Motie Vergroening Centrum Son en Breugel

 

De raad van de gemeente Son en Breugel in vergadering bijeen op 31 oktober 2019;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 september 2019, Meerjarenbegroting 2020-2023, bijlage nr.: 53 – 2019;

Overwegende dat:

• Vergroening van ons dorpshart een steeds terugkomend onderwerp is;
• Wij van onze inwoners vragen verstening van hun tuinen tegen te gaan;
• Het bestuur van onze gemeente daarin het goede voorbeeld moet geven;
• De jeugdgemeenteraad een verzoek heeft ingediend voor meer speelgelegenheid;
• Het dorpscentrum zo’n speelgelegenheid niet heeft en dit hiervoor een prachtige plek kan zijn;

Wij graag zouden zien dat:
• De stoepen in ons centrum middels groenblokken van de weg gescheiden zijn, met doorgangen bij de zebrapaden;
• De parkeerplaatsen in ons centrum omzoomd zijn met groen om zodoende de auto’s aan het zicht te onttrekken;
• Onze inwoners een meer parkachtig dorpshart gegeven wordt, waar zij kunnen ont-moeten en ontspannen;
• De uitvoering van deze wensen met de ontwikkeling van ons toekomstige dorpshuis meegenomen wordt.

Besluit:

Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:

• In 2020 een vergroeningsplan voor het centrum van Son en Breugel op te stellen en dit ter bespreking voor te leggen aan de commissie Grondgebiedzaken.

en gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel, 31 oktober 2019

Fractie DorpsVISIE

Begroting 2020 van de gemeente Son en Breugel

Algemene Beschouwingen DorpsVISIE
Voorzitter,
Bij de kadernota spraken wij uit dat het goed gaat in onze gemeente Son en Breugel.
Dat vinden wij als DorpsVISIE en veel van onze inwoners nog steeds.
Van afstand bekeken zijn er enkele uitdagingen maar zeker geen grote zorgen.
In tegenstelling tot bij de kadernota zeg ik nu dat niet alles in financiële zin op orde is maar veel wel.
We hebben geen financiële storm maar we moeten wel aan de slag met elkaar.
Ook onze fractie is geschrokken van de boodschap dat we dit jaar een substantieel tekort hebben op ons sociale domein zorg en welzijn.
Aan de andere kant waren we gezien en gehoord de landelijke en regionale geluiden over de WMO, Jeugdwet etc. hier al lang bang voor.
Op z’n minst voor een deel van deze kosten.

Niet voor niets geven we als DorpsVISIE bij de begrotingsdebatten en binnen de raad en de commissie Burgerzaken al jaren aan om het financiële risico van achteraf komende rekeningen (waar met name toenmalig wethouder Frenken en zijn ambtenaren al op attendeerden) dat te ondervangen met een geoormerkte reserve gevormd vanuit toen nog de overschotten op het sociale domein.
De meerderheid van onze collega’s in de raad en commissie oordeelden met de toenmalige colleges van B&W echter dat dat niet nodig was.
Dus dat is niet gebeurd en de overschotten zijn naar de algemene reserves gegaan.
Daarom is het nu geheel vanzelfsprekend dat we dat deel van het tekort dit jaar ook daar weer uit halen.
We kijken uit naar de resultaten van het onderzoek van het college naar de oorzaken van het andere deel.
Een bedrag van € 700.000,00 kan en mag niet als onverklaard blijven.
Verstandig om het bedrag in de begroting wel mee te rekenen en daar ook al een financiële outline voor te creëren om dat de komende jaren op te lossen.
Wat onze fractie betreft mag dat in de begroting gezocht worden.
Scherp en kritisch kijken naar mogelijke besparingen is prima, maar deze mogen wat DorpsVISIE betreft niet ten koste gaan van zorg en welzijn.
Bovenaan staat dat we iedereen mee willen laten blijven doen en dat iedereen de zorg krijgt die nodig is.
Net als in juni jl. blijven wij er ook bij dat de inkomsten op riool en afval in balans moeten worden gebracht met de uitgaven.
Het bijpassen uit een reserve, zoals de afgelopen jaren is gebeurd, is niet houdbaar. Reserves raken ook op.
Daarmee zijn er nog geen inkomsten om het in stand houden van uitgaven op welzijn, zorg, onze verenigingen en voorzieningen te financieren.
We zijn het dan ook met het college eens, dat de huidige OZB meer in lijn met het regionale gemiddelde percentage gebracht mag worden.
Om deze lasten in drie categorieën anders te verdelen en daarbij woningeigenaren nog het meest te ontzien is in onze ogen een goede en juiste manier.
Voorzitter, dan de verenigingen.
Als we de financiële vragen tackelen, nog de opmerking dat onze reserves stevig zijn.
We zullen ze voor de komende jaren nodig hebben om o.a. de uitgaven op het sociaal domein aan te vullen maar nog belangrijker is dat we de daarvoor bestemde doelreserves aanspreken om echt aan de slag te gaan met de centra van Breugel en Son.
Breugel Bruist en het Dorpshuis staan daarbij centraal.
Wij zijn blij dat we voor beide projecten in de komende maanden naar het begin van komend jaar toe besluiten nemen en aan de slag gaan.
Die processen lopen nu en daar ga ik dan ook niet veel over zeggen nu.
Wel vragen we met een motie aandacht voor het groen in onze beide centra.
Niet alleen het onderhoud, daar willen we sowieso het resultaat van onze motie van afgelopen jaar zien, maar vooral de hoeveelheid groen moet omhoog.
Het centrum van Son is behoorlijk versteend
Er is veel ruimte voor auto’s.
Wat DorpsVISIE betreft mag er meer aandacht en ruimte voor groen.
Niet alleen om naar te kijken, maar ook als plek om te recreëren.
Een mooie groene plek met een speeltuin bijvoorbeeld.
Verwijzen naar “Motie Vergroening Centrum Son en Breugel”
Voorzitter.

Tenslotte zijn wij blij met de behandeling van de begroting dit jaar.
DorpsVISIE kijkt uit naar een vruchtbare discussie en vooral naar het overbruggen van verschillen.
Wij willen gezamenlijk optrekken om Son en Breugel een fijn dorp te houden voor te wonen naar school te gaan te werken en te recreëren.
Daar zet iedereen van DorpsVISIE zich graag voor in.

fractie DorpsVISIE Son en Breugel.

EERLIJK (VER)DELEN

Deze week stonden de plekken waar nog gebouwd kan worden in ons dorp op de politieke agenda van de gecombineerde vergadering van de commissies Grondgebiedzaken en Burgerzaken.
Naast reguliere woningzoekenden zijn er woningzoekenden met een specifieke (zorg)woningvraag.
Aanleiding voor stichting ‘Doorpakken’ om een brief te sturen aan ons gemeentebestuur om ook voor hun vraag een oplossing te vinden.
Zo vragen zij dringend om woonruimte, liefst op één locatie, voor minimaal 25 (grotendeels jongere) inwoners met een langdurige zorgvraag/-behoefte.

DorpsVISIE heeft alle begrip voor dit verzoek om zo ook deze jongeren te laten integreren en participeren.
Helaas hebben wij niet meer veel ruimte binnen onze dorpsgrenzen om aan de woningbehoefte van alle zoekenden te voldoen.
Dit vraagt dus om keuzes en sturing om iedereen een gelijke kans op een sociale huurwoning te geven.
Naar onze mening moet ook een ieder met of zonder zorgbehoefte, jong of oud, een kans krijgen om in aanmerking te komen voor betaalbare (huur)woonruimte.
De vraag van woningzoekenden naar een (sociale)huurwoning is onderzocht en daarnaast is er gekeken naar de specifieke woonwensen.

DorpsVISIE is van mening dat er geen verdringing binnen deze toekomstige (huur)woningbouw moet zijn.
Wij gaan voor een eerlijke verdeelsleutel.
Recent onderzoek geeft aan dat de vraag naar ongeveer 9 zorgwoningen op een totaal van 100 nog te bouwen woningen reëel is.
DorpsVISIE zou graag zien dat de mogelijkheid geboden wordt reguliere ééngezins-(huur)woningen geschikt te maken voor gebruik door meerdere woningzoekende met dezelfde soort zorgvraag.
Zo kan een sociale huurwoning voor iedereen gelijk en dus eerlijk bereikbaar blijven!

Willie Horden nieuwe bestuursvoorzitter

Tijdens de alv vergadering van 3 oktober  is Willie Horden benoemd tot bestuursvoorzitter van Dorpsvisie.

DorpsVISIE wenst Willie veel succes met zijn nieuwe taak.

Onze Frans in de politieke spiegel

Wat is de beste plek voor de Regenboog en de Krommen Hoek?

Afgelopen week hebben de commissies Burgerzaken en Grondgebiedzaken het
Plan van aanpak participatietraject locatiekeuze scholen Breugel besproken.
Hierbij kwam ook de nieuwe locatie van de scholen de Krommen Hoek en de
Regenboog aan de orde.
De Regenboog is al langer aan vervanging toe; de Krommen Hoek is
over 6 jaar als gebouw afgeschreven en kan dan voor nieuwbouw in aanmerking
komen. Beide scholen vallen onder het bestuur van PlatOO en zijn relatief klein, maar
onderscheiden zich van elkaar door de vorm van onderwijs die er gegeven wordt.
Het schoolbestuur heeft aangegeven beide scholen naar één locatie te willen
verplaatsen. Voor de bouw van een nieuwe school zijn leerlingenprognoses een belangrijk
gegeven maar die zijn lastig te voorspellen en worden daarom nogal eens bijgesteld.
Bovendien hechten beide scholen aan de locatie waar ze momenteel gevestigd zijn.
In het bijzonder hebben de ouders van de Krommen Hoek dit vrij recent met
acties onder de aandacht gebracht.
Inmiddels hebben er verkeersonderzoeken plaatsgevonden waaruit bleek dat er
voor beide locaties evenveel voors als tegens zijn.

Wat is nu wijsheid?
Beide scholen op 1 locatie? Onder 1 dak? PlatOO heeft een voorkeur voor de locatie Krommen Hoek. Een logische keuze gezien het grote aantal leerlingen dat vanuit de Breeakker komt en de school via het Dommelpad kan bereiken.
Maar past een gebouw dat tweemaal zo groot kan worden als het huidige
landschappelijk wel in dit mooie dal?
En dan opeens komt er een inwoner met een ander idee dat onze tunnelvisie
doorbreekt. Waarom een dergelijk gebouw niet op de plek waar nu de speeltuin staat? De speeltuin zou dan kunnen verhuizen richting Bongerd en Boerderij waardoor ook daar levendigheid ontstaat.
Verkeerstechnisch zou het ook een plek kunnen zijn die eenvoudiger in te richten
is. Financieel-technisch kan het voordelen opleveren omdat er dan geen
tijdelijke huisvesting voor beide scholen gezocht hoeft te worden. Beide
scholen kunnen gewoon op eigen locatie blijven tot de nieuwbouw opgeleverd
wordt. Bovendien komen er dan 2 locaties vrij voor eventueel woningbouw in
verschillende categorieën.

DorpsVISIE vindt dit een mooi voorbeeld van burgerparticipatie; er wordt een
idee aangedragen waar gemeenteraad en gemeentebestuur niet aan gedacht
hebben. Er valt nu echt iets te kiezen.
We realiseren ons uiteraard dat het niet haalbaar is om alle belanghebbenden 100% tevreden te stellen.
Daarnaast vinden we het wel spijtig dat nog vóór dat er onderzoek
gedaan kan worden naar de nieuwe optie, er een aantal partijen binnen de raad
zijn die tegen dit haalbaarheidsonderzoek stemmen.
DorpsVISIE zou graag eerst de mening van alle belanghebbenden horen en de
consequenties (financieel als planologisch) wegen en dan uiterlijk in
december van dit jaar een klap geven op de uitkomst van de uiteindelijke
locatiekeuze.
Er hebben op dit moment al interviews in de openbare ruimte plaatsgevonden, er
wordt nog een inloopavond georganiseerd. U kunt een afspraak over dit
onderwerp maken met onze wethouder Jos de Bruin, die overigens ook wekelijks
een spreekuur heeft in de Boerderij.
Fractie Dorpsvisie

Algemene beschouwingen DorpsVISIE 2019

Uitgesproken door: Jelle de Jong, fractievoorzitter
Raadsvergadering 4 juli 2019

Voorzitter,
Het gaat in de basis goed met Son en Breugel.
Over het algemeen hebben we het goed in ons dorp en ook financieel hebben we geen urgente problemen.
Toch blijkt uit de cijfers dat, hoewel we best tegen een stootje kunnen, er voor structureel nieuw beleid met bijbehorende kosten weinig ruimte meer is in de begroting.
Daarop kom ik aan het eind van mijn inbreng nog terug.
Laten we eerst een kijken naar ons dorp. Veel gaat goed.
Ons sociaal domein, inclusief de Jeugdzorg is goed op orde en we krijgen daar steeds beter grip op. De cijfers laten dat zien.
Dat neemt niet weg, dat we blij zijn, dat hier toch continue aandacht voor blijft. We zijn blij met het ingezette Jeugdbeleid, dat integraal kijkt naar hoe we onze jongeren in ons dorp actief en betrokken houden.
Een mooi voorbeeld in dat kader is ook het nieuwe subsidiebeleidsplan.
Een voorbeeld van hoe samenwerking tussen gemeente en betrokken verenigingen een goed, helder en voor iedereen acceptabel beleid voort heeft gebracht.
Ons verenigingsleven is een kernkwaliteit van ons dorp en een belangrijke schakel in het gevoel van welzijn en zorg voor en met elkaar.
Bovendien een eerste signaalfunctie als uitgebreidere hulp nodig is.
Zo werkt dat ook door in onze Eenzaamheidsbestrijding.
Bij deze wil ik meteen gebruik maken van de gelegenheid om de organisatie van de wekelijkse senioren koffieochtenden, automaatje, het Hoi Huis en de particuliere initiatieven te complimenteren.
Alle vrijwilligers die bijdragen aan verenigingen en andere initiatieven maken ons dorp tot een prettige, leefbare gemeenschap voor jong en oud.
Voorzitter, het sociaal domein staat aardig op de rit, maar achterover leunen is een luxe die we ons niet kunnen veroorloven.
We willen niet alleen de nodige organisaties en vrijwilligers ondersteunen.
Ook de fysieke faciliteiten blijven noodzakelijk.
Wat DorpsVISIE betreft kijken we daarbij ook over de grenzen van ons eigen dorp.
Voor de toekomst is een belangrijke vraag hoe we kostbare faciliteiten, zoals bijvoorbeeld toegang tot een zwembad, met buurgemeenten kunnen oppakken.
Voorzitter,
Dan even aandacht voor onze bredere ruimtelijke inrichting.
Wat betreft DorpsVISIE mag er meer ruimte voor groen.
Meer groen in onze centra, dat door betere aanleg en goed onderhoud meer toegankelijk is en ons dorp echt een fraaier aanzicht en veel meer uitstraling geeft.
Daarnaast nodigt het uit tot een zorgzaam gebruik.
Wat betreft groen en de inrichting van het Centrum van Son zetten wij er op in dat we daar zeker voor groen gaan.
Laten we de herinrichting van het centrum aangrijpen om ook deze verblijfs- en recreatieruime aantrekkelijker te maken.
Een plek waar onze inwoners elkaar kunnen ontmoeten, bewegen en ontspannen.
Wat ons betreft zou daarvoor prima het plaveisel rondom de oude kerktoren vervangen mogen bijvoorbeeld door het Vroonhovenpark wat door te trekken.
Wellicht een speeltuintje voor de kleinsten waar ouders en opa’s en oma’s elkaar treffen.
Tegelijkertijd is dit meteen een mooie aanzet om een stukje van de klimaatverandering op te vangen.
Immers door grijze bestrating te vervangen door groene, waterdoorlatende aankleding slaan we twee vliegen in één klap.

Het Vroonhovenpark zelf verdient wat ons betreft ook meer aandacht.
Het ligt er nu een beetje verwaarloosd bij, en dit is niet de eerste keer dat we dit met elkaar vaststellen.
Een verfraaiing met mooier groen maakt het ook aantrekkelijker.
Toegang tot eenvoudige horeca zou ook kunnen helpen.
Zo iets nodigt ook uit om het Dommelbalkon vaker te gebruiken.
En dan het hele centrum van Son.
Wat DorpsVISIE betreft gaan we komend jaar werk maken van het verfraaien van ons centrum.
Met groen, met het aansporen van eigenaren om het aanzicht van gevels te verbeteren, het behoud van karakteristieke gebouwen, zoals het Vestzaktheater, en na te denken over het terugdringen van het vele doorgaande verkeer door het dorp.
Voorzitter, ik probeer maar aan te geven, dat voor DorpsVISIE het centrum van Son over meer gaat dan een Dorpshuis en een kerk.
Een levendig, aantrekkelijk centrum met een dorpse uitstraling, klimaatbestendig en niet overladen door verkeer en blik, zal voor ons zeker onderdeel zijn van de bredere discussie in de komende tijd.
Naast het centrum van Son wordt het ook hoog tijd, dat we aan de slag gaan in Breugel. De boerderij, de sporthal en de scholen hoeven wat ons betreft niet te blijven wachten tot de plannen voor het hele gebied klaar zijn.
Wat die laatste betreft kijken wij met interesse naar de recente ontwikkelingen. Alle betrokkenen willen weten waar ze aan toe zijn.
Worden beide scholen op 1 locatie samengebracht?
Zo ja , welke locatie gaat dat worden?
In het coalitieakkoord hebben ook wij de voorkeur uitgesproken voor locatie van De Krommen Hoek. Echter, wij realiseren ons terdege dat hier wel een heel goed onderzoek gedaan moet worden naar de verkeersafwikkeling.
Want wanneer er sprake is van een toename van het aantal leerlingen is er dus ook sprake van meer verkeersbewegingen.
Wat is de meest veilige optie voor deze leerlingen?
Hoe staan de omwonenden ten opzichte van deze plannen?
Hoe verhoudt zich een uiteindelijk besluit ten opzichte van de verdere plannen en de daaraan gerelateerde kosten en opbrengsten binnen het gehele plan?
We kijken er naar uit om later dit jaar daar knopen over door te hakken en deze in de komende jaren ook te gaan realiseren.
Immers dat wordt hoog tijd.
Voorzitter,
Kortom een hoop gaat goed en laten we dat ook zo houden.
Alle spannende verhalen van de afgelopen weken ten spijt, Son en Breugel heeft geen acuut financieel probleem, heeft geen tekort en loopt beleidsmatig nergens ernstig achter.
De Kadernota is wat ons betreft een goede vertaling van het coalitieakkoord en daaropvolgende collegeprogramma.
Wij hebben dan ook niet veel extra wensen.
De meest urgente, zoals het versneld aanpakken van stoepen en fietspaden hebben we vorig jaar al afgesproken.
Zoals gezegd is er echter weinig ruimte voor nieuwe initiatieven.
Althans voor zover deze een structureel karakter over meerdere jaren hebben en betaald moeten worden uit onze jaarlijkse opbrengsten.
Eenmalige initiatieven, tijdelijke projecten en dergelijke zijn een ander verhaal. Daarvoor is onze buffer groot genoeg.
Zoals ik ook aangaf in de commissie AZ zijn we blij met de presentatie rond de Lange Termijn Financiële Planning.
Daarin zien we, in een behapbaar document, aan de hand van de kengetallen duidelijk hetzelfde beeld.
Onze reserves zijn goed, ons weerstandvermogen (capaciteit om risico’s op te kunnen vangen) is goed, en onze solvabiliteit (kunnen we onze financiële verplichtingen nakomen) is dat ook.
Wel zien we, dat de inkomsten op de jaarlijkse begroting terug gaan lopen in de komende jaren en dat de structurele baten net de structurele lasten dekken.
En daar zit wel een knelpunt.
Het is goed als het college de kosten nog eens kritisch bekijkt, maar laten we niet vergeten, dat Son en Breugel dat de afgelopen jaren al stevig gedaan heeft. Dat is mede de reden, dat we er vandaag de dag goed voorstaan.
Nog meer schaven zal niet veel uithalen.
Het schrappen van grotere projecten bespaart wellicht op onze reservepositie, maar zet geen zoden aan de dijk als het over onze structurele inkomsten en uitgaven op de jaarlijkse exploitatie gaat.
We moeten bovendien aan de slag met nog een aantal grote uitdagingen.
• Klimaatneutraal worden
• De hele energietransitie
• Zuiniger met ons drinkwater omgaan.
Die investeringen betalen we grotendeels uit onze reserves, maar ongetwijfeld vragen zij ook capaciteit van onze organisatie en niet alleen op project- of incidentele basis.
Deze drukt wel op onze exploitatie.
Het stevig de hand op de knip houden en schaven in de kosten heeft ook een keerzijde. Onze organisatie staat onder druk.
Recent bleek dat uit de nota ‘De basis op orde’. Een ‘foto’ van de organisatie met daarin een concreet aantal knelpunten.
De eerste reflex zou kunnen zijn die allemaal maar aan te pakken en daar wellicht 400k€ of meer structureel voor te reserveren op de begroting.
Dat zou een stevige bezuiniging vragen.
DorpsVISIE is het echter met het college eens, dat de oplossingen wel in lijn moeten zijn met die andere organisatieverandering ‘De organisatie die wij willen zijn’.
Hier worden nadrukkelijk van onder af niet alleen knelpunten aangepakt, maar wordt juist door ambtenaren zelf ook een andere werkwijze uitgewerkt.
Deze moet leiden tot een moderne gemeentelijke organisatie, die past bij de eisen van participatie en co-creatie die de samenleving heden ten dage stelt.
Vanuit sommige afdelingen komen daar al heel positieve geluiden over.
Laten we dat proces een kans geven.
Wij geven het college wel mee, dat urgente knelpunten uiteraard dienen te worden opgelost.
Vraag is of dat nu direct structureel of nog incidenteel kan, tot het hele plaatje van de nieuwe organisatie klaar is.
Eén knelpunt mag wat ons betreft op korte termijn aangepakt worden.
Dit betreft de ondersteuning van onze raad zelf.
Een parttime griffier is onvoldoende om de nieuwe werkwijze die ook van ons als raad wordt gevraagd op goede wijze te ondersteunen.
Het organiseren van burgerparticipatie, vergaderen op locatie, de nieuwe commissies, de invoering van de omgevingswet etc. etc.
Het vraagt organisatie tijd, een betere communicatie en inhoudelijke ondersteuning van raadsleden.
Wij pleitten er voor om al komend jaar deze functie uit te breiden naar een fulltime positie en daar een beperkte communicatie functie aan toe te voegen.
Voorzitter ik kom tot een afronding.
De komende jaren lopen de inkomsten terug.
Met name die uit onze grondexploitaties.
De meeste grote bouwprojecten ronden we deze periode af.
Wij roepen het college op om actief op zoek te gaan naar een verbetering van onze structurele inkomsten.
Zijn eventueel nieuwe gronden in ontwikkeling te nemen, naast de ‘relatief kleine percelen’ binnen de bebouwde kom?
Ook een verhoging van de OZB is wat ons betreft daarbij mogelijk om structurele lasten te kunnen dragen.
Want voorzitter, die structurele lasten hebben wij in dit dorp niet zomaar.
In die structurele lasten zitten ook al die zaken die zo goed gaan in het sociaal domein (zorg en welzijn), in onze jeugdzorg, in ons verenigingsleven en ga zo maar door.
Daarin snijden betekent dat inwoners inleveren.
Tegelijker tijd zien we dat tegenover ons hoge voorzieningenniveau onze OZB relatief laag is, landelijk en in de regio.
Bovendien de OZB laat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Natuurlijk niet zomaar. Maar binnen verantwoorde kaders en met zekere terughoudendheid is een verhoging zeker bespreekbaar voor onze fractie.
Daarmee bouwt DorpsVISIE ook de komende jaren graag verder aan een mooie en sociaal Son en Breugel.
En oh ja, zeker zelfstandig natuurlijk, maar dat had u wellicht al begrepen.

Jelle de Jong
Fractie DorpsVISIE Son en Breugel
4 juli 2019

Fractielid Remco Heeren in de mooi Son en Breugel krant

Mijn naam is Remco Heeren, 39 jaar en woon al nagenoeg mij hele leven in Son en Breugel. Inmiddels al weer 16 jaar samen met mijn partner Marjan en onze twee kinderen Stan en Danique.

Tot begin van dit jaar was ik werkzaam als tandtechnicus hier in Son en Breugel, inmiddels heb ik een nieuwe uitdaging als adviseur/trainer voor GC Europe in Leuven België, een producent van dentale producten. Hier geef ik trainingen en voorlichting aan tandartsen en tandtechnici.

Sinds 2010 ben ik mij actief voor DorpsVISIE gaan inzetten omdat ik graag iets wilde bijdragen aan mijn omgeving en politiek mij altijd al interesseerde.
Namens DV zit ik in de Commissie Grondgebiedzaken en ben ik vice-fractievoorzitter.

Naast mijn werk en de politiek ben ik nog altijd actief binnen ons verenigingsleven, waarbij ik mijn andere passie, het mogen presenteren van evenementen, zoals de Krutjesgatse Zittingsavonden en de jaarlijkse ‘Ondernemer van het jaar verkiezing’, mag uitvoeren.
Daarnaast ben ik vanaf het begin betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Dorpskwis en mag ik één van de veilingmeesters zijn bij de Goederen en Dienstenveiling.
Voor mij zijn de verenigingen, met hun vrijwilligers van onschatbare waarden en de hoeksteen van onze gemeenschap, iets waar ik mij voor hard blijf maken.

Daarnaast vind ik het fijn om in de weekenden en vakantie’s er met de caravan op uit te trekken om op deze manier ook wat tijd met mijn gezin door te brengen.

Als drijfveer of ideaal hoop ik het algemene belang te dienen, als voorbeeld een goede balans tussen de belangen voor jong als oud. Jongeren zijn helaas ondervertegenwoordigd in de raad en ik hoop jonge mensen te enthousiasmeren voor de locale politiek zodat we ook hier een goede balans krijgen.

Tot slot zou ik af willen sluiten met dat het een eer is het raadslidmaatschap te mogen vervullen en tevens een oproep te doen aan jongeren om eens te komen kijken en je stem te laten horen.

Gr Remco Heeren