen we met Breugel Bruist nu tot uitvoering en ook voor de mogelijkheid voor een dorpshuis in de kerk van het centrum van Son liggen binnenkort de eerste voorstellen op tafel. Tegelijkertijd zijn er nog de uitdagingen in het sociaal domein en bereiden we ons voor op de invoering van de Omgevingswet. Wij zijn onze coalitiepartners dankbaar voor het goede overleg waarmee we tot deze nieuwe invulling met parttime wethouders zijn gekomen. Wij wensen Paul van Liempd en Jos de Bruin veel succes en kijken uit naar een goede samenwerking.

 

We richten ons nu volledig op onze ambities en wat we voor het dorp willen bereiken, zodat we de inwoner van Son en Breugel kunnen geven waar ze voor gestemd heeft.

 

Namens de fractie van DorpsVISIE,

Jelle de Jong

Fractievoorzitter

Mooi resultaat van burger participatie

Modern fietspad tussen Eindhoven en Son komt eraan
SON EN BREUGEL – Met de reconstructie van de Eindhovenseweg in Son wordt gewacht tot de tweede ontsluiting van Ekkersrijt op het hoofdwegennet/A50 ter hand wordt genomen, maar op 6 mei wordt wel alvast gestart met de ombouw van de westelijke ventweg tot een modern fietspad.

Marleen Benschop 26-04-19, 15:30 Bron: ED

Met dit vier meter brede fietspad gaat een langgekoesterde wens voor een veilige fietsverbinding tussen Eindhoven en Son in vervulling. Uit een consultatie van omwonenden, bedrijven en belangenorganisaties over de Visie Eindhovenseweg kwam naar voren dat dit fietspad en het aanleggen van een groenstrook aan de oostzijde van bedrijventerrein Ekkersrijt snel gerealiseerd kunnen worden. Voor de herinrichting van de Eindhovenseweg zelf wacht de gemeente op de tweede ontsluiting van Ekkersrijt. Of die er komt is nog niet zeker, maar als die ontsluiting er wel komt, dan duurt realisatie ervan nog zeker een paar jaar.

In de door de raad binnenkort vast te stellen Visie Eindhovenseweg wordt ook voorgesteld om de huidige rotonde Kanaalstraat/Eindhovenseweg te handhaven, en niet te verplaatsen. Dat scheelt een paar ton. De totale kosten voor het hele project waren geschat op ruim 1,5 miljoen. Dat wordt nu 1,17 miljoen.

Dynamisch verlicht
De aanleg van het fietspad aan de kant van Son en Breugel duurt ongeveer vier weken, en fietsers maken dan gebruik van de oostelijke ventweg. Het fietspad wordt met ledlampen dynamisch verlicht. De lampen gaan feller schijnen als sensoren aangeven dat er beweging is. Wanneer niemand wordt waargenomen, dimt het licht. Zo wordt energie bespaard. Het fietspad sluit straks aan op de Slowlane, het 32 kilometer lange fietspad dat de economische toplocaties in de regio snel en milieuvriendelijk met elkaar verbindt.

In het raadsvoorstel Visie Eindhovenseweg staat verder dat de huidige ventweg ter hoogte van de huizen nummer 5 tot 25 een fietsstraat wordt, waar voor de bewoners parkeervakken komen en groenvakken worden vergroot. De oostelijk ventweg tussen Eindhovenseweg 25 en de gemeentegrens komt te vervallen. Ter hoogte van de Groensteeg wordt de parallelweg vanaf het grondgebied Eindhoven op de hoofdrijbaan aangesloten. Voor fietsers is een tweerichtingen doorsteek naar de Slowlane opgenomen.

Na rijp beraad kiest de gemeente er ook voor om het westelijk tankstation van Schimmel te laten vervallen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor het verleggen van de weg richting Ekkersrijt.

Om aan Schimmel tegemoet te komen, blijft het vulpunt aan de westelijke zijde van de weg gehandhaafd. De erfpacht met Schimmel zal moeten worden opgezegd. Er geldt een opzegtermijn van een jaar. Hiertoe wordt pas overgegaan als er concreet zicht is op de uitvoering van de tweede ontsluiting van Ekkersrijt op het hoofdwegennet.

Onze fractie voorzitter in de krant

Ik ben Jelle de Jong. Samen met Marian en onze kinderen Casper en Annika woon ik nu tien jaar in ’t Zand. Geboren in Breda ben ik in Eindhoven gaan studeren en werken, en leerde daar Marian kennen. Hoewel ze is opgegroeid in Zoetermeer, is haar familie afkomstig uit Son en Breugel en was het dorp dus bekend terrein. Het groen, de verbondenheid en de kleinschaligheid, en tegelijkertijd de ligging dichtbij de stad spraken ons aan. Hier wilden we graag wonen en onze toekomstige kinderen grootbrengen!
Voor mijn werk reis ik het hele land door om mensen de kracht van spelend leren en spelend werken te laten ervaren. Mijn streven is dat iedereen, jong of oud, de gelegenheid krijgt zijn of haar eigen talenten te ontwikkelen. Ik train daarom leerkrachten en scholen om hun onderwijs te vernieuwen met spelend leren in combinatie met bijvoorbeeld wetenschap en techniek. Daarnaast ondersteun ik professionele teams om door spelend te werken weer echt met elkaar in gesprek te gaan en zich met plezier voor elkaar in te zetten.
Ik vind het belangrijk dat mensen de kans hebben om actief aan hun gemeenschap bij te dragen, ieder met zijn eigen talent. Dat mensen zich door elkaar gesteund voelen en onderlinge verschillen als kracht kunnen zien. Dat is voor mij de aanleiding om lokaal politiek actief te zijn, inmiddels als fractievoorzitter van Dorpsvisie. In de vijf jaar dat ik nu in de gemeenteraad zit, heb ik gemerkt dat in de politiek soms dingen anders of moeizamer gaan dan gedacht. Dat vind ik niet altijd gemakkelijk. Het is een uitdaging om alle belangen en het algemeen belang af te wegen en tot een goed besluit te komen. Tegelijkertijd ben ik heel trots wanneer ons dat als raad is gelukt!
U kunt mij bereiken via jelle@dorpsvisie.nu.

vertrek wethouder Tom v.d. Nieuwenhuijzen

Afscheid wethouder Tom

DorpsVISIE betreurt het vertrek van wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen.
Met grote teleurstelling hebben wij vorige week vernomen dat wethouder Tom van de Nieuwenhuijzen heeft besloten ons gemeentebestuur per direct vaarwel te zeggen.
Ons dorp verliest daarmee een bevlogen bestuurder die naast duurzaamheid bovendien enkele andere, in deze raadsperiode belangrijke thema’s onder zijn hoede had.
Vorig jaar zijn wij met CDA en PvdA/GroenLinks een nieuwe samenwerking gestart en hebben daarbij enkele belangrijke thema’s centraal gezet.
Naast onderwerpen als vernieuwing van onze centra in Son en in Breugel, onderhoud van stoepen en duurzaamheid, hebben we daarnaast nadrukkelijk een stevigere burgerparticipatie en betere communicatie door onze gemeente op de agenda voor deze periode gezet.
Tom had vanuit het college als wethouder een belangrijke rol om deze onderwerpen samen met de raad uit te werken.
Dat zou niet met een paar maanden ‘geregeld’ zijn.
Het vraagt immers een andere werkhouding en vaak ook andere werkwijzen in de processen van de raad, het college en onze ambtenaren.
DorpsVISIE vindt het dan ook jammer, dat Tom ons nu verlaat, nu deze onderwerpen handen en voeten beginnen te krijgen.
Immers de gesprekken daarover zijn in een raadsbrede werkgroep en ook in de commissie Algemene Zaken reeds gestart.
Voor DorpsVISIE staan de doelen in het coalitieakkoord centraal en we maken ons er met CDA en PvdA/GroenLinks sterk voor dat er zo spoedig mogelijk weer een college op volle sterkte zit, waarmee we die doelen ook kunnen waarmaken.
DorpsVISIE bedankt Tom van den Nieuwenhuijzen voor zijn inzet voor Son en Breugel in de voorbije periode als wethouder en wenst hem veel succes in de toekomst.

De fractie van DorpsVISIE

Jelle de Jong, voorzitter.

De laatste gemeenteraad in 2018 Een beschamende vertoning.

 

Beste dorpsgenoten,

Misschien hebt u iets meegekregen over de laatste raadsvergadering van 2018.
De aanwezigen op de publieke tribune in elk geval wel.
Bij deze wil ik namens DorpsVISIE u onze welgemeende excuses aanbieden voor de, in onze ogen, beschamende vertoning.
Daar waar alle partijen het in grote lijnen met elkaar eens waren over een zeer belangrijk onderwerp, te weten de garantie op voortzetting van benodigde begeleiding aan jongeren woonachtig in de Heistraat en Molenstraat, liepen de meningen over de procedures tijdens deze vergadering zo hoog op dat de gehele oppositie besloot halverwege de vergadering op te stappen.

In mijn 8 jaar dat ik nu meedraai als raadslid heb ik dit nog nooit meegemaakt. En ik hoop het ook nooit meer mee te maken.
Naar mijn gevoel zijn de verhoudingen binnen de raad nog nooit zo goed geweest als de laatste maanden, en ik heb dat als een verademing ervaren.
Echter er blijkt veel ruis te zitten op zowel de interne als externe communicatielijn.
Dat zal het komende jaar dus drastisch moeten veranderen.

DorpsVISIE en ik hoop ook de andere partijen gaan daar hun stinkende best voor doen.
Wij hopen daarmee de onderlinge verhoudingen weer te normaliseren.
We realiseren ons maar al te goed dat U, als inwoners, niet gevraagd hebben om dit gekrakeel.
U verdient een bestuur dat zich coöperatief opstelt.
Uiteraard moeten we elkaar scherp houden maar dat kan ook en moet zelfs op een nette manier.

Wij wensen u allen warme en gezellige dagen toe en vrede op aarde in het nieuwe 2019.

Met dorpse groet,

Helga Helders
Fractie DorpsVISIE

Algemene beschouwingen DorpsVISIE Meerjarenbegroting 2019 – 2022

Voorzitter,
Allereerst willen wij onze waardering uitspreken voor de opzet van het collegeprogramma en de begroting en het werk van onze ambtenaren.
Wij vinden het ook goed, dat we deze stukken eerst in delen in de betreffende commissies hebben besproken. Uiteraard zullen we dit proces moeten evalueren en finetunen. Wat ons betreft een prima opstap naar een bredere veranderende werkwijze van deze raad. We hopen dat we dat ook vanavond zullen merken.
De koppeling met het collegeprogramma maakt het een bijzonder document.
Ik kan mij niet herinneren dat voorheen op een dergelijke manier een gebundeld document voor de komende vier jaren is gepresenteerd.
Wat ons betreft zijn zowel het collegeprogramma als de begroting een goede uitwerking van wat wij wellicht de belangrijkste doelstelling van dit college vinden te weten:
”De verbinding maken binnen college en raad en vooral ook verbinding met de inwoners en ondernemers versterken.”
Die doelstelling is echter niet direct te vertalen naar één specifieke uitwerking en één specifiek bedrag.
Zoals in de inleiding mooi verwoord: “De komende periode leren we samen met de raad, hoe burgerparticipatie vorm gaat krijgen in onze gemeente.
Soms maken we de juiste keuzes, soms ook niet.
Daar leren we samen van.”
Die zin behoeft echter één aanscherping wat DorpsVISIE betreft:
“De komende periode leren we samen met de raad, inwoners en ondernemers …”
DorpsVISIE is blij met de relatief goede resultaten op het sociaal domein in de afgelopen jaren.
De transities en transformaties hebben we in 2015 goed ingezet en we staan er behoorlijk goed voor. Wij kunnen nu echter niet tevreden achteroverleunen.
We dienen continu het contact met inwoners, vrijwilligers en (semi-) professionele organisaties te versterken om te komen tot verbeteringen en daarmee tot nog betere aanpak van (potentiële) knelpunten.
Want laten we niet vergeten, dat ook in deze tijd, waarin het economisch goed gaat het belangrijk is ”aandacht houden voor hen die onze steun en hulp nodig hebben”.
Het is belangrijk om daarin samen met inwoners op te trekken en ons daarbij continu af te vragen hoe we de ‘zorg voor en met elkaar’ zo goed mogelijk als gemeente kunnen ondersteunen.
We zijn blij dat dit college voortvarend met “Breugel Bruist” aan de slag gaat.
Het college gaat binnenkort in overleg met alle betrokken inwoners, organisaties, ondernemers, om te komen tot een uitwerking waar ook wij als raad mee aan de slag kunnen. En dat is wat vele inwoners en andere betrokkenen graag willen: aan de slag en resultaat.

Wij zijn dan ook voorstander om die uitvoering te faseren, zodat we bekende en blijvende projecten redelijk snel kunnen realiseren, terwijl de nieuwe onderdelen worden uitgewerkt. We bespreken de mogelijkheden om tot uitwerking te komen binnenkort in de commissie, waarbij wij inzetten op
– ruimte voor de Regenboogschool binnen Breugel Bruist en daarmee het blijven van de Kromme Hoek op de huidige locatie, overigens buiten het plangebied.
– woningen voor jongeren en ouderen, beiden met en zonder zorgvraag.
– een toekomstige Bongerd van grotere omvang, zodat onze verenigingen een uitwijkmogelijkheid hebben tussen de Landing en de toekomstige Bongerd.
Naast het centrum van Breugel komt eindelijk ook het centrum van Son de komende jaren tot realisatie.
Invulling van onze pleinen en een aantrekkelijk winkel aanbod met zo min mogelijk leegstand.
Kortom een aantrekkelijk centrum om te wonen, winkelen en te verblijven. Op de uitstraling kom ik zo dadelijk nog terug. Natuurlijk kijken we met enthousiaste zin uit naar de resultaten van de technische keuring van het Kerkgebouw om daarna met alle betrokkenen, binnen en buiten de raad, tot een goede invulling van alle functies in het centrum te komen.

Voorzitter,
De begroting is wat ons betreft een goede vertaling van het coalitie- en collegeprogramma.
In deze begroting zien we het werken aan een nieuwe bestuursstijl, met ruimte voor inwoners, ondernemers en andere betrokkenen, en een betere communicatie als voorwaarde goed terugkomen. Die verbeterde communicatie moet er ook voor zorgen dat het voor betrokken inwoners en ondernemers makkelijker wordt om mee te praten over onderwerpen die hen aangaan omdat ze in elk geval betere en begrijpelijkere informatie tot hun beschikking krijgen dan voorheen.
We maken bovendien geld vrij in deze begroting om daadwerkelijk bijeenkomsten en andere communicatieactiviteiten en -uitingen te kunnen organiseren.
Ja, dan kan met betrokken inwoners en ondernemers echt het gesprek worden aangegaan en hebben de financiële ruimte, zeker vanaf 2020, om burgerinitiatieven te ondersteunen en (te helpen) realiseren.
Hierbij nog de kritische opmerking dat door de verandering van leverancier er dit jaar geen goede en begrijpelijke online versie van de begroting is gerealiseerd, zoals afgelopen jaar.
Wij vragen de wethouder wanneer hij verwacht dat deze alsnog online komt.

Voorzitter,
De begroting lezend kan de eerste indruk zijn dat we er goed voorstaan.
Op de korte tot middellange termijn is dat ook zeker zo.
Toch heeft onze fractie zorgen over onze financiële positie op de langere termijn.
Kijken we naar de kengetallen op pagina 131, dan geven die reden tot vragen en zorg. We zien een duidelijke neerwaartse trend van onze jaarlijkse inkomsten en opwaartse druk op onze schuldenlast.
Dit is verklaarbaar door het grotendeels wegvallen van inkomsten uit het realiseren van nieuwe bouwgrond. De grote projecten, zoals Sonniuspark, komen tot een afronding en dat scheelt per jaar toch enkele miljoenen die niet beschikbaar komen voor de jaarlijkse begroting.
Dat wegvallen van die inkomsten en het naar verhouding oplopen van de schulden, geeft ook reden tot een andere zorg.
Een aantal grote projecten zijn of worden uit opgebouwde reserves betaald. Sommige ook uit reserves die al gedurende langere tijd of door bijvoorbeeld de verkoop van Obragas, zijn opgebouwd.
DorpsVISIE is er helemaal voor die reserves te gebruiken voor realisatie van projecten. Begrijp ons niet verkeerd.
Echter vragen wij ons wel af, hoe wij over tien jaar of meer opnieuw voldoende reserves hebben opgebouwd als dan bijvoorbeeld de vraag tot vervanging van duurzame voorzieningen of accommodaties als de gemeentewerf/brandweerkazerne, de basisscholen, het openbaar groen of grijs etc. op tafel ligt.
Natuurlijk schrijven we de komende jaren op investeringen af, maar dat is nog iets anders dan opnieuw sparen voor investeringen in de toekomst.
De stijging van de OZB-belasting is een van de weinige knoppen waar wij als gemeente zelf aan kunnen draaien om inkomsten te verhogen en daarmee die financiële positie kunnen versterken. Verhoging uit het gemeentefonds vanuit het Rijk valt immers niet te verwachten en kunnen wij (helaas) ook niet sturen.
Overigens gaat dat niet met miljoenen tegelijk.
In de praktijk betekent de voorgestelde wijziging een verhoging van enkele tientjes per jaar voor huiseigenaren.
Na de verhoging blijft Son en Breugel nog ca 13% onder de landelijk gemiddelde belastingdruk zitten, inclusief riool- en afvalstoffenheffing.
De laatste zijn volgens afspraak kostendekkend en met de gestegen kosten voor de verwerking van ons afval, worden ook deze lasten verhoogd. Dat is niet leuk, maar wel noodzakelijk en uit te leggen.
De lichte stijging van onze inkomsten geeft in ieder geval de komende jaren meer ruimte om nieuwe investeringen te doen, zoals die b.v. uit een intensievere burgerparticipatie naar voren kunnen komen.
Wij vragen het college dan ook om voor de behandeling van de Kadernota medio 2019 in de commissie AZ een uitwerking te presenteren van een lange termijn financiële planning.
Willen we onze zelfstandigheid voor de toekomst kunnen waarborgen en risico’s kunnen dragen en investeringen blijven doen is het van groot belang ook financieel gezond en zelfstandig te blijven.

Voorzitter,
Ondanks onze tevredenheid hebben wij nog wel enkele punten die wij graag onder de aandacht willen brengen.
Ten eerste onze grote wens, en die van velen in het dorp en in deze raad, om versneld tot een hoger onderhoudsniveau van stoepen en fietspaden te komen. Daarvoor is nu een extra investering in de komende vijf jaren gepland om dat hogere niveau te bereiken.
Wat de fractie van DorpsVISIE betreft mag dat versneld worden.
Bovendien vindt onze fractie dat het park Vroonhoven en onze centra in Son en Breugel een veel levendigere en groenere uitstraling moeten krijgen met bloeiend goed, bomen, waterpartijen, leilinden, haagjes etc.
Onze centra zijn kaal, saai en bovenal versteent. Dus grijs eruit, groen erin.

Met de volgende motie roepen wij het college op om de investeringen voor stoepen, fietspaden in het centrum van ons dorp naar voren te halen en de belangrijkste knelpunten in 2019 aan te pakken en dat te doen door het tijdelijk inzetten van onze algemene reserve. Echter daarbij wel dat de geplande uitgaven voor de komende jaren dan dienen als dekking voor het weer aanvullen van die reserve.
 Motie Versnellen verhogen onderhoudsniveau stoepen en fietspaden.
Ten tweede pleiten wij er voor in onze gemeente meer en betere speelgelegenheden voor kinderen te realiseren.
Vergeleken met ons omliggende gemeente komen wij er wat mager vanaf.
Met name in het centrum van Son moeten we deze missen.
Aantrekkelijke en interactieve speelruimten zijn niet alleen voor jongeren, maar kunnen ook voor ouderen interessant zijn.
Het verhoogt de sociale cohesie als ontmoetingsplek, kan een instrument zijn tegen eenzaamheid en roept op tot bewegen en spelen (dat is goed voor jong en oud).
Voor dit onderwerp dienen wij geen motie in, omdat wij voorstellen om dit onderwerp eerst voor te leggen aan de Jeugdgemeenteraad en daar hun inbreng over te vragen.
Bij deze de vraag aan de voorzitter om dit onderwerp aan de Jeugdgemeenteraad voor te leggen en bij voldoende interesse met hen te bespreken.

Samengevat voorzitter,
Met dit collegeprogramma en deze begroting ligt er niet alleen een uitwerking voor de komende jaren op tafel, maar vooral een uitnodiging.
Een uitnodiging om mee te denken, mee te doen en mee te realiseren.
Een uitnodiging aan inwoners, ondernemers en professionals en natuurlijk deze raad om ideeën te delen en mee uit te werken.
Niet voor alles, maar daar waar dat voor hen relevant is uiteraard.
In lijn daarmee ook onze aanzet om actief als raad de Jeugdgemeenteraad te betrekken bij het besturen van onze gemeente.
Wij zijn dan ook blij met de ruimte voor betere communicatie en participatie en voor de realisatie van burgerinitiatieven, zoals die ook uit de jeugdgemeenteraad kunnen worden aangedragen.
We zijn blij met de aandacht om te blijven verbeteren in Zorg en Welzijn.
DorpsVISIE heeft echter ook haar zorg geuit bij de lange termijn financiële positie.
Daarnaast hebben wij met het verhogen van het onderhoudsniveau van de stoepen en fietspaden ook een verbeterpunt op de korte termijn voorgesteld.

Son en Breugel, 8 november 2018

Fractie Team DorpsVISIE
Jelle de Jong, voorzitter. Theo Groenemans, secretaris.
Helga Helders – de Bruin, lid. Remco Heeren, lid.
Jos de Bruin, lid. Frans Meulenbroeks, lid.
Stephen Philippi, lid. John Frenken, lid.

Nieuwe coalitie nu eindelijk echt aan de slag

 

Als ik dit artikel typ is het exact zeven maanden geleden dat de verkiezingen plaatsvonden. Zeven maanden waarin we niet stil hebben gezeten.
Het smeden van een nieuwe coalitie kost immers tijd, zeker omdat we ‘de dingen anders willen doen’. Maar meteen de vraag hoe dan?
Wat DorpsVISIE betreft bijvoorbeeld snel na de verkiezingen als gemeenteraad elkaar spreken over het behouden van de St. Petrus Bandenkerk en het behoud van de Kringloopwinkel in ons dorp.
Dus niet afhankelijk van een coalitieakkoord.
Toch kunnen we dat niet voor alle onderwerpen.
Het verbeteren van het onderhoud van stoepen, fietspaden en ons groen is kostbaar en daar is eerst ruimte binnen de begroting voor nodig.
Deze kans krijgen we nu bij de vaststelling van nieuwe begroting voor 2019.
Deze begroting is de eerste voor de nieuwe coalitie en het nieuwe college om haar ambities en ideeën in te realiseren.
Geen gemakkelijke opgave, want hoewel Son en Breugel er niet slecht voor staat, is inmiddels ook duidelijk, dat de komende jaren geen vetpot zullen zijn of worden.
Verschillende kosten lopen op zoals voor de verwerking van ons afval.
Voor een aantal van onze ambities zoals het verbeteren van de veiligheid voor de fietsers en voetgangers (fietspaden, stoepen en trottoirs) zullen we extra geld moeten vinden.
Deels kan dat natuurlijk door een paar kostbare uitgaven niet meer te doen.
Een deel vinden we in het beperkt verhogen van de afvalstoffenheffing en de OZB.
• De eerste is een automatisme, de regel is dat de kosten voor afval en de baten uit de heffing gelijk zijn;
• de tweede een besluit dat niemand graag neemt.
Echter wel een om de teruglopende inkomsten vanuit het Rijk en die vanuit de verkoop van grond op te vangen en tegelijk toch verbeteringen in onze voorzieningen voor welzijn, zorg, verenigingsleven en onze openbare ruimte te realiseren.
Maar het allerbelangrijkste in deze nieuwe begroting is dat we de communicatie met u gaan verbeteren.
Bij meldingen of klachten kunt u of zelf via internet de status van de behandeling gaan volgen of kan een medewerker u telefonisch die gelijk geven.
Vóór het nemen van besluiten door de raad krijgt u de kans om daarover mee te praten als betrokkene of als expert. Dat gaan we natuurlijk alleen doen bij die onderwerpen waar dat ook echt zinvol is. En hoewel we nooit iedereen 100% tevreden zullen kunnen stellen, hoopt DorpsVISIE dat we ons wel samen Son en Breugel blijven voelen en ons samen blijven inzetten voor ons dorp.

Tenslotte, de recente berichtgeving over sporthal De Landing stemt onze fractie zeer treurig. Wat is hier in het verleden fout gegaan met de aanbesteding c.q. het kiezen van het juiste bedrijf om die sporthal te bouwen.
Laat het een signaal zijn bij de keuzes die we de komende jaren moeten maken bij de realisering van de plannen van Breugel Bruist en het centrum in Son dus o.a. de sporthal, het dorpshuis, wellicht nieuwbouw of verbouw van scholen etc.

Ik nodig u van harte uit ons in de komende jaren aan te spreken, te bevragen en scherp te houden, maar vooral om mee te doen. U bent van harte welkom.

Jelle de Jong
Fractievoorzitter Team DorpsVISIE