DorpsVISIE was erbij in de tent!!

DorpsVISIE mengt zich graag onder de mensen in ons dorp en was er daarom ook bij tijdens de zittingsmiddag in de carnavalstent. Het waren bruisende en lachwekkende uren, alhoewel het karakter van carnaval steeds meer is gaan verdwijnen en het meer een algemene, maar wel leuke show is geworden.
Deze uitspraak werd verschillende malen gehoord op deze middag.
Een beetje jammer, want voor de bezoekers (senioren) op deze zittingsmiddag is dit, en het kijken naar de optocht, toch het enige uitje met carnaval.
Misschien tijd voor een kleine aanpassing?
De nieuwe generatie jong-senioren zijn tenslotte al volop aanwezig.
Wat DorpsVISIE opvalt is het grote aantal vrijwilligers die eraan meewerken om carnaval in ons dorp tot een mooie, prettige en vooral sociale gebeurtenis te maken. Niet alleen wordt er gewerkt met de carnavalsdagen zelf, maar vooral ook de maanden en laatste weken vooraf.
DorpsVISIE beseft terdege dat zonder al die vrijwilligers de carnaval in ons dorp en vooral in de tent er heel anders uit zou zien!
Neem het decor op het podium, helemaal in stijl van de prins, wat men kan zien als een kunstwerk met een kleine k. De vele vrijwilligers die op, vóór en achter het podium werkzaam zijn. De vele artiesten die zich vrijwillig inzetten om te zorgen dat de bezoekers leuke avonden en ‘n middag hebben, vol vermaak en hilariteit met een kwinkslag naar het herkenbare onder ons.
Deze voorstellingen in de tent zijn, mede door al deze hulp van vrijwilligers, een treffen geworden van vele bekenden.
Een soort reünie zou men het kunnen noemen, gezien de vele spontane begroetingen!
DorpsVISIE dankt daarom ALLE vrijwilligers die zich inzetten om het carnaval in ons mooi Son en Breugel tot een geweldige tijd te maken.
Eén kleine kanttekening: zo jammer dat er (nog steeds) geen dames een zetel hebben in de Raad van Elf!
De fractie van DorpsVISIE wenst alle carnavalsvierders grandioze dagen toe!
Alaaf!

DorpsVISIE Son en Breugel.

Marianne van der Putte-Verhoeven.

13 ontwikkellocatie’s

In de editie van de DMSBK van vorige week kwam in een advertentie van Woningbouwvereniging Thuis een superblije Paulus Oerlemans, hun gebiedsregisseur, aan het woord.
Dhr. Oerlemans gaf aan “Super, superblij” te zijn met het besluit van de gemeenteraad van Son en Breugel over het ontwikkelen van woningen op 13 ontwikkellocaties. Daarmee komt er ruimte voor het bouwen van bijna 300 woningen waarvan zo’n 100 voor sociale huur in ons dorp.
Natuurlijk is ook DorpsVISIE erg blij met dit besluit.
Zo komen er naast het Sonniuspark weer meer mogelijkheden voor inwoners uit ons dorp om in ons dorp woonruimte te vinden. Ook voor degenen met een smallere beurs.
Voor zowel jong als oud en al dan niet met een beperking.

Dhr. Oerlemans, vinden wij als DorpsVISIE, neemt echter al wel een schot voor de boeg door te stellen wat volgens hem de meest realistische locaties zijn voor de bouw van sociale huurwoningen.
Dit is echter nog geheel open en daarover zullen commissie en gemeenteraad zich nog uitspreken.
Hierbij gaat het uiteraard altijd om afweging van belangen en is gedegen advisering onontbeerlijk.

Het enthousiasme om aan de slag te gaan voor de verwezenlijking van betaalbare, duurzame woningen juichen wij van harte toe maar wat de suggesties/keuzen van locaties in combinatie met woningen betreft vragen wij aan dhr. Oerlemans en inwoners nog even geduld tot hierover definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden.
DorpsVISIE Son en Breugel,
Afdeling P & R
Helga Helders – de Bruin

Aanvullende Nieuwsbrief Januari 2020

Nieuwsbrief DorpsVISIE
Nummer 1-2020, aanvulling
Son en Breugel, 4 januari 2020.

Aanvulling op nieuwsbrief nr. 1-2020.

Wat komt er op ons bordje !

“Provincie waarschuwt gemeente Son en Breugel wegens wankele begroting”

Jelle, onze fractievoorzitter met financiën in zijn portefeuille, heeft mij gevraagd de nieuwsbrief van eergisteren nog aan te vullen met het volgende.

De provincie heeft de begroting niet afgekeurd.
Wel is er gewaarschuwd dat de provincie de begrote bezuinigingen pas accepteert als het plan om die te halen duidelijk is.
Dus met de kadernota in het voorjaar 2020 zal de gemeente (raad en college) onverbloemd richtlijnen moeten opnemen voor bezuinigingsvoorstellen bij/in de begroting en meerjaren begroting in het najaar.
Het college heeft al aangegeven dat het bezuinigingsplan zal zijn gebaseerd op de uitkomsten van het (externe) onderzoek naar de oorzaak van de tekorten dat nu wordt uitgevoerd en waarvan het resultaat medio maart bekend is.

De tekorten liggen vooral binnen het sociale domein.
Uitgangspunt blijft echter dat iedereen zorg en ondersteuning blijft krijgen die hij/zij nodig heeft.
Feit is echter dat dit een landelijk probleem is dat bij veel gemeenten speelt als gevolg van de met de decentralisatie door het rijk gestelde bezuinigingen.
Wij willen daarom richting het Rijk en Provincie een stevig signaal afgeven.
Immers een deel van de zorg- en ondersteuningskosten komen voort uit wettelijke verplichtingen waar wij als gemeenten nauwelijks op kunnen sturen.
Het Rijk zal een deel van die kosten, die voor gemeenten flink kunnen oplopen, moeten opvangen.

Volledigheidshalve heb ik aan het einde van deze nieuwsbrief het artikel uit het ED opgenomen.

Breugel Bruist.
Met de zinsnede: “Inmiddels is bekend dat de scholen de Krommen Hoek en Regenboog definitief naar de locatie aan Doormanlaan gaan” ben ik volgens Remco Heeren, ons lid van de commissie Grondgebiedzaken iets te enthousiast geweest.

Remco liet me namelijk weten dat is besloten om een voorkeurslocatie aan te wijzen dus er zit nog een voorbehoud in.

Blijft echter dat de meerderheid van de raad evenals het schoolbestuur en de medezeggenschapsraden van beide scholen op dit moment sterk is geporteerd voor de locatie van de Krommen Hoek.

Namens Bestuur en Fractie,

Theo Groenemans,
fractiesecretaris

Bron: ED van 3 januari 2020

“Provincie waarschuwt gemeente Son en Breugel wegens wankele begroting”

De gemeente Son en Breugel heeft een nieuw e tik op de vingers gekregen van de provincie Noord-Brabant.
De provincie oordeelt dat de gemeentebegroting nauwelijks in balans is en verwacht dit jaar maatregelen.
Son en Breugel komt dit jaar 1 miljoen euro tekort. Het gat op de begroting is vooral veroorzaakt door tegenvallers op het terrein van zorg en jeugdhulp (sociaal domein).
De gemeente heeft bezuinigingen aangekondigd om het evenwicht te herstellen in 2023.

Onder druk
In een brief constateert de provincie dat de besparingen nog niet concreet zijn en daarom nog niet meegerekend mogen worden. De provincie concludeert daarom dat het huishoudboekje van de gemeente onder druk staat.
“De begroting is nog nauwelijks structureel sluitend.’’

De provincie eist dat de gemeente in het voorjaar duidelijk maakt hoe de tekorten worden opgelost. Nieuwe uitgaven moeten structureel worden afgedekt, waarschuwt de provincie bovendien. In het najaar moet Son en Breugel een begroting presenteren die in 2023 en 2024 in evenwicht is.

Toezicht
Son en Breugel blijft staan in een rijtje met gemeenten die extra de aandacht hebben. Ondanks de kritiek krijgt de gemeente geen verscherpt toezicht.
De provincie vertrouwt er vooralsnog op dat de gemeente orde op zaken stelt maar laat ook een stevige waarschuwing doorklinken.
”Als de maatregelen onvoldoende onderbouwd zijn of een jaar vooruit worden geschoven, kunnen we vraagtekens plaatsen bij de realiteit van de ramingen. Dit kan gevolgen hebben voor de vorm van toezicht voor 2021.’’

Als de provincie het toezicht verscherpt moet de gemeente voor alle belangrijke uitgaven eerst toestemming vragen.

Tweede keer
De gemeente laat op dit moment onderzoeken waardoor de tekorten op het sociaal domein zijn veroorzaakt. Op basis van de uitkomsten worden maatregelen genomen.

De gemeente Son en Breugel erkent in een reactie dat uitgaven steeds meer toenemen terwijl de inkomsten achterblijven. De gemeente benadrukt dat haar begroting in de rekensom van de provincie uiteindelijk nog steeds sluitend is. ,,Onze reservepositie is nog steeds goed’’, voegt een gemeentewoordvoerder toe.

Het is voor de tweede keer in korte tijd dat de provincie een waarschuwing uitdeelt aan het gemeentebestuur van Son en Breugel. Een paar maanden geleden kreeg de afdeling vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) wegens capaciteitsgebrek een dikke onvoldoende. De provincie heeft gedreigd de taken over te nemen als de situatie niet verbetert.

Nieuwsbrief Januari 2020

Nieuwsbrief DorpsVISIE
Nummer 1-2020
Son en Breugel, 2 januari 2020.

Wat komt er op ons bordje !

Bestuur en Fractie wensen iedereen een goed, gezond, succesvol maar bovenal plezierig jaar.

Achterbanvergadering.
In de bijlage het verslag van onze achterbanvergadering van 3 december jl.
Daar is te lezen wat onder meer de fractie wil inbrengen in raad en commissie over de verkeersveiligheid ten aanzien van de straatjuwelen op de Boslaan tot en met het Eind in Breugel als ook over de verbetering van het fietspad/Slowlane op Ekkersrijt en de plannen om te komen tot een 2e ontsluiting aldaar.

De voorgenomen achterbanbijeenkomst op 9 januari a.s. gaat zoals al is aangekondigd tijdens onze laatste vergadering definitief niet door.

Onze eerstvolgende achterbanvergadering is nu op donderdag 13 februari a.s. om 20.00 uur op de Vijverberglocatie waar thans de gemeentelijke balies zijn gevestigd.

De commissievergaderingen.
Op 13, 14 en 15 januari a.s. vinden de eerstvolgende vergaderingen plaats van respectievelijk de commissies Grondgebiedzaken, Burgerzaken en Algemene Zaken.
Op 6 februari 2020 is de eerste vergadering van de gemeenteraad in het nieuwe jaar.

De agenda en de desbetreffende stukken van de raadsvergadering en de commissievergaderingen vind je via het Raadsinformatiesysteem op de website van de gemeente www.sonenbreugel.nl onder Bestuur & organisatie, gemeenteraad, vergaderkalender en dan naar de juiste datum.
Mocht iemand hierover vragen hebben dan kunnen jullie contact opnemen met Theo, onze fractiesecretaris.

Het nieuwe dorpshuis.
In december jl. is bekend gemaakt dat architectenbureau Inbo haar voorlopige ontwerp voor het dorpshuis mag uitwerken naar een definitief vorm.
In het voorjaar zal het college terugkomen naar de gemeenteraad met dat definitieve plan.
Wij krijgen dan te horen hoeveel de kosten gaan bedragen.
Bovendien komt er dan eerste informatie over de opzet en kosten/opbrengsten in verband met de exploitatie van het nieuwe dorpshuis.
De gemeenteraad zal dan haar akkoord moeten geven over het krediet dat met dit alles is gemoeid.

Breugel Bruist.
Inmiddels is bekend dat de scholen de Krommen Hoek en Regenboog definitief naar de locatie aan Doormanlaan gaan.
Dus de huidige locatie van de Krommen Hoek in het Dommeldal.
Dit is nu los gekoppeld van Breugel Bruist waardoor vol gas gegeven kan worden met de vernieuwing/renovatie van de Boerderij en de Bongerd.
Het college zal over enkele maanden voorstellen presenteren zodat de raad de benodigde kredieten kan voteren. Daarna starten de werkzaamheden.

Namens Bestuur en Fractie,

Theo Groenemans,
fractiesecretaris

Inbreng Dorpsvisie m.b.t. schoollocatie Breugel

Commissie GZ – BZ

Datum: 3 december 2019
Locatie: Vestzaktheater te Son en Breugel
Onderwerp: Waar komen de schoollocaties voor de Krommen Hoek en Regenboog in Breugel.

Voorzitter,
|
Vanavond spreken we met elkaar, in het kader van Breugel Bruist, o.a. over de locatiekeuze voor de functie van het onderwijs in Breugel.
Echter is deze keuze een niet op zich zelf staand iets!
Immers deze keuze heeft een relatie met andere keuzes binnen dit project.

Zo zijn er consequenties voor b.v. de nieuw te bouwen Bongerd, renovatie van de Boerderij, het plan voor de fietsstraat, ruimtelijke verkeersvraagstukken, potentiële ontwikkellocaties en natuurlijk is er een financiële component.
Daarnaast hebben we te maken met reeds gestelde uitgangspunten voor het centrum van Breugel.
Tevens geeft dit stuk ons het antwoord op de eerder gestelde vraag:
“Bij wie ligt de bevoegdheid tot het aanwijzen van een locatie voor de scholen en hoe zou dit tot stand moeten komen?”
Wij zijn blij dat het college de raad hier in dit stadium al bij betrekt en om advies vraagt.

Hoewel het een collegebevoegdheid is, is het de raad die over het vrijgeven van de budgetten gaat.
Wij gaan er dan ook vanuit dat dit advies vertaald gaat worden in een raadsbesluit.

Even terug naar de afgelopen periode, wat is er allemaal besproken, besloten, gepresenteerd en gedaan.
Op 27 november 2018 is de laatste strategische sessie met de commissie gehouden om richting te geven aan de onderdelen binnen het plan Breugel Bruist.
PlatOO heeft gevraagd een eigen plan te mogen ontwikkelen om door middel van een aantal uitgangspunten te kunnen komen tot een gedragen plan voor de huisvesting van zowel basisschool De Krommen Hoek als De Regenboog.

Dit plan is gepresenteerd op 8 oktober jl.
De fracties hebben toen kennisgenomen van een zeer breed gedragen uitgangspuntennota om beide scholen op één locatie, te weten de huidige Krommen Hoek locatie, te huisvesten.
Het college heeft mede op vragen vanuit de commissie meerdere scenario’s uitgewerkt met al hun voors en tegens.
Het is nu aan ons om duidelijkheid te verschaffen met welk kader het college voortvarend aan de slag kan.
Dit om de inwoners van Breugel, de scholen, de gebruikers van Bongerd en de Boerderij zo snel mogelijk resultaten te kunnen laten zien als ook Breugel de faciliteiten te geven die ze verdient.

Voorzitter,

Laten we beginnen met de keuze voor de locatie voor de onderwijsfunctie.
Dit gezien de eerdere keuze om basisschool De Krommen Hoek te laten zitten waar ze zit, de leerling prognoses, de zeer breed gedragen uitgangspuntennota gepresenteerd door PlatOO en vertegenwoordigers van beide scholen als ook het feit dat De Regenboog al geruime tijd op nieuwbouw wacht.

DorpsVISIE brengt dit tot de volgende keuze.
Wij stellen voor de twee basisscholen De Regenboog en De Krommen Hoek onder te brengen op de huidige locatie van De Krommen Hoek.
Daarnaast dat PlatOO samen met de gemeente optrekt om te komen tot een plan.
Dat mag wat ons betreft al op korte termijn in eventuele tijdelijke huisvesting, zodat de scholen hun kwaliteits- en synergievoordelen, zoals het schoolbestuur die beoogt, kunnen realiseren.

Wij zien dan te zijner tijd graag een uitgewerkt plan voor definitieve huisvesting voor de langere termijn.
Daarin zal dan tegemoet worden gekomen aan de eerder genoemde aandachtspunten en kaders zoals parkeeroplossingen, afwikkeling verkeer en beschikbare financiën. Bovendien gaan wij er van uit dat ook de bezwaren van de buurt hierin meegenomen worden.

Voorzitter,

Hierop voortbordurend staat niets meer in de weg om nu voor de Boerderij en de Bongerd meteen door te pakken.
Immers er is eerder al in november 2018 richting gegeven door de commissie.
Dit moet wat DorpsVISIE betreft dus ook per direct opgepakt worden.

Conclusie en advies:
Wij zien dus graag dat aan het kader om de twee basisscholen De Regenboog en De Krommen Hoek onder te brengen op de huidige locatie van De Krommen Hoek zoals eerder aangegeven tegemoet wordt gekomen en dat deze vertaald worden in een raadsvoorstel voor de aankomende raadsvergadering en die voor de aanpak van de Boerderij en de Bongerd in de raadsvergadering daarop.

Namens de fractie van DorpsVISIE

Remco Heeren/Stephen Philippi/Helga Helders

Motie Vergroening Centrum Son en Breugel

 

De raad van de gemeente Son en Breugel in vergadering bijeen op 31 oktober 2019;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 september 2019, Meerjarenbegroting 2020-2023, bijlage nr.: 53 – 2019;

Overwegende dat:

• Vergroening van ons dorpshart een steeds terugkomend onderwerp is;
• Wij van onze inwoners vragen verstening van hun tuinen tegen te gaan;
• Het bestuur van onze gemeente daarin het goede voorbeeld moet geven;
• De jeugdgemeenteraad een verzoek heeft ingediend voor meer speelgelegenheid;
• Het dorpscentrum zo’n speelgelegenheid niet heeft en dit hiervoor een prachtige plek kan zijn;

Wij graag zouden zien dat:
• De stoepen in ons centrum middels groenblokken van de weg gescheiden zijn, met doorgangen bij de zebrapaden;
• De parkeerplaatsen in ons centrum omzoomd zijn met groen om zodoende de auto’s aan het zicht te onttrekken;
• Onze inwoners een meer parkachtig dorpshart gegeven wordt, waar zij kunnen ont-moeten en ontspannen;
• De uitvoering van deze wensen met de ontwikkeling van ons toekomstige dorpshuis meegenomen wordt.

Besluit:

Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:

• In 2020 een vergroeningsplan voor het centrum van Son en Breugel op te stellen en dit ter bespreking voor te leggen aan de commissie Grondgebiedzaken.

en gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel, 31 oktober 2019

Fractie DorpsVISIE

Begroting 2020 van de gemeente Son en Breugel

Algemene Beschouwingen DorpsVISIE
Voorzitter,
Bij de kadernota spraken wij uit dat het goed gaat in onze gemeente Son en Breugel.
Dat vinden wij als DorpsVISIE en veel van onze inwoners nog steeds.
Van afstand bekeken zijn er enkele uitdagingen maar zeker geen grote zorgen.
In tegenstelling tot bij de kadernota zeg ik nu dat niet alles in financiële zin op orde is maar veel wel.
We hebben geen financiële storm maar we moeten wel aan de slag met elkaar.
Ook onze fractie is geschrokken van de boodschap dat we dit jaar een substantieel tekort hebben op ons sociale domein zorg en welzijn.
Aan de andere kant waren we gezien en gehoord de landelijke en regionale geluiden over de WMO, Jeugdwet etc. hier al lang bang voor.
Op z’n minst voor een deel van deze kosten.

Niet voor niets geven we als DorpsVISIE bij de begrotingsdebatten en binnen de raad en de commissie Burgerzaken al jaren aan om het financiële risico van achteraf komende rekeningen (waar met name toenmalig wethouder Frenken en zijn ambtenaren al op attendeerden) dat te ondervangen met een geoormerkte reserve gevormd vanuit toen nog de overschotten op het sociale domein.
De meerderheid van onze collega’s in de raad en commissie oordeelden met de toenmalige colleges van B&W echter dat dat niet nodig was.
Dus dat is niet gebeurd en de overschotten zijn naar de algemene reserves gegaan.
Daarom is het nu geheel vanzelfsprekend dat we dat deel van het tekort dit jaar ook daar weer uit halen.
We kijken uit naar de resultaten van het onderzoek van het college naar de oorzaken van het andere deel.
Een bedrag van € 700.000,00 kan en mag niet als onverklaard blijven.
Verstandig om het bedrag in de begroting wel mee te rekenen en daar ook al een financiële outline voor te creëren om dat de komende jaren op te lossen.
Wat onze fractie betreft mag dat in de begroting gezocht worden.
Scherp en kritisch kijken naar mogelijke besparingen is prima, maar deze mogen wat DorpsVISIE betreft niet ten koste gaan van zorg en welzijn.
Bovenaan staat dat we iedereen mee willen laten blijven doen en dat iedereen de zorg krijgt die nodig is.
Net als in juni jl. blijven wij er ook bij dat de inkomsten op riool en afval in balans moeten worden gebracht met de uitgaven.
Het bijpassen uit een reserve, zoals de afgelopen jaren is gebeurd, is niet houdbaar. Reserves raken ook op.
Daarmee zijn er nog geen inkomsten om het in stand houden van uitgaven op welzijn, zorg, onze verenigingen en voorzieningen te financieren.
We zijn het dan ook met het college eens, dat de huidige OZB meer in lijn met het regionale gemiddelde percentage gebracht mag worden.
Om deze lasten in drie categorieën anders te verdelen en daarbij woningeigenaren nog het meest te ontzien is in onze ogen een goede en juiste manier.
Voorzitter, dan de verenigingen.
Als we de financiële vragen tackelen, nog de opmerking dat onze reserves stevig zijn.
We zullen ze voor de komende jaren nodig hebben om o.a. de uitgaven op het sociaal domein aan te vullen maar nog belangrijker is dat we de daarvoor bestemde doelreserves aanspreken om echt aan de slag te gaan met de centra van Breugel en Son.
Breugel Bruist en het Dorpshuis staan daarbij centraal.
Wij zijn blij dat we voor beide projecten in de komende maanden naar het begin van komend jaar toe besluiten nemen en aan de slag gaan.
Die processen lopen nu en daar ga ik dan ook niet veel over zeggen nu.
Wel vragen we met een motie aandacht voor het groen in onze beide centra.
Niet alleen het onderhoud, daar willen we sowieso het resultaat van onze motie van afgelopen jaar zien, maar vooral de hoeveelheid groen moet omhoog.
Het centrum van Son is behoorlijk versteend
Er is veel ruimte voor auto’s.
Wat DorpsVISIE betreft mag er meer aandacht en ruimte voor groen.
Niet alleen om naar te kijken, maar ook als plek om te recreëren.
Een mooie groene plek met een speeltuin bijvoorbeeld.
Verwijzen naar “Motie Vergroening Centrum Son en Breugel”
Voorzitter.

Tenslotte zijn wij blij met de behandeling van de begroting dit jaar.
DorpsVISIE kijkt uit naar een vruchtbare discussie en vooral naar het overbruggen van verschillen.
Wij willen gezamenlijk optrekken om Son en Breugel een fijn dorp te houden voor te wonen naar school te gaan te werken en te recreëren.
Daar zet iedereen van DorpsVISIE zich graag voor in.

fractie DorpsVISIE Son en Breugel.

EERLIJK (VER)DELEN

Deze week stonden de plekken waar nog gebouwd kan worden in ons dorp op de politieke agenda van de gecombineerde vergadering van de commissies Grondgebiedzaken en Burgerzaken.
Naast reguliere woningzoekenden zijn er woningzoekenden met een specifieke (zorg)woningvraag.
Aanleiding voor stichting ‘Doorpakken’ om een brief te sturen aan ons gemeentebestuur om ook voor hun vraag een oplossing te vinden.
Zo vragen zij dringend om woonruimte, liefst op één locatie, voor minimaal 25 (grotendeels jongere) inwoners met een langdurige zorgvraag/-behoefte.

DorpsVISIE heeft alle begrip voor dit verzoek om zo ook deze jongeren te laten integreren en participeren.
Helaas hebben wij niet meer veel ruimte binnen onze dorpsgrenzen om aan de woningbehoefte van alle zoekenden te voldoen.
Dit vraagt dus om keuzes en sturing om iedereen een gelijke kans op een sociale huurwoning te geven.
Naar onze mening moet ook een ieder met of zonder zorgbehoefte, jong of oud, een kans krijgen om in aanmerking te komen voor betaalbare (huur)woonruimte.
De vraag van woningzoekenden naar een (sociale)huurwoning is onderzocht en daarnaast is er gekeken naar de specifieke woonwensen.

DorpsVISIE is van mening dat er geen verdringing binnen deze toekomstige (huur)woningbouw moet zijn.
Wij gaan voor een eerlijke verdeelsleutel.
Recent onderzoek geeft aan dat de vraag naar ongeveer 9 zorgwoningen op een totaal van 100 nog te bouwen woningen reëel is.
DorpsVISIE zou graag zien dat de mogelijkheid geboden wordt reguliere ééngezins-(huur)woningen geschikt te maken voor gebruik door meerdere woningzoekende met dezelfde soort zorgvraag.
Zo kan een sociale huurwoning voor iedereen gelijk en dus eerlijk bereikbaar blijven!

Willie Horden nieuwe bestuursvoorzitter

Tijdens de alv vergadering van 3 oktober  is Willie Horden benoemd tot bestuursvoorzitter van Dorpsvisie.

DorpsVISIE wenst Willie veel succes met zijn nieuwe taak.