Nieuwsbrief ,  Nummer 5-2020, dd. 18 mei 2020

Informatie van het Bestuur

Beste leden .

Ten eerste hopen we natuurlijk dat het goed gaat met een ieder en dat we binnen niet al te lange tijd weer op een goede verantwoorde manier samen mogen komen.
Zoals jullie afgelopen week hebben kunnen lezen heeft Paul Osinga zijn taken neergelegd als bestuurslid.
Wij bedanken hem voor zijn inzet en werkzaamheden binnen het bestuur van DorpsVISIE.

Paul was zowel penningmeester alsmede secretaris en dit hebben we binnen het bestuur nu opgelost door de penningmeester taken onder te brengen bij Stephen en de secretaris taken bij Bjorn.
Beiden krijgen hierbij, en daar zijn we erg blij mee, ondersteuning van onze alleskunner Theo Groenemans.

We willen echter ook niet te lang gebruik maken van deze geweldige ondersteuning, dus mocht iemand zich geroepen voelen, of je kent iemand die hier wel interesse in heeft, laat het ons weten.


Een ander puntje is de ALV, volgens de statuten zijn we verplicht om tweemaal per jaar een Algemene Leden Vergadering bijeen te roepen.
Gezien de huidige situatie willen we graag toestemming om de verantwoording dit eerste half jaar schriftelijk te doen.
We gaan er van uit dat we aan het einde van het jaar weer wat meer bewegingsruimte hebben en dat we dan met in achtneming van de anderhalve meter de tweede ALV van 2020 houden.

Zonder tegenbericht nemen wij aan dat iedereen hier mee instemt.
Mochten er leden zijn met vragen en of andere zaken die ze graag willen delen, schroom niet en neem contact op.

Met vriendelijke groet,


Bestuur DorpsVISIE

Bjorn van Eembergen – Stephen Philippi – Willie Horden

06 50 95 65 03               06 41 95 62 02      06 20 36 28 22

Informatie van de Fractie

Wat de politiek betreft is zoals jullie weten in verband met de Coronamaatregelen een voorlopig halt toegeroepen aan alle fysieke bijeenkomsten van zowel raad als commissie en wat daar mee samenhangt.
Echter digitaal vindt wel overleg plaats en inmiddels zijn de eerste vergaderingen zo al opgestart.
De vergaderingen van de raad en commissie zijn voor het publiek live te volgen via https://sonenbreugel.notubiz.nl

Je dient dan vervolgens in de vergaderkalender op de betreffende vergadering te klikken om beeld te krijgen.

De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur

De fractie houdt contact met elkaar dankzij onze tablets, laptops, telefoons etc. Wij maken gebruik van MS Teams van Microsoft om te vergaderen.
Sedert medio maart heeft de fractie dan ook regelmatig digitaal overleg.

Komende week maandag 18, dinsdag 19 en woensdag 20 mei zijn weer de commissievergaderingen.
Wat de onderwerpen betreft verwijs ik naar de website van de gemeente.
Vooral dinsdag lijkt een interessante te worden als het onderzoek en de evaluatie van het CMD (Centrum voor Maatschappelijk Deelname) aan de orde is.
Als je wilt kun je vanuit huis digitaal mee luisteren; hoe e.e.a. te volgen zie de aanwijzingen hierboven.

Tenslotte de gemeente zelf kampt zoals jullie al weten met tekorten op het Sociaal Domein van 1 miljoen.
Hiermee is het college druk doende om oplossingen te bedenken.
Op 17 juni a.s. behandelt de gemeenteraad de kadernota en dan gaat het met name over de kaders c.q. uitgangspunten die de raad in verband daarmee gaat stellen voor de begroting van het jaar 2021 en de meerjarenbegroting 2021/2023.

Wij hopen jullie hiermee voor dit moment een beetje te hebben bijgepraat.

Mocht iemand echter waar dan ook vragen over hebben dan kunnen jullie altijd contact opnemen met het bestuur of de fractie.

Met vriendelijke groet,


Namens de Fractie van DorpsVISIE


Theo Groenemans,
secretaris
theo@dorpsvsie.nu        06 2308 4148

nieuwsbrief 4

Nieuwsbrief DorpsVISIE
Nummer 4-2020

Son en Breugel, 9 april 2020.

Corona  in ons dorp  

Beste leden,

Door de coronacrisis is in Nederland en in feite ook daarbuiten weinig meer zoals het was.
Dat is ingrijpend; wie had ooit gedacht dat wij met Pasen wel eens opgehokt zouden kunnen zitten!
We mogen dan wel mondjesmaat naar buiten als we ons houden aan de voorwaarden maar toch dit is iets wat niemand voor mogelijk had gehouden.

Zou het kunnen dat de coronacrisis onze beleving van geluk verandert?
Dat we het kleiner leren maken? Dat we sneller tevreden zijn? Dat we minder individualistisch worden in onze jacht naar een grootser en spectaculairder leven, omdat we juist nu leren dat niemand uitsluitend voor zichzelf leeft?

Voorlopig waarschijnlijk nog niet. Het zit nog te diep in ons, ons leventje van meer, meer, meer. Van hup, snel door naar de volgende prikkel, het volgende reisje, het volgende feestje, de volgende afspraak, de volgende wedstrijd, de volgende uitdaging op het werk etc.

Je zou voor de gein eens op een rijtje moeten zetten wat we allemaal al hebben doorgestreept in onze agenda verdeeld over de hele lente.

Is dat zo erg allemaal? Nee, in relatieve zin niet natuurlijk. Totaal niet zelfs. Het bedwingen van de coronacrisis is een hoger doel, het gaat om mensenlevens, om medemenselijkheid, om een collectieve verantwoordelijkheid.

Volgend jaar lonkt er vanzelf weer een nieuwe zomer.
Er zijn veel ergere dingen.

Denk eens aan al die oudere of zieke mensen die nu eenzaam thuis zitten.
Aan het bijstandsgezin met kleine kinderen, al weken op elkaar gepropt in een flat. Aan iedereen die zijn inkomen opeens kwijt is.
Aan al die mensen die zich compleet uit de naad werken in de zorg, dagen achter elkaar, strijdend voor de levens van anderen.

Wat de politiek betreft is er voorlopig een halt toegeroepen aan alle bijeenkomsten van zowel raad als commissie en wat daar mee samenhangt.
Binnen het gemeentehuis wordt echter wel, zij het aangepast en uiteraard op afstand, doorgewerkt.
Wij als fractie hebben ook zo goed en kwaad als het ging contact gehouden met elkaar mede dankzij onze tablets, laptops, telefoons etc.; dus lang leve het digitale tijdperk.
In de voorbije drie weken heeft de fractie dan ook 2 keer digitaal werkoverleg gehad en vanuit de gemeente is er 1 keer een digitale sessie over de tekorten en de organisatie van het Sociaal Domein in onze gemeente.

Van John en Jos onze wethouders hebben wij begrepen dat er zo goed als het kan rekening houdend met de beperkingen vanuit het corona virus wordt doorgewerkt aan de projecten van het Dorpshuis en Breugel Bruist.
Bovendien is nog een nieuw probleem opgedoken: “Door de grote en waarschijnlijk blijvende aanwas van nieuwe leerlingen tot 2040 moeten er in de toekomst extra klaslokalen bij komen in de Gentiaan en wellicht ook nog bij andere scholen.”
Bovendien verwachten de wethouders grote druk op de gemeentelijke organisatie omdat grote en kleine bedrijven alsook zelfstandigen en ZZP’ers zich zullen melden voor tegemoetkomingen van het rijk die via de gemeenten moeten worden aangevraagd en zullen worden verstrekt.
En los daarvan zullen ook instellingen als sportverenigingen, wijkvoorzieningen en sociaal/culturele instellingen zeer waarschijnlijk een beroep doen op de gemeente voor bijdrager, uitstel betaling, of minstens coulante behandeling bij financiële verplichtingen etc.
Tenslotte de gemeente zelf kampt zoals jullie al weten met tekorten op het Sociaal Domein van 1 miljoen.
De provincie met name heeft er al op geattendeerd om de (meerjaren)begroting op termijn in orde te krijgen wat betreft de structurele uitgaven en inkomsten.
Hiermee is het college in samenspel met de raad al bezig om oplossingen te bedenken, zie onze opmerking hierover aan het einde van de vorige alinea.

Wij hopen jullie hiermee voor dit moment een beetje te hebben bijgepraat.
Er is nog geen zinnig woord te zeggen wanneer we als fractie, achterban of vereniging weer bijeen komen.
Daar voor zijn we afhankelijk van het beleid van onze minister president en zijn deskundigen.
Zij komen als eerste met wijzigingen in de landelijk af te kondigen maatregelen.

Mocht iemand echter waar dan ook vragen over hebben dan kunnen jullie altijd contact opnemen met het bestuur of de fractie.

Namens Bestuur en Fractie,


Willie Horden,      voorzitter DorpsVISIE,
Jelle de  Jong,      fractievoorzitter DorpsVISIE

nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief DorpsVISIE
Nummer 3-2020

Son en Breugel, 13 maart 2020.

Corona  in ons dorp  

Beste leden,

In de bijlage treffen jullie aan de van morgen ontvangen informatie over Corona in ons dorp van het Team Communicatie van de gemeenten Son en Breugel.
De inhoud spreekt voor zich maar ik wil toch enkele punten aan stippen.
Tot 1 april a.s. vinden er geen bijeenkomsten meer plaats in het gemeentehuis.

De raadscyclus (raads- en commissievergaderingen) van april komt te vervallen,

tenzij er de noodzaak is om wél bijeen te komen.

Als gevolg hiervan komen onze fractievergadering van maandag 23 maart a.s. en de daaropvolgende achterbanvergadering van donderdag 26 maart 2020 eveneens te vervallen.

Aan de hand van hoe de situatie zich ontwikkelt nemen fractie en bestuur in april pas besluiten over of en wanneer fractie en achterban weer bij elkaar komen.

Mocht iemand vragen hebben dan kunnen jullie altijd contact opnemen met Theo, onze fractiesecretaris.

Vervolgens deel ik jullie nog mede dat vorige week is overleden ons lid Johan Oldenbroek. Johan is in het verleden namens het CDA raadslid en wethouder geweest. In maart 2018 heeft hij zich bij ons als lid van DorpsVISIE aangemeld.
Johan was al geruime tijd ziek maar hij was nog steeds geïnteresseerd in de politiek van ons dorp. Hij vond dat wij goed bezig waren met de behartiging van de belangen van de inwoners.
Namens DorpsVISIE hebben wij ons medeleven betuigd aan zijn vrouw Coby en zijn verdere familie.

Namens Bestuur en Fractie,

Theo  Groenemans,
fractiesecretaris

nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief DorpsVISIE
Nummer 2-2020

Son en Breugel, 8 februari 2020.

Wat komt er op ons bordje !

 

De commissies- en raadsvergaderingen.
Afgelopen donderdag 6 februari jl. is de gemeenteraad bijeen geweest.
Aan de orde was het goedkeuren van het ophogen van het voorbereidingskrediet van Breugel Bruist met een bedrag van € 50.000,-.
Onze fractie ging hiermee akkoord maar gaf wethouder Jos de Bruin mee:
“Wanneer komt er een einde aan de voorbereidingen?”.

Wij willen een gerenoveerde Boerderij en een nieuwe Bongerd.

Wanneer krijgen wij inzicht in de werkelijke ramingen en het uitvoeringsprogramma zodat wij een besluit kunnen nemen over het benodigde krediet. DorpsVISIE wil dat men nog dit jaar daadwerkelijk gaat beginnen met de renovatie van de Boerderij en liefst ook nog met de bouw van een nieuwe Bongerd”.

Ook werd er gesproken over het verlengen van de toestemming en de bijdrage aan Radio Son en Breugel voor een periode van 5 jaar.
De fractie ging hiermee slechts schoorvoetend akkoord en met een duidelijk verzoek aan het college om periodiek goed te volgen of Radio Son en Breugel zich houdt aan de voorwaarden die hierbij gelden.

In de rondvraag bracht de fractie naar voren:
“Naar aanleiding van opmerkingen van inwoners in de lokale media enige tijd geleden over de stoepen in ons dorp en dan met name in de Van Gentlaan ter hoogte van de supermarkt aldaar. Waarom ligt daar zo’n breed trottoir wat in het geheel niet oogt. Kan dat gebied niet anders ingericht worden?”
Wethouder Boersma zegde toe in de commissie Grondgebiedzaken dit punt te zullen bespreken.

Op 17, 18 en 19 februari a.s. vinden de eerstvolgende vergaderingen plaats van respectievelijk de commissies Grondgebiedzaken, Burgerzaken en Algemene Zaken.
Aan de orde komt:

  • In de commissie Grondgebiedzaken enkel de vaststelling van het bestemmingplan Ekkersrijt; Janssen Kanaaldijk Zuid 24 i.v.m. een opgelegde verplichting door de Raad van State;
  • In de commissie Burgerzaken bespreekt men de Beleidsregels subsidiebeleid 2020.
  • De commissie Algemene zaken heeft het over de voortgangsrapportage van het Informatiebeleidsplan Dommelvallei 2016-2020.

De agenda en de desbetreffende stukken van de raadsvergadering en de commissievergaderingen vind je via het Raadsinformatiesysteem op de website van de gemeente www.sonenbreugel.nl onder Bestuur & organisatie,  gemeenteraad, vergaderkalender en dan naar de juiste datum.
Mocht iemand hierover vragen hebben dan kunnen jullie contact opnemen met Theo, onze fractiesecretaris.

Achterbanvergadering.

De achterbanvergadering die is gepland komende donderdag 13 februari a.s. gaat helaas niet door.
Een meerderheid van onze fractieleden is door andere bijeenkomsten verhinderd.
In verband daarmee heb ik hiervoor in deze nieuwsbrief al aangegeven wat er aan de orde is geweest en komt in raad en commissies.

De volgende achterbanvergadering is dus pas op donderdag 26 maart a.s. om 20.00 uur op de Vijverberglocatie waar thans de gemeentelijke balies zijn gevestigd.
In deze vergadering komt ongetwijfeld aan de orde hoe de fractie aankijkt tegen de bezuinigingen die op de gemeente afkomen waarover jullie in de lokale media al hebben kunnen lezen.
Bekend is in elk geval al dat niet enkel naar het sociale domein wordt gekeken waarnaar thans een extern onderzoek loopt.
Alles wordt onder loep genomen maar samen met onze coalitiepartners zal de fractie er echter voor waken en blijven streven dat onze grote ambities van de laatste verkiezingen “het Dorpshuis in het kerkgebouw” en binnen Breugel Bruist “Renovatie van de Boerderij en een nieuwe Bongerd” overeind blijven.

Namens Bestuur en Fractie,

 

Theo  Groenemans,
fractiesecretaris

DorpsVISIE was erbij in de tent!!

DorpsVISIE mengt zich graag onder de mensen in ons dorp en was er daarom ook bij tijdens de zittingsmiddag in de carnavalstent. Het waren bruisende en lachwekkende uren, alhoewel het karakter van carnaval steeds meer is gaan verdwijnen en het meer een algemene, maar wel leuke show is geworden.
Deze uitspraak werd verschillende malen gehoord op deze middag.
Een beetje jammer, want voor de bezoekers (senioren) op deze zittingsmiddag is dit, en het kijken naar de optocht, toch het enige uitje met carnaval.
Misschien tijd voor een kleine aanpassing?
De nieuwe generatie jong-senioren zijn tenslotte al volop aanwezig.
Wat DorpsVISIE opvalt is het grote aantal vrijwilligers die eraan meewerken om carnaval in ons dorp tot een mooie, prettige en vooral sociale gebeurtenis te maken. Niet alleen wordt er gewerkt met de carnavalsdagen zelf, maar vooral ook de maanden en laatste weken vooraf.
DorpsVISIE beseft terdege dat zonder al die vrijwilligers de carnaval in ons dorp en vooral in de tent er heel anders uit zou zien!
Neem het decor op het podium, helemaal in stijl van de prins, wat men kan zien als een kunstwerk met een kleine k. De vele vrijwilligers die op, vóór en achter het podium werkzaam zijn. De vele artiesten die zich vrijwillig inzetten om te zorgen dat de bezoekers leuke avonden en ‘n middag hebben, vol vermaak en hilariteit met een kwinkslag naar het herkenbare onder ons.
Deze voorstellingen in de tent zijn, mede door al deze hulp van vrijwilligers, een treffen geworden van vele bekenden.
Een soort reünie zou men het kunnen noemen, gezien de vele spontane begroetingen!
DorpsVISIE dankt daarom ALLE vrijwilligers die zich inzetten om het carnaval in ons mooi Son en Breugel tot een geweldige tijd te maken.
Eén kleine kanttekening: zo jammer dat er (nog steeds) geen dames een zetel hebben in de Raad van Elf!
De fractie van DorpsVISIE wenst alle carnavalsvierders grandioze dagen toe!
Alaaf!

DorpsVISIE Son en Breugel.

Marianne van der Putte-Verhoeven.

13 ontwikkellocatie’s

In de editie van de DMSBK van vorige week kwam in een advertentie van Woningbouwvereniging Thuis een superblije Paulus Oerlemans, hun gebiedsregisseur, aan het woord.
Dhr. Oerlemans gaf aan “Super, superblij” te zijn met het besluit van de gemeenteraad van Son en Breugel over het ontwikkelen van woningen op 13 ontwikkellocaties. Daarmee komt er ruimte voor het bouwen van bijna 300 woningen waarvan zo’n 100 voor sociale huur in ons dorp.
Natuurlijk is ook DorpsVISIE erg blij met dit besluit.
Zo komen er naast het Sonniuspark weer meer mogelijkheden voor inwoners uit ons dorp om in ons dorp woonruimte te vinden. Ook voor degenen met een smallere beurs.
Voor zowel jong als oud en al dan niet met een beperking.

Dhr. Oerlemans, vinden wij als DorpsVISIE, neemt echter al wel een schot voor de boeg door te stellen wat volgens hem de meest realistische locaties zijn voor de bouw van sociale huurwoningen.
Dit is echter nog geheel open en daarover zullen commissie en gemeenteraad zich nog uitspreken.
Hierbij gaat het uiteraard altijd om afweging van belangen en is gedegen advisering onontbeerlijk.

Het enthousiasme om aan de slag te gaan voor de verwezenlijking van betaalbare, duurzame woningen juichen wij van harte toe maar wat de suggesties/keuzen van locaties in combinatie met woningen betreft vragen wij aan dhr. Oerlemans en inwoners nog even geduld tot hierover definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden.
DorpsVISIE Son en Breugel,
Afdeling P & R
Helga Helders – de Bruin

Aanvullende Nieuwsbrief Januari 2020

Nieuwsbrief DorpsVISIE
Nummer 1-2020, aanvulling
Son en Breugel, 4 januari 2020.

Aanvulling op nieuwsbrief nr. 1-2020.

Wat komt er op ons bordje !

“Provincie waarschuwt gemeente Son en Breugel wegens wankele begroting”

Jelle, onze fractievoorzitter met financiën in zijn portefeuille, heeft mij gevraagd de nieuwsbrief van eergisteren nog aan te vullen met het volgende.

De provincie heeft de begroting niet afgekeurd.
Wel is er gewaarschuwd dat de provincie de begrote bezuinigingen pas accepteert als het plan om die te halen duidelijk is.
Dus met de kadernota in het voorjaar 2020 zal de gemeente (raad en college) onverbloemd richtlijnen moeten opnemen voor bezuinigingsvoorstellen bij/in de begroting en meerjaren begroting in het najaar.
Het college heeft al aangegeven dat het bezuinigingsplan zal zijn gebaseerd op de uitkomsten van het (externe) onderzoek naar de oorzaak van de tekorten dat nu wordt uitgevoerd en waarvan het resultaat medio maart bekend is.

De tekorten liggen vooral binnen het sociale domein.
Uitgangspunt blijft echter dat iedereen zorg en ondersteuning blijft krijgen die hij/zij nodig heeft.
Feit is echter dat dit een landelijk probleem is dat bij veel gemeenten speelt als gevolg van de met de decentralisatie door het rijk gestelde bezuinigingen.
Wij willen daarom richting het Rijk en Provincie een stevig signaal afgeven.
Immers een deel van de zorg- en ondersteuningskosten komen voort uit wettelijke verplichtingen waar wij als gemeenten nauwelijks op kunnen sturen.
Het Rijk zal een deel van die kosten, die voor gemeenten flink kunnen oplopen, moeten opvangen.

Volledigheidshalve heb ik aan het einde van deze nieuwsbrief het artikel uit het ED opgenomen.

Breugel Bruist.
Met de zinsnede: “Inmiddels is bekend dat de scholen de Krommen Hoek en Regenboog definitief naar de locatie aan Doormanlaan gaan” ben ik volgens Remco Heeren, ons lid van de commissie Grondgebiedzaken iets te enthousiast geweest.

Remco liet me namelijk weten dat is besloten om een voorkeurslocatie aan te wijzen dus er zit nog een voorbehoud in.

Blijft echter dat de meerderheid van de raad evenals het schoolbestuur en de medezeggenschapsraden van beide scholen op dit moment sterk is geporteerd voor de locatie van de Krommen Hoek.

Namens Bestuur en Fractie,

Theo Groenemans,
fractiesecretaris

Bron: ED van 3 januari 2020

“Provincie waarschuwt gemeente Son en Breugel wegens wankele begroting”

De gemeente Son en Breugel heeft een nieuw e tik op de vingers gekregen van de provincie Noord-Brabant.
De provincie oordeelt dat de gemeentebegroting nauwelijks in balans is en verwacht dit jaar maatregelen.
Son en Breugel komt dit jaar 1 miljoen euro tekort. Het gat op de begroting is vooral veroorzaakt door tegenvallers op het terrein van zorg en jeugdhulp (sociaal domein).
De gemeente heeft bezuinigingen aangekondigd om het evenwicht te herstellen in 2023.

Onder druk
In een brief constateert de provincie dat de besparingen nog niet concreet zijn en daarom nog niet meegerekend mogen worden. De provincie concludeert daarom dat het huishoudboekje van de gemeente onder druk staat.
“De begroting is nog nauwelijks structureel sluitend.’’

De provincie eist dat de gemeente in het voorjaar duidelijk maakt hoe de tekorten worden opgelost. Nieuwe uitgaven moeten structureel worden afgedekt, waarschuwt de provincie bovendien. In het najaar moet Son en Breugel een begroting presenteren die in 2023 en 2024 in evenwicht is.

Toezicht
Son en Breugel blijft staan in een rijtje met gemeenten die extra de aandacht hebben. Ondanks de kritiek krijgt de gemeente geen verscherpt toezicht.
De provincie vertrouwt er vooralsnog op dat de gemeente orde op zaken stelt maar laat ook een stevige waarschuwing doorklinken.
”Als de maatregelen onvoldoende onderbouwd zijn of een jaar vooruit worden geschoven, kunnen we vraagtekens plaatsen bij de realiteit van de ramingen. Dit kan gevolgen hebben voor de vorm van toezicht voor 2021.’’

Als de provincie het toezicht verscherpt moet de gemeente voor alle belangrijke uitgaven eerst toestemming vragen.

Tweede keer
De gemeente laat op dit moment onderzoeken waardoor de tekorten op het sociaal domein zijn veroorzaakt. Op basis van de uitkomsten worden maatregelen genomen.

De gemeente Son en Breugel erkent in een reactie dat uitgaven steeds meer toenemen terwijl de inkomsten achterblijven. De gemeente benadrukt dat haar begroting in de rekensom van de provincie uiteindelijk nog steeds sluitend is. ,,Onze reservepositie is nog steeds goed’’, voegt een gemeentewoordvoerder toe.

Het is voor de tweede keer in korte tijd dat de provincie een waarschuwing uitdeelt aan het gemeentebestuur van Son en Breugel. Een paar maanden geleden kreeg de afdeling vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) wegens capaciteitsgebrek een dikke onvoldoende. De provincie heeft gedreigd de taken over te nemen als de situatie niet verbetert.

Nieuwsbrief Januari 2020

Nieuwsbrief DorpsVISIE
Nummer 1-2020
Son en Breugel, 2 januari 2020.

Wat komt er op ons bordje !

Bestuur en Fractie wensen iedereen een goed, gezond, succesvol maar bovenal plezierig jaar.

Achterbanvergadering.
In de bijlage het verslag van onze achterbanvergadering van 3 december jl.
Daar is te lezen wat onder meer de fractie wil inbrengen in raad en commissie over de verkeersveiligheid ten aanzien van de straatjuwelen op de Boslaan tot en met het Eind in Breugel als ook over de verbetering van het fietspad/Slowlane op Ekkersrijt en de plannen om te komen tot een 2e ontsluiting aldaar.

De voorgenomen achterbanbijeenkomst op 9 januari a.s. gaat zoals al is aangekondigd tijdens onze laatste vergadering definitief niet door.

Onze eerstvolgende achterbanvergadering is nu op donderdag 13 februari a.s. om 20.00 uur op de Vijverberglocatie waar thans de gemeentelijke balies zijn gevestigd.

De commissievergaderingen.
Op 13, 14 en 15 januari a.s. vinden de eerstvolgende vergaderingen plaats van respectievelijk de commissies Grondgebiedzaken, Burgerzaken en Algemene Zaken.
Op 6 februari 2020 is de eerste vergadering van de gemeenteraad in het nieuwe jaar.

De agenda en de desbetreffende stukken van de raadsvergadering en de commissievergaderingen vind je via het Raadsinformatiesysteem op de website van de gemeente www.sonenbreugel.nl onder Bestuur & organisatie, gemeenteraad, vergaderkalender en dan naar de juiste datum.
Mocht iemand hierover vragen hebben dan kunnen jullie contact opnemen met Theo, onze fractiesecretaris.

Het nieuwe dorpshuis.
In december jl. is bekend gemaakt dat architectenbureau Inbo haar voorlopige ontwerp voor het dorpshuis mag uitwerken naar een definitief vorm.
In het voorjaar zal het college terugkomen naar de gemeenteraad met dat definitieve plan.
Wij krijgen dan te horen hoeveel de kosten gaan bedragen.
Bovendien komt er dan eerste informatie over de opzet en kosten/opbrengsten in verband met de exploitatie van het nieuwe dorpshuis.
De gemeenteraad zal dan haar akkoord moeten geven over het krediet dat met dit alles is gemoeid.

Breugel Bruist.
Inmiddels is bekend dat de scholen de Krommen Hoek en Regenboog definitief naar de locatie aan Doormanlaan gaan.
Dus de huidige locatie van de Krommen Hoek in het Dommeldal.
Dit is nu los gekoppeld van Breugel Bruist waardoor vol gas gegeven kan worden met de vernieuwing/renovatie van de Boerderij en de Bongerd.
Het college zal over enkele maanden voorstellen presenteren zodat de raad de benodigde kredieten kan voteren. Daarna starten de werkzaamheden.

Namens Bestuur en Fractie,

Theo Groenemans,
fractiesecretaris

Inbreng Dorpsvisie m.b.t. schoollocatie Breugel

Commissie GZ – BZ

Datum: 3 december 2019
Locatie: Vestzaktheater te Son en Breugel
Onderwerp: Waar komen de schoollocaties voor de Krommen Hoek en Regenboog in Breugel.

Voorzitter,
|
Vanavond spreken we met elkaar, in het kader van Breugel Bruist, o.a. over de locatiekeuze voor de functie van het onderwijs in Breugel.
Echter is deze keuze een niet op zich zelf staand iets!
Immers deze keuze heeft een relatie met andere keuzes binnen dit project.

Zo zijn er consequenties voor b.v. de nieuw te bouwen Bongerd, renovatie van de Boerderij, het plan voor de fietsstraat, ruimtelijke verkeersvraagstukken, potentiële ontwikkellocaties en natuurlijk is er een financiële component.
Daarnaast hebben we te maken met reeds gestelde uitgangspunten voor het centrum van Breugel.
Tevens geeft dit stuk ons het antwoord op de eerder gestelde vraag:
“Bij wie ligt de bevoegdheid tot het aanwijzen van een locatie voor de scholen en hoe zou dit tot stand moeten komen?”
Wij zijn blij dat het college de raad hier in dit stadium al bij betrekt en om advies vraagt.

Hoewel het een collegebevoegdheid is, is het de raad die over het vrijgeven van de budgetten gaat.
Wij gaan er dan ook vanuit dat dit advies vertaald gaat worden in een raadsbesluit.

Even terug naar de afgelopen periode, wat is er allemaal besproken, besloten, gepresenteerd en gedaan.
Op 27 november 2018 is de laatste strategische sessie met de commissie gehouden om richting te geven aan de onderdelen binnen het plan Breugel Bruist.
PlatOO heeft gevraagd een eigen plan te mogen ontwikkelen om door middel van een aantal uitgangspunten te kunnen komen tot een gedragen plan voor de huisvesting van zowel basisschool De Krommen Hoek als De Regenboog.

Dit plan is gepresenteerd op 8 oktober jl.
De fracties hebben toen kennisgenomen van een zeer breed gedragen uitgangspuntennota om beide scholen op één locatie, te weten de huidige Krommen Hoek locatie, te huisvesten.
Het college heeft mede op vragen vanuit de commissie meerdere scenario’s uitgewerkt met al hun voors en tegens.
Het is nu aan ons om duidelijkheid te verschaffen met welk kader het college voortvarend aan de slag kan.
Dit om de inwoners van Breugel, de scholen, de gebruikers van Bongerd en de Boerderij zo snel mogelijk resultaten te kunnen laten zien als ook Breugel de faciliteiten te geven die ze verdient.

Voorzitter,

Laten we beginnen met de keuze voor de locatie voor de onderwijsfunctie.
Dit gezien de eerdere keuze om basisschool De Krommen Hoek te laten zitten waar ze zit, de leerling prognoses, de zeer breed gedragen uitgangspuntennota gepresenteerd door PlatOO en vertegenwoordigers van beide scholen als ook het feit dat De Regenboog al geruime tijd op nieuwbouw wacht.

DorpsVISIE brengt dit tot de volgende keuze.
Wij stellen voor de twee basisscholen De Regenboog en De Krommen Hoek onder te brengen op de huidige locatie van De Krommen Hoek.
Daarnaast dat PlatOO samen met de gemeente optrekt om te komen tot een plan.
Dat mag wat ons betreft al op korte termijn in eventuele tijdelijke huisvesting, zodat de scholen hun kwaliteits- en synergievoordelen, zoals het schoolbestuur die beoogt, kunnen realiseren.

Wij zien dan te zijner tijd graag een uitgewerkt plan voor definitieve huisvesting voor de langere termijn.
Daarin zal dan tegemoet worden gekomen aan de eerder genoemde aandachtspunten en kaders zoals parkeeroplossingen, afwikkeling verkeer en beschikbare financiën. Bovendien gaan wij er van uit dat ook de bezwaren van de buurt hierin meegenomen worden.

Voorzitter,

Hierop voortbordurend staat niets meer in de weg om nu voor de Boerderij en de Bongerd meteen door te pakken.
Immers er is eerder al in november 2018 richting gegeven door de commissie.
Dit moet wat DorpsVISIE betreft dus ook per direct opgepakt worden.

Conclusie en advies:
Wij zien dus graag dat aan het kader om de twee basisscholen De Regenboog en De Krommen Hoek onder te brengen op de huidige locatie van De Krommen Hoek zoals eerder aangegeven tegemoet wordt gekomen en dat deze vertaald worden in een raadsvoorstel voor de aankomende raadsvergadering en die voor de aanpak van de Boerderij en de Bongerd in de raadsvergadering daarop.

Namens de fractie van DorpsVISIE

Remco Heeren/Stephen Philippi/Helga Helders

Motie Vergroening Centrum Son en Breugel

 

De raad van de gemeente Son en Breugel in vergadering bijeen op 31 oktober 2019;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 september 2019, Meerjarenbegroting 2020-2023, bijlage nr.: 53 – 2019;

Overwegende dat:

• Vergroening van ons dorpshart een steeds terugkomend onderwerp is;
• Wij van onze inwoners vragen verstening van hun tuinen tegen te gaan;
• Het bestuur van onze gemeente daarin het goede voorbeeld moet geven;
• De jeugdgemeenteraad een verzoek heeft ingediend voor meer speelgelegenheid;
• Het dorpscentrum zo’n speelgelegenheid niet heeft en dit hiervoor een prachtige plek kan zijn;

Wij graag zouden zien dat:
• De stoepen in ons centrum middels groenblokken van de weg gescheiden zijn, met doorgangen bij de zebrapaden;
• De parkeerplaatsen in ons centrum omzoomd zijn met groen om zodoende de auto’s aan het zicht te onttrekken;
• Onze inwoners een meer parkachtig dorpshart gegeven wordt, waar zij kunnen ont-moeten en ontspannen;
• De uitvoering van deze wensen met de ontwikkeling van ons toekomstige dorpshuis meegenomen wordt.

Besluit:

Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:

• In 2020 een vergroeningsplan voor het centrum van Son en Breugel op te stellen en dit ter bespreking voor te leggen aan de commissie Grondgebiedzaken.

en gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel, 31 oktober 2019

Fractie DorpsVISIE